Работоспособност и приложение на високоефективните материали в промишлеността


Категория на документа: Други


Технически Университет-София филиал Пловдив

Реферат на тема:
Работоспособност и приложение на високоефективните материали в промишлеността.

Съставил: Атанас Киров Стратиев

Факултетен № 706106

І. Високоефективни - композиционни материали

Обект на материалознанието са три основни групи материали (фиг.1.1):
* метали и техните сплави;
* неметални органични материали(полимери);
* неметални неорганични материали(керамика);

За металите e характерен кристалният строеж и така наречената метална
връзка между градивните частички. При специални условия някои метали(главно техните сплави) се получават в аморфен вид.

За полимерните материали , представляващи високо молекулярни органични съединения, връзката между отделните молекули в дадена верига е ковалентна, а между отделните вериги - Ван - дер - Валсова. Полимерите имат главно аморфен или смесен (аморфно - кристален) строеж.

Керамичните материали имат кристален строеж или са изградени от мрежести структури. Основни за тях са ковалентната и йонна атомна връзка.

Комбинирането на материали от трите основни групи води до създаването на композиционни материали. Основната цел при това е съчетаването на свойствата на отделните материали с цел повишаване на конструктивните, технологични и експлоатационни качества на търсения материал.

Подразделяне или класифициране на композиционните материали може да се извърши на база на критерия начин на пространствено подреждане на компонентите на композитите. Така се оформят следните групи композиционни материали (фиг.1.2):
* композиционни материали с фазери (нишки, влакна) - фазерни композити;
* композиционни материали с частички;
* композиционни материали с проникване на компонентите;
* композиционни материали със слоесто разположение на компонентите - слоести композити ( материалови съединения или комплекси).

ІІ. Общи съображения при техническото внедряване на композиционните материали

При комбинирането на два или повече материали с оглед изграждането на композиционен материал е необходимо да бъдат спазени принципно различни изисквания:
1. Компонентите трябва химически и механично взаимно да се понасят, т. е. да са съвместими, както в условията на производството, така и при експлоатацията на композита.

Под химическа поносимост се разбира отсъствие на взаимодействие между компонентите чрез дифузия или реакция, която да доведе до влошаване на свойствата или до тяхното разрушаване. Химическата поносимост на някои метални матрични материали с фазерни материали е показана на табл. 1.1

На практика, не всички композиционни материали и особено тези които работят при високи температури, е възможно да се изключи вероятността от взаимодействие между компонентите. В такива случаи трябва да знае резултата от това взаимодействие във функция от времето, за да може да се даде оценка за продължителността на експлоатационния срок на частта, която ще се изработи от този материал.

Таблица 1.1: Химическа поносимост на някои метални матрични материали с фазерни материали
Матрица
Фазер
B
C
MO
W
SiC
Si3C4
Al2O3
ZrO2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работоспособност и приложение на високоефективните материали в промишлеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.