Психология на възприемането на музика


Категория на документа: Други


Не бива да забравяме компенсаторната функция на музиката. Големият нравствен и психически упадък в съвременния живот, стремителната скорост, с която се развива всичко около нас, тоталната технизация - всичко това влияе пагубно на нервната система на хората, особено на децата. Компенсаторната роля на музиката е именно в това, че тя допълва недостатъците в недостатъчната удовлетвореност на базовите потребности в сферата на подсъзнанието. Музиката е способна да доставя удоволствие, наслада, създава духовно "очистване" и в това е нейното главно предназначение като изкуство. Все по- често модерните клиники прилагат техники на терапия с музика, съвременните социални заведения разработват специални образователни музикални програми, насочени към подрастващи и младежи с девийнтно поведение. От тази гледна точка, урокът по музика, в известна степен, има лечебно - профилактичен ефект.

Друг не по- маловажен проблем е този за репертоара, който звучи в урока по Музика. Във философските и педагогическите трактати на миналите векове се говори за смегчаващото и облагородяващото въздействие на музиката върху нравите. Но се знае и друго, че влиянието и може да бъде както положително, така и отрицателно, способна е да събуди подсъзнателно най- ниски инстинкти (това се използва в много култови практики). В миналото произведенията на изкуството са създавани по законите на красотата и благотворното и влияние върху психиката. Днес обаче в някои случаи музиката губи своето високонравствено предназначение - откриване много примери от поп-, рок- културата, под чието влияние се намират всички - от най-малките до най-големите. В някои случай такава музика действа пагубно върху душевността и физическото здраве на човека.

Възприемането на музиката, както и на всяко изкуства е чудо. Удивително е превръщането на линиите и цветовете в портрет или пейзаж, на звуците в трудно обясними музикални образи, на думите във вълнуващ трепет! Поразителна е и широката гама от чувства, които изпитва човек при среща с произведенията на изкуството. Влиянието на изкуството върху човека е забелязано в древността. Мислители, художници и поети, музиканти и педагози, по-късно и психолози, подчертават емоционалната природа на художественото възприятие. Музиката въздейства не само на емоционално-духовния свят на човека.Тя предизвиква мисли и асоциации, ражда образи, които са особен вид отражение на окръжаващия свят и отношението на човека към него. Музиката е форма на емоционално познание.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
1. АРНАУДОВА, Е. Съвременни тенденции и актуални педагогически акценти в музикалната психология/ Елена Арнаудова// Педагогика, 2009, №11-12, с. 97-102.
2. ДЕСЕВ, Л. Педагогическа психология.- С: Аскони-Издат, 1996.- с.467-488, с.516-538.
3. КОЛОВСКА, Ц. К. Музикално- възпитателният процес - възможности за социализиране на подрастващите/ Ц. К. Коловска// Сб. Междунар. Конф. Предизвикателствата пред образованието и науката в контекста на глобализацията, Т. 1.- Бургас, 2004.- с. 119-123.
4. МАНОЛОВА, В. Емоции, музика, деца/ Валентина Манолова// Предучилищно възпитание, 2001, №2, с. 15-18.
5. МАНОЛОВ, Т. Т. Към нови основи на музикалното възпитание/ Т. Т Манолов// Предучилищно възпитание, 2006, №9, с. 35-68.
6. МИЛКОВА, Р. и др. Обща възрастова психология/ Р. Милкова.- Шумен: Атос, 2003.- с. 210-231.
7. РЕЧНИК по психология.- София: Наука и изкуство, 1989.
8. ТЕПЛОВ, Б. М. Психология на музикалните способности.- В. Сб.: Музика, ноти, ученици.- София: Нар. просвета, 1967.- с. 189-245.
9. ХРИСТОЗОВ, Хр. Музикална психология/ Христо Христозов, Пловдив: Макрос 2000, 1995.- 164с.
10. АСАФЬЕВ, Б. В. Музыкальная форма как процесс.- 2. изд.- Ленинград, 1971.
11. ВЕТЛУГИНА, Н. А. Возраст и музыкальная воссприемчивост// Восприятие музыки.- Москва, 1980.
12. ВЫГОТСКИЙ, Л. С. Воображение и творчество в детском возросте.- М, 1991.
13. ВЫГОТСКИЙ, Л. С. Психология исскуства.- М, 1987.
14. ГОТСДИНЕР, А. Л. Музыкальня психология.- М, 1993.
15. КАДЦЫН, Л. М. Музыкальное исскуство и творчество слушателя.- М, 1990.
16. НЕЗАЙКИНСКИЙ, Е. В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания.- М, 1980.
17. ОВСЯНКИНА, Г. П. Музыкальная психология.- Санкт Петербург, 2007, 240с.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психология на възприемането на музика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.