Разработени теми по иконометрия за студенти


Категория на документа: Други


1. Иконометрията като междудисциплин.наука:Съвременната наука се развива изключително бързо в условията на два противоречиви и взаимносвързани процеси. От една страна диференциация на науките, задълбочаване на познанията и създаване на частни научни дисциплини. От друга страна интеграция на науките, разширяване на научните връзки и създаване на нови науки на границата на няколко.
В икономическата област, такава е иконометрията, за развитието и значение има статистическата методология, математич моделиране, развитието на изчислителната техника а също така и клонове на икономическата наука.
Иконом може да се разглежда, като класически пример на конкретни изследвания в областта на икономиката и като един от възможните подходи за измерване, анализ и изследване на иконом процеси..
ВЪЗНИКВАНЕ:
Иконометрията вече има 100 годишна история, възникването и е свързано с представителите на математ.направление на субективната школа в политическата икономия и особенно с името на френският учен от XIX век Ордюст Курню. Той е бил историк, икономист, философ.
Възникването също е свързано и с икономистите Мур и Фишър. Трудът на Ордюст Курню се нарича математически основи на теорията на богатството (1932), той е приложил методите на математически анализ за изследване на иконом.процеси. Мур използва статистически данни, за емперичното установяване на кривите на труда през 1911г.
Фишър се занимава с проблемите на паричното обръщение и с математич обработка на емперичните данни.
Терминът иконометрия се въвежда за първи път през 1910г. Но се използва в съвременното му съдържание от Ранк Нар Фиш през 1926г. Терминът е бил използван по аналог на термина Иконометрията може да се свърже още с

трудовете на Уилям Джеймс (1835, 1882) в областта на бизнес циклите.

2.Същност на икон и етапи на ик.моделиране '
Иконометр е наука за измерване,моделиране,анализ, прохнозиране и управление на иконометр.
Обект на икон.-ик.променливи и взаимовр между тях.
Предмет-определяне на функционалната зависимост между променливите.
Основната цел на иконометр е ноделирането на конкр количеств връзки,обусловени от общите качествени закономерн в ик.теория.
ЗАДАЧИ:
1)състав на икон,модел-представяне на ик.модели в матем форма,позболяваща тяхното емпирично ползване.
2)набиране на реални данни,взавис от обекта на ик анализ
3)оценка на параметр в модела
4)използв на моделите за обяснението на ик показ , прохнозиране и осмисляне, поведението на ик политики.
**Иконом моделиране обхваща формуляризация на идеи и знания от икономическата теория в конкретна предметна област и използването на налични статистически данни.
Икон модели изпълняват прагматични задачи на анализ, прогнозиране и вземането на управленски решения за икономически обекти. Както и също им се възлага ролята за развитието на икономическата теория за осъвършенстването на методологията, методите за измерване на икономическите обекти и др.

ЕТАПИ:
Иконометр.модел от икон.теория:
а)икон.модел осн на емпир данни
--предварителна инф-я от икон.статист.анализ
--специф.данни от наблюд. и специална публика
б)оценяване на модела чрез спец.иконом.техника
в)тестване на хипотези
г)икон.анализ на икон.модел
---прогнозиране
--- обобщения.изводи за управленски реш-я

3.Х-ки (особен) на икон.изследв. при статичните редове:
Характеристиките