Ямболската средновеквна крепост


Категория на документа: Други


Ямболската средновековна крепост се намира в западната част на съвременния град. Тя е разположена на естествено възвишение на един от завоите на левия бряг на р.Тунджа, от запад, север и юг заобиколена с вода. Първи за керопостта пишат братята Шкорпил и Константин Иречек, които през 80те години на 19в посещават града и описват руините на крепостта.
Разкопките проведени на това място показват, че в края на 10в са извършени значителни строителни работи. Тогава става ограждането с крепостна стена на селището, съществувало тук преди този период. Разкритите части от южния и западния крепостен зид са датирани от края на 10в. От този период са известни и три анонимни фолиса (971-1034) открити при разкопките на крепостта.
През първата половина на 11в за Ямбол липсват писмени сведения. От археологическите и нумизматични данни става ясно, че по това време Ямбол се утвърждава като един от значимите и добре укрепени градове в темата Македония. По време на разкопките са открити значителен брой находки от първата половина на 11в-основи на жилищни сгради, фрагменти от строителна и битова керамика. Основите на жилищата са в близост до крепостната стена, от вътрешната и страна, на дълбочина 2.5-3м. Постройките са от колове и плет, измазани с глина, с подове от трамбована глина. Намерени са три византийски анонимни фолиса от периода 1026-1056г.
Най-ранните писмени сведения за Ямбол са от средата на 11в, когато над 20 000 печенези, под предводителството на Кеген се установяват на територията на Византия, с нейно съгласие. Но, неспазвайки уговорката, на следващата година минават на юг от Балкана и подлагат на разорение земите около Адрианопол, като Ямбол също е част от пострадалите градове.
В края на 1049г с войски срещу печенезите тръгва византийския магистър Константин Арианит, управител на темите Тракия и Македония, като край Ямбол претърпява голямо поражение.
През 1053г са сключва мирен договор между Византия и печенезите, като следващите десетилетия са сокойни.
1074 Ямбол вероятно е пострадал при похода на Нестор и Татуш към Константинопол.
1087-80 000 кумани, печенези и маджари достигат Адрианопол.
Ана Комнина пише за Ямбол (Дямполис) при похода на Алексий I Комнин срещу печенезите.
След битката при Левунион голяма част от печенезите са разселени в Ямболско.
1091-куманите и Лъже-Диоген тръгва от темата Паристрион към Тракия, където крепостите, сред които и Ямбол го приветстват.
Втората половина на 11 в е периода, в който Ямболската крепост е често споменавана в историческите извори, е добре проучен археологически. Южно от югозападната кула на крепостта са разкрити останки от жилищни сгради. По план те са правоъгълни, ориентирани с дългите си стени по посока север-юг и са съставени от по две помещения. Основите им са изградени от местни ломени камъни, а междинните зидове на помещенията-от обработени каменни блокчета със спойка от кал. Подовете им са от два пласта-долния от натрошени камъни, а горния от трамбована глина. В големите помещения има изградени огнища. По намерените материали, сред които и анонимен фолис (1058-1067) се датират във втората половина на 11в. Сред тези сгради се отличава една, с по-големи размери от другите, изградена от средно големи камъни.
В северното помещение се открива пещ, градена от камъни, споени с глина. В южното помещение, отделено с общ напречен зид са открити натрошени керемиди, а под тях, дебел слой овъглено жито-това помещение е хамбар, изгорял при пожар, вероятно по време на печенежките нашествия.
На 10-15м южно от крепостния зид са разкрити и 8 гроба по християнски обичай. Втората половина на 11в е добре датирана и по нумизматичен материал, известни са 6 монети, датиращи жилищните хоризонти, пет анонимни фолиса 1059-1085 и една монета на Алексий I Комнин (1092-1118).
Изворите за историята на Ямбол през 12в са по-малобройни. Според арабския пътешественик Ал Идриси в 1157г Ямбол е малък, но многолюден град, с добре обработено поле и лозя в околностите му. Рядкото споменаване свидетелства, че животът е по-спокоен.
След Ловешкия мир 1187 Ямбол остава в пределите на Византия, но вече в края на 12 в Ямбол е трайно присъединен към пределите на България.
12в е добре засвидетелстван с археологически материали. В края на 12в Ямболската крепост е разширявана в северозападна посока, изграден е втори укрепителен пояс, който огражда външния град. Открита е порта с две малки квадратни кули от двете и страни. От този период са разкрити и основи на жилищни сгради, по-масивни от тези от 11в. По план те също са правоъгълни с по две помещения.
Ямболската крепост

