Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление


Категория на документа: Други


2001 г.
• ПИБ стартира първия Виртуален банков клон в България, даващ възможност за работа през Интернет.
• Банката е отличена с наградата "Банка на годината" на вестник "Пари".
• Мая Георгиева - изпълнителен директор на ПИБ - получава наградата "Банкер на годината" на вестник "Банкеръ".
2002 г.
• ПИБ е определена за "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари".
2003 г.
• Продуктите и услугите за физически лица застават във фокуса на политиката на Банката.
• През годината кредитите на физически лица нарастват над 5 пъти.
• ПИБ за втори път печели наградата "Банка на клиента" в годишната класация на вестник "Пари".
2004 г.
• Банката разширява своята инфраструктура - клоновата мрежа се увеличава с 27 нови клона и офиса, мрежата от АТМ терминали нараства над 2 пъти.
• ПИБ е отличена с наградата "Финансов продукт на годината" за продукта Ипотечен овърдрафт.
2005 г.
• ПИБ придобива 80% от капитала на Дайнърс клуб България АД.
• Банката емитира облигации с номинал €200 млн. на Люксембургската фондова борса. ПИБ е и първата българска банка, емитирала безсрочни подчинени облигации.
• Матьо Матеев - заместник главен изпълнителен директор на ПИБ - получава наградата "Банкер на годината" на вестник "Банкеръ".
2006 г.
• ПИБ договаря финансиране за малки и средни предприятия в размер на $10 млн. за срок от 5 години, покрито от OPIC.
• Акционерният капитал е увеличен от 10 млн. лв. на 20 млн. лв. с издаването на 1 млн. нови акции с номинал 10 лв.
• ПИБ получава синдикиран заем в размер на €185 млн., организиран от Bayerische Landesbank и с участието на 33 международни банки.
• Акционерният капитал на ПИБ е увеличен от 20 млн. лв. на 100 млн. лв. чрез трансформиране на неразпределени печалби в 8 млн. нови акции с номинал 10 лв.
2007 г.
• ПИБ осъществява най-голямото банково първично публично предлагане на ценни книжа в България. Банката придобива статут на публично дружество и увеличава акционерния си капитал от 100 млн. лв. на 110 млн. лв.
• Стартира "FIBank Mobile" - първият банков мобилен портал, създаден от ПИБ с полезна финансова информация за клиентите.
• ПИБ е една от първите банки в България, внедрила новата чип технология при издаването на дебитни и кредитни карти. Обработката на картовите трансакции преминава към новия авторизационен център в Македония - CaSys International.
• Централната банка на Албания издава пълен лиценз за извършване на банкова дейност на First Investment Bank - Albania Sh.a.
• ПИБ става официален представител за България и Балканите на Монетния двор на Нова Зеландия - от офисите могат да бъдат закупени уникални лимитирани колекции сребърни монети.

3. Управленска структура на банката (бизнес структура)
Както всяка голяма институция, ПИБ има двустепенна управленска структура. Това ще рече, че освен типичните за всяко акционерно дружество Общо събрание на акционерите и Управителен съвет банката притежава и още един орган - Надзорен съвет. Последният упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет, съблюдавайки интересите на акционерите и спазвайки писаните и неписаните правила и процедури в банката.
Управителният съвет към настоящия момент се състои от 6 члена и 1 председател, като двама от членовете му са жени (28,6%).
Надзорният съвет включва 4 члена и 1 председател, като само един от членовете му е от женски пол (20%).

4. Банкова бизнес стратегия и бизнес линии

а) Стратегии за развитие
Стратегически цели за 2010г.:
• Да продължи да бъде сред 10-те водещи банки в страната, ползваща се с доверието на акционери и клиенти, при поддържане на адекватен баланс между риск, капитал и доходност.
• Да усъвършенства системите за управление с въвеждането на специализиран информационен модул за автоматизирано генериране и обработка на стандартизирана информация за управленски и контролни цели.
• Да увеличава капиталовата база с акцент върху капитала от първи ред.
• Да продължи да поддържа адекватен коефициент на ликвидност в съответствие с пазарната среда.
• Да увеличи кредитния портфейл в съответствие с темпа на развитие на банковия пазар в страната при запазване на високите стандарти за оценка и управление на кредитния риск.
• Да развива картовите разплащания съобразно насоките за развитие на единния европейски платежен пазар.
• Да запази позицията си на лидер сред банките в България по отношение на международните операции и търговското финансиране и да увеличи възможностите клиентите на ПИБ да ползват специализирани кредитни линии чрез външно финансиране от банки - кореспонденти на ПИБ.
• Да продължи да финансира конкурентни проекти с приоритет на програмите, свързани с усвояване на средства от Европейските фондове.
• Да повиши нетния доход от такси и комисиони, в т.ч. чрез повишаване на приходите от финансови инструменти, свързани с обслужването на външнотърговските операции.
• Да повиши оперативната ефективност чрез оптимизиране обема и структурата на разходите.
• Да оптимизира и повиши активността на клоновата мрежа и другите канали на дистрибуция като Контакт център, АТМ и ПОС терминали.
• Да развие дейността на Виртуалния банков клон, така че да отговаря оптимално на нарастващите изисквания за електронно банкиране.
• Да запази стратегическия си фокус върху високи стандарти на обслужване на клиентите и иновативни подходи и продукти. Да развие и въведе в практиката нова програма за лоялните клиенти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.