Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Финансово - счетоводен факултет

Специалност: Финанси

Курсов проект
по Управление на банковия риск
на тема: Първа инвестиционна банка - представяне,
видове рискове и тяхното управление

Изготвили: Проверил:

Доц. С. Трифонова

Съдържание:

I. Представяне на банката

1. Обща информация за банката

а) Корпоративен статус
Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993г. От 28.02.2008г. банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007г.
Банката притежава универсална банкова лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.
Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

б) Мисия
Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.

в) Бизнес стандарти на ПИБ
Банковите стандарти, на които ПИБ държи изключително много са:
• стремеж към достигане на най-високи стандарти в банковата сфера:
ПИБ се стреми да осигурява на своите клиенти банкови продукти и услуги от най-висок клас и съгласно най-добрите банкови практики. Банката се стреми да бъде сред водещите в региона и да поддържа дългосрочни лидерски позиции сред конкурентите си.
• бизнес решения, обосновани на строга конфиденциалност:
Банковите служители не коментират по никакъв начин с трети страни условията и сделките, сключени с клиентите. Информация относно клиенти се предоставя единствено на надзорни органи като БНБ, Комисията за финансов надзор, съдилища и други институции, за които има законово изискване към банките да предоставят информация при нормативно определените случаи и обстоятелства.
• ценене и уважаване на деловите партньори:
Ясните и прозрачни отношения са сред основните принципи, които банката цени и търси у бизнес партньори си. Ръководството е убедено, че когато тези условия не са налице, не е възможно да се поддържат трайни делови отношения.
• социална отговорност - банката се проявява като отговорна към обществото институция и дава своя социален принос:
ПИБ е съвременна банка, която осъзнава своята роля в обществото и отдава своя принос като участва активно в социални мероприятия, подкрепя организации с нестопанска или идеална цел, насочени към сфери като образование, култура, благотворителност.
• носене на отговорност за своите решения и действия:
Ръководството и служителите на банката изпълняват поетите задължения и носят пряка отговорност за всяко свое действие. Освен правна отговорност съгласно законите на страната, те носят и морална отговорност за действията си спрямо клиенти и партньори.
Предлаганите банкови продукти и услуги са структурирани в съответствие със съвременните стандарти и технологии, така че да улеснят клиентите в ежедневните им операции, да посрещат изцяло техническите нужди и да подпомагат развитието им като икономически стабилни субекти.
Банковите служители носят отговорност за информацията, която предоставят на клиентите си, относно нейната достоверност, изчерпателност и актуалност. Тяхно основно задължение е да поднасят информацията по разбираем и недвусмислен начин.

г) Съучастия и членства в организации
Първа инвестиционна банка членува и съучаства в следните организации:
• Асоциация на банките в България
• Българска фондова борса - София АД
• Централен депозитар АД
• Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.