Разходни средства в общинските бюджети


Категория на документа: Други


 Разходни средства в общинските бюджети

Местните разходи са резултат от ежегодния бюджетен процес, който се опитва да балансира търсенето и предлагането на публични услуги. Съществуват различни класификации на местните разходи.

Видовете и направленията на разходите, осъществявани от местните власти са регламентирани в ЗОБ. Органите на местното самоуправление имат значителна свбода сами да вземат решения за направлението размера и времето за осъществяване на заложените в бюджета разходи. С всяка година в закона за държавния бюджет се поставят ограничения при автономното разпределение на средствата като се предписва определен задължителен ред, който включва приоритет при изплащане и извършване на услугите, минимално или максимално зададени лимити, административниограничения за определени разходи. По-голяма част от местните разходи имат текущ характер - заплати, социални осигуровки, обезщетения. Те се считат за приоритетни като се разплащат с предимство от местните бюджети.

Капиталовите разходи са с ниска приоритетност без значение дали се извършват от собствени средства или се финансират чрез субсидии. Това намира израз и в регламентираната възможност целевите субсидии от републиканския бюджет да се трансформират в общи субсидии и да се използват за финансиране на текущи разходи по усмотрение на местната власт. Други ограничения, поставени пред местната власт, са че разходването на средствата от целевите субсидии трябва да се извършат в съответствие с разпоредбите на МФ, което преценява тяхната икономическа и социална целесъобразност. Освен това със закона за Държавния бюджет се утвърждават списъци с обекти с важно екологично и инфраструктурно значение и се определят минималните разходи за тяхното финансиранечрез целевите субсидии от държавния бюджет.

Най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения. Числеността на заетите в образователната, културната, социалната дейност и здравеопазването се определят от съответните министерства. Разходи за веществена издръжка - битово и културно обслужване на персонала, ремонт на пътища, осъществяване на социална дейност и т.н.

По функционално разпределение разходите биват:

• Разходи за общи държавни служби - дейности на общинските съвети, общата и държавна администрация.

• Отбрана и сигурност - издръжка на детски педагогически стаи, отрезвителни, общинска ведомствена полиция.

• Образование - заплати педагогическия персонал, осигурителни вноски, стипендии, режийни разноски и субсидиране на храненето в столовете. Средства за консумирана електро- и топлоенергия.

• Здравеопазване - основен принцип - всички здравни заведения, които са били субсидирани от общинските бюджети до края на 2001 г. ще продължат да бъдат субсидирани и през 2002 г. въз основа на сключен договор. Получава се двустранно субсидиране на здравното заведение.

• Социално осигуряване, подпомагане и грижи - разходи за заплати, осигурителни вноски.

• Жилищно строителство и опазване на околната среда.

4. Капиталови разходи - удовлетворяват се след покриването на текущите разходи - ремонт на пътната мрежа, общинската собственост и др.

Данъчно усилие и фискален капацитет

Измерването на фискалния капацитет на отделните териториални единици позволява да се направят по-точни изводи за равнището на фискалните разходи в сравнителен план. Съществуват различни начини за измерване на фискалния капацитет. Най-често използваните мерки са:

• Доходът на физическите лица, който се пада на един жител. Общият доход в една община се сумира и се дели на броя на жителите.

• Доходът от представителната данъчна система - чрез него се изчислява колко приходи може да получи една община ако по отношение на данъчната база на своята територия тя приложи средна данъчна ставка.

Данъчното усилие се измерва като сумата от приходите, получени от една община се раздели на нейния фискален капацитет.

Достъп до средства за капиталови инвестиции на местно ниво в България

Според указанията на министъра на финансите при разработване на общинските бюджети, частта за капиталовите разходи трябва да бъде разглеждана в следния ред:

1. Разчет за финансиране на капиталовите разходи

2. Поименно

3. Специфика на разходите за машини и съоръжения

4. Поименно разпределение на разходите за проучвателни и проектни разходи

5. Капиталови разходи на общините в три групи:

* ДМАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходни средства в общинските бюджети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.