По градоустройство Ямбол не се отличава от останалите средновековни градове, изграждането му е съобразено с конфигурацията на терена, градът е разположен на полуострова, естествено защитен от три страни от Тунджа, в най-западната част, върху доминиращ над останалата местност скалист хълм, обграден от крепостни стени е вътрешния град, цитаделата, или замъка и жилищните сгради, в които живее светската и духовната аристокрация, крепостния гарнизон и част от населението. В по-ниските места, които се спускат до бреговете на реката е изграден външния град или подградието, където живее обикновеното население. До източната крепостна стена се намира част от некропола. В резултат на разкопките се установи, че крепостната система и градоустройството се развиват на етапи, с различна техника и материали. От южната страна са построени два укрепителни пояса. Първоначално е изградена крепостната стена, която в първия етап защитава само цитаделата. Към тази крепостна стена се откри част от квадратна кула с платформа за вътрешна стълба, по-късно е открита една от кулите фланкирала западната порта на цитаделата. Двете лица на стената и сградите са изработени от едро и средно ломени камъни, споени с бял хоросан с примеси от счукани тухли. Изработени са в техника опус имплектум.
Втория укрепителен пояс е изграден през 12в загражда външния град. Към него от запад също се откри порта с останките от малки квадратни кули от двете и страни. Перпендикулярно на портата е изградено съоръжение с два дълбоки жлеба, в които са се намирали големи дървени греди за залостване на портата.
В северозападния ъгъл на северната крепостна стена се откри кръгла кула. Дебелината на зида е 1.6м Изградена е от едри камъни, споени с хоросан. Техниката и материалите я датират към периода на Второто българско царство. Явно преди това, като естествена защита служи стръмния склон и река Тунджа, минаваща непосредствено на север. Проучването на източната и западната крепостни стени е невъзможно, поради строежите. Неизяснен остава и въпроса с вътрешния архитектурен комплекс, разрушен по време на строителството на училището. Северната крепостна стена с кръглата кула са различни по вид-втория строителен период, ограждане от север и запад-първа половина на 13в, тогава има и преправки по южния зид
При поучване на външния град, непосредствено до крепостната стена на цитаделата са открити останките на различни по големина постройки. Най-ранните от тях, на дълбочина 2.5-3м носят белезите на строителните похвати на периода на ПБЦ. Те са изградени от забити в земята колове, с изплетени от клони и измазани с глина стени, покрити със слама или тръстика. В горните пластове са открити основите на масивни постройки от 12-14в. По план са правоъгълни, с две помещения. Сред тях има една по-голяма сграда. Основите и са ориентирани по посоките на света, и са изградени от средни по големина камъни, със спойка от кал, а подът е двупластов-долен от натрошени камъни (чакъл) и горен-от трамбована глина. В северното помещение се откри пещ, фрагменти от кухненска керамика и др.-жилище. В южната-овъглено жито-хамбар-унищожена от пожар през първата половина на 11в.

Ямбол-10-12в- града и земите около него са в пределите на Византия и административно се числят към темата Македония с център Адрианопол. Средновесовната Ямболска крепост е разположена на важен кръстопът- от една страна лежи на главния път от Адрианопол към Преслав, а от друга на известния път от Анхиало през Аетос и Маркели до Боруй и Средец.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ямболската средновеквна крепост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.