Първоначални и последващи действия за разкриване на терористична дейност


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОВДИВ

Курсова работа

по

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОБЩАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ТЕМА:

ПЪРВОНАЧАЛНИ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. УВОД

2. ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

3. СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО ТЕРОРИЗЪМ

4. ВИДОВЕ ТЕРОРИЗЪМ

5. СТЪПКИ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В БОРБАТА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

6. СЪВРЕМЕННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА

УВОД

Проблемът с тероризма не само че съществува, но в последното десетилетие се изостри.

Той се утвърди като значителен, респектиращ социално - правен феномен. Известно е, че корените на това антисоциално явление са заложени в дълбините на човешката история.

Тероризмът се е превърнал в глобална заплаха застрашаваща сигурността на страните в цели региони, защото съвременният тероризъм е комплексно и динамично явление, което намира начин успешно да се адаптира към политическата и икономическата конюнктура в регионален или глобален мащаб.

Подготовката, извършването на терористичния акт и настъпването на общественоопасните последици засягат редица държавноправни институти, държавния суверенитет, териториалната цялост, наказателно правната юрисдикция, както и институти с международноправен елемент - правото на политическо убежище, екстрадацията, експулсирането. Несъмнено е обаче, че тези международноправни институти трябва да бъдат интерпретирани и разгледани в контекст с нормите на вътрешното право - в частност на държавното, наказателнопроцесуалното, и най - вече наказателното право на Република България.

Ето защо е необходимо да се разширят полаганите усилия на национално и международно ниво в борбата срещу тероризма, за да се насочат те срещу новите асиметрични методи на действие на терористите.

Наложително е демократичната общност да разработи цялостна програма за борба с тероризма, обединявайки усилията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, различните ведомства, средствата за масова информация и населението. За успешното противодействие на тероризма е необходимо използването на комплексен подход, в който трябва да присъстват в тяхната цялост мерки с икономически, политически, социален и не на последно място, със специален характер.

ВЪЗНИКВАНЕ НА ТЕРОРИЗМА

В епоса на Древна Елада, Египет, Персия има описания на актове на насилие, чиято цел е задоволяване на лични или групови интереси. Без съмнение в основата на художествените сюжети са залегнали исторически достоверни събития.

Повече от 3000 години делят убийството на египетския фараон Рамзес IV от извършваните днес терористични актове. Според Збигнев Домарнчик първият човек, използвал насилието за постигане на лични цели, е Хасан Ибн Саб. През 1090 година той основал мюсюлмански орден в Персия, чиито членове се наричали асасини. Ръководната върхушка на асасините практикувала като средство на политическа борба убийството на противника.

Начинът на осъществяване на терористичните актове ни мотивира да си зададем въпроса, насилието ли е в основата на терористичната дейност? Заложено ли е то в човешката природа? Човекът се развива в определени социални условия. В зависимост от степента на зрелост на обществените отношения се формира и неговата личност. От това доколко тя възприема даден обществен модел се определя и видът на нейното социално поведение. Ако индивидът или групата хора със сходни интереси не са съгласни с този обществен модел, защото считат, че той не удовлетворява потребностите им, то неизбежно между двете страни на социалното отношение възниква конфликт.

За осъществяване на някой цели - завоюването на нови територии, утвърждаване на политическото устройство, укрепването на териториалната цялост - през различните епохи народите са били принудени да използват сила. На тази плоскост бихме могли да " оправдаем " или да " заклеймим " насилието като средство за постигане на целта. Разгледан от този аспект, проблемът предполага субективност, условност. Не може с категоричност да се твърди, че са открити безспорни, научнообосновани обективни критерии, въз основа на които учените да определят в кои случаи употребата на сила е нещо абсолютно необходимо, исторически оправдано, и в кои не. За да се изградят относително обективни критерии за оценка, необходимо е историческата наука никога да не изпълнява конюнктурни функции. По този начин ще могат по-безпристрастно да се квалифицират формите на употреба на сила - като войни свещени, отечествени или пък завоевателни, агресивни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Първоначални и последващи действия за разкриване на терористична дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.