Якостни условия за оразмеряване при различни видове напрегнато състояние


Категория на документа: ДругиЮгозападен университет "Неофит Рилски"

Природо-математически факултет

Курсова Работа

на тема: Якостни условия за оразмеряване при различни видове напрегнато състояние

Изготвил: Проверил:
Благой Китанов Гл. Ас. Й. Ангелов
Фак, №: 11250221096 подпис:

гр.Благоевград

Съдържание

I. Чист опън (натиск) 3
ІІ.Чисто огъване 4
III.Оразмеряване при чисто плъзгане 7
1.Чисто срязване 7
2.Чисто усукване 9
IV. Понятие за устойчивост 10
1. Критични сили за натиснати пръти 10
V.Използвана литература 11

I. Чист опън (натиск)

Чист опън (натиск) имаме, когато единственото вътрешно усилие е нормална сила (N0). Когато N>0 натоварването наричаме опън, а когато N<0 - натиск.
Опън и натиск се различават формално по знака си само за къси пръти. При дълги натиснати пръти може да възникне загуба на устойчивост.
Външните сили създаващи опъна или натиска могат да бъдат приложени по различен начин.
Съласно принципа на Сен-Венан конкретните особености на приложение на силите се разпорстраняват по оста на пръта на един характерен размер

(Фиг. 1)

Опитно е установено и с помоща на теория на еластичността е потвърдено, че при чист опън (натиск) напречните сечения остават равнинни и след натоварването - хипотеза на Бернули.
В напречните сечения възникват само нормални напрежения (фиг.2). Теса едни и същи за всички площадки от напречното сечение.

При разпъване със сила P пръст с дължина l и напречен размер b се получават изменение на първоначалните му размери. Дължината се увеличава и става l' , а напречния размер b се намалява b' (фиг.3)

(фиг.3)

l = l'- l наричаме абсолютно удължение (скъсяване)
b =b'- b наричаме абсолютно напречно свиване (раздуване)
Опитът показва, че l и b са винаги с противоположни знаци.

ІI.Чисто огъване

При чисто огъване на призматично тяло (греда) в напречните сечения възникват огъващи моменти, чиито вектор е нормален на равнината, в която става огъването на тялото.
Ако се постъпи по същия начин, както в предходните случаи, да нанесем правоъгълна мрежа върху гредата и я сравним преди и след натоварването (фиг.1) ще установим следното:
- Следите на сеченията 1-1 и 2-2 след деформацията на гредата, вследствие на приложените външни моменти ще се завъртят и ще сключат определен ъгъл dΘ като равните сечения преди деформацията ще се запазят такива и след деформациата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Якостни условия за оразмеряване при различни видове напрегнато състояние 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.