Първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа с енергийни обекти


Категория на документа: ДругиЧл. 55. (2) Отговорният ръководител, като приема работното място от допускащия, носи отговорност наравно с него за цялостното и правилно изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

Чл. 55. (3) Отговорните ръководители са лица от ръководния и старши изпълнителски електротехнически персонал.

Чл. 58. (1) Допускащият до работа носи отговорност за:
1. цялостно и правилно изпълнение на оказаните в наряда мерки за обезопасяване на работното място;
2. провеждане и инструктаж на отговорния ръководител, изпълнител на работата и на членовете на бригадата по условия за извършване на работата и за взетите мерки за безопасност при допускане на работното място.

Чл. 58. (2) Допускащия до работа е длъжен:
1. да заведе бригадата до работното място и да се осведоми за здравословното състояние на отговорния ръководител, изпънителя на работата и членовете на бригадата;
2. да провери удостоверенията за квалификационна група съответствие на имената на отговорния ръководител, изпълнителя на работа и на членовете на бригадата със записаните в наряда; допускат се бригади с голям числен състав да се проверяват удостоверенията само на отговорния ръководител и на изпълнителя на работа; в такъв случаи те носят отговорност за персоналното съответствие на лицата от състава на бригадата и притежаваните квалификационни групи;
3. да изпълни записаните в наряда указания и технически мерки за безопасност и да потвърди тяхното изпълнение с подписа си в наряда; при необходимост може да се ползва помощта на член от бригадата за поставяне на табели върху портали, преносими заземители и др.;
4. да инструктира отговорния ръководител, изпълнителя на работата и членовете на бригадата по условията на работа и да посочи грнаиците на работното място и частите на уредбата, намираща се под напрежение или с индуктивно напрежение, местата на поставените заземители , ограждения, табели и други знаци;
5. да се докаже пред бригадата отсъствието на напрежение по изключените и заземени тоководещи части най напред с указател за напрежение, а след това и с непосредствено допиране с ръка (когато конструктивното изпълнение позволява допиране);
6. да предаде работното място на отговорния ръководител / изпълнителя на работата и да връчи първия екземпляр за наряда, попълнен с необходимите записи и подписи.

Чл. 58. (3) Допускащия до работа е лице от:
1. оперативния персонал - в уредби с дежурен персонал;
2. оперативно-ремонтния персонал - за уредби без дежурен персонал и по вуздушни и кабелни линии.

Чл. 59. (1) Изпълнителят на работа носи отговорност за:
1. приемане на обезопасеното работно място в съответствие със записаното в наряда;
2. даваните от него указания и нареждания на членовете на бригадата по време на работа
3. спазване на предаваните в наряда мерки за безопасност от членовете на бригадата и ползването на предоставените или лични предпазни средства;
4. запазване на поставените на работното място знаци,табели, ограждения, заключващи и блокиращи устройства по време на изпълнение на работата;
5. допуснато извършване на работа от бригада с неизправни инструменти, приспособления или лични предпазни средства.

Чл. 59. (2) Изпълнителят на работа е длъжен:
1. да приеме работното място от допускащия или от отговорния ръководител с документиране в наряда;ь
2. да осигури на работното място необходимите защитни средства,инструменти и приспособления за бригадата и да следи за правилното им използване;
3. да изведе бригадата от работното място при непосредствена опасност за здравето или живота на работещите с уведомяване на допускащия / отговорния ръководител.

Чл. 59. (3) Изпълнителя на работата е старшо лице от изпълнителския електротехнически персонал.

Чл. 61. (1) Членовете на бригадата носят отговорност за:
1. спазването на изискванията по този правилник и вътрешните инструкции за безопасност;
2. изпълнение на указанията и нарежданията, дадени от отговорния ръководител, изпълнителя на работа и допускащия.

Чл. 61. (2) Членовете на бригадата са длъжни:
1. да носят удостоверения за квалификационна група по време на работа;
2. да се подписват в наряда за проведен инструктаж по условия на извършване на работата и за взетите мерки за безопасност при допускане на работното място;
3. да изпълняват указанията за безопасна работа, получени при допускане на работа и по време на работа
4. да се грижат за своята безопасност, а също и за безопасността на членовете на бригадата и други хора, които могат да бъдат засегнати от тяхната дейност.

Чл. 61. (3) Членовете на бригадата са лица от изпълнителския електротехнически персонал, притежаващи квалификационни групи от втора до цетвърта.

Контрол по време на работа от правилника за БЗРЕУЕТЦЕМ

Чл. 84. (1) Контролът по време на работа за спазване на изискванията за безопасност се възлага на изпълнителя на работата / наблюдаващия, който е длъжен да наблюдава всички членове от бригадата, намирайки се по възможност на най-опасния участък от работното място.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първоначален инструктаж по безопасност и здраве при работа с енергийни обекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.