Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление


Категория на документа: ДругиКапиталова адекватност
Банката изчислява изискванията за кредитен риск на своите експозиции в банков и търговски портфейл на базата на стандартизиран подход. Експозициите се вземат предвид по балансовата им стойност. Задбалансовите ангажименти се вземат предвид чрез прилагане на различни конверсионни фактори (0%, 20%, 50%, 100%), които имат за цел приравняването им в балансови стойности. Позициите се претеглят за риск при ползване на различни проценти (0%, 20%, 50%, 100%) в зависимост от класа на експозицията и нейния кредитен рейтинг. Използват се различни техники за редуциране на кредитния риск, например обезпечения и гаранции. При деривативните инструменти, като форуърди и опции, се оценява кредитният риск на контрагента.
При спазване на капиталовите изисквания за операционен риск се използва подходът на базисния индикатор. Капиталовото изискване е равно на средния годишен брутен доход през последните три години, умножен по фиксиран процент (15%). Съответните рисковопретеглени активи се изчисляват чрез по-нататъчно умножение по 12,5.
Собственият капитал на ПИБ АД се състои от два елемента:

* Капитал от първи ред, който включва акционерния капитал, премиите от емисии на акции, законовите резерви, другите резерви с общо предназначение, неразпределената печалба от минали години, одитираната текуща печалба за първото полугодие, резервите от трансформиране на отчети в друга валута и малцинствените участия, намалени със стойността на положителната репутация и другите нематериални активи и неразпределената загуба от финансовите инструменти на разположение за продажба;

* Капитал от втори ред, който включва подчинени пасиви, по-конкретно дългово-капиталов инструмент и подчинен срочен дълг.
Към елементите на капиталовата база се прилагат следните лимити: капиталът от втори ред не може да превишава капитала от първи ред, а подчиненият срочен дълг не може да превишава 50% от капитала от първи ред. Намаленията на капиталовата база включват специфичните провизии за кредитен риск.
Нивото на капиталова адекватност към 31 декември 2009 година е както следва:

Източник: ПИБ АД

Към 30 юни 2010 година капиталовата адекватност е както следва:

Източник: ПИБ АД

Изводи за политиката по управление на риска
В края на 2009 година капиталовата база достига 483 657 хил. лв. или с 32 335 хил. лв. повече спрямо предходната година. Ръстът е резултат от увеличаване на капитала от първи ред, вследствие на капитализиране на печалбата.
ПИБ АД използва и подчинен срочен дълг на обща стойност 60 641 хил. лв. и капиталово-хибридни инструменти под формата на безсрочни подчинени гарантирани облигации на стойност 98 952 хил. лв., признавани като капитал от втори ред.
За периода до края на 2009 година коефициентите на капиталова адекватност се увеличават, съответно на капитала от първи ред достига 10,39%, а общата капиталова адекватност е 13,83%, като превишението над регулаторните изисквания достига 63 937 хил.лв. Като цяло обаче тези показатели са по-малки спрямо тези на банковата система като цяло, чиято обща капиталова адекватност за 2009 година е 17,04%.
За първото полугодие на 2010 година коефициентите на ПИБ АД се увеличават до 13,89% за общата капиталова адекватност, но тези на системата като цяло достигат 17,8%, главно в резултат на високите показатели на банките от първа група.
Структурата на капитала към 31 декември 2009 година е:

Източник: ПИБ АД
ПИБ АД прилага методи за оценка на капиталовата адекватност, които се характерни за банковата ни система като цяло: 100% от банките в България използват стандартизиран подход при оценка на кредитния и пазарния риск, а малко над 91% са тези, използващи подхода на базисния индикатор при оценка на операционния риск.
Като цяло се забелязва стремежа за спазване и прилагане на изискваните надзорни мерки и на добрите банкови практики при извършване на дейността по управление на риска. Банката се опитва да запази пазарния си дял и същевременно да си осигури спазването на консервативния подход при управление на риска като си поставя за цел да бъде иноватор не само в областта на банковите продукти, но и при прилагането на моделите, подходите и оценките за поемане и упревление на риска.
В съответствие с постигнатото до момента ПИБ АД продължава да развива своята инфраструктура, с цел подготовка за въвеждане на вътрешнорейтинговия подход, съобразно Базел 2 - усъвършенстване на прилаганите от Банката рейтингови модели, статистически подход при оценка на потенциалните рискове, централизирано управление на кредитния риск при запазване на гъвкавостта и адаптивността на Банката към потребностите на пазара.

Използвани съкращения
Банката - Първа инвестиционна банка АД, наричана за краткост Банката.
БНБ - Българска народна банка.
ЗМИП - Закон за мерките срещу изпирането на пари.
ЗМФТ - Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.
МСП - Малки и средни предприятия.
МСС - Международни счетоводни стандарти.
ПИБ АД - Първа инвестиционна банка.
УС - Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД.

1

 БЛПкс на ПИБ е публикуван в Лихвен бюлетин на ПИБ

??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първа инвестиционна банка – представяне, видове рискове и тяхното управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.