Психофизическа подготовка при спортните танци


Категория на документа: ДругиЦелта на психофизичеката подготовка е формиране на адекватна психофизическа готовност. Психофизическата готовност е изградена от две взаимнодетерминирани готовности - психическа и физическа.

Психическа подготовка

Психическата подготовка на спортиста винаги е била важна и е една от основните страни в учебно-тренировъчния процес.

В процеса на психическата подготовка се формира висока психическа готовност, изградена от познавателни, емоционални и волеви структури.

Физическа подготовка

Физическата подготовка се определя като спортно-педагогически процес за разностранно физическо развитие, за овладяване широк кръг на двигателни навици за постигане на определено ниво на физическа дееспособност.

Чрез физическата подготовка се формира физическа готовност, която следва да се разглежда като определено състояние и процес.

Общоприето е физическата подготовка да се дели на две групи - обща и специална.
ІІ. Методи на психофизическата

Подготовка

Най-често използваните методи за психофизическа подготовка са:

- регулация на мускулното напрежение;
- идеомоторно въздействие;
- психофизическа релаксация;
- регулация на дишането.

Метод на регулиране на мускулното напрежение - този метод е предназначен за изменение на психическото действие при различни ситуации.

В практиката има 3 форми на напрежение

1. Задържаща - тя се характеризира с нарушаване най-често на мисловните процеси - трудно възприемане, поява на страх, несигурност и други. Тази форма се наблюдава при деца със слаба психика, слаба централна нервна система.

2. Тази форма се характеризира с интензивността на внимание, бързината на мисловните процеси. Характерна за хора със спорадичен темперамнт.

3. Генерация - най-високо физическо напежение има при тази форма - това състояние мисловните процеси блокират, човек не е в състояние да се концентрира, доминира чувството за безразличие и обреченост.

Метод за изменение на психофизическото напрежение - основава се на положението че, мускулното напрежение и психиката са взаимно сварзани. Регулацията на психическото напрежение се осъществява чрез максимално напрягане или разхлабване на отделните мускулни групи. Мускулната система има два вида нервни връзки: от главния мозък към мускулите и обратно - от мускулите към главния мозък. Първите връзки осъществяват въздействието на словото върху напрежението на мускулите, с което се осъществява регулирането на мускулното напрежение и характерът на дишането.

Метод за регулация на дишането - дишането е един от най-важните биологични процеси, както в живота на човека така и в спортната дейност. Дихателния процес на спортната дейност започва с външно дишане.

Главния регулатор на дишането е централната нервна система. Активното участие в различни видове спорт, води до различни класификации. Една част от упражненията се изпълняват от аеробен режим на работа други от анаеробен, а трети смесен режим на работа.

Метод за психофизическа релаксация - целта е съзнателно, в зависимост от характера на екстремалната ситуация, да се регулира степента на психофизическата готовност.

ІІІ. Същност и специфика

на спортните танци

Спортните танци са спорт с особено влияние за формирането на физическата, психическата и духовната характеристика на личността.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психофизическа подготовка при спортните танци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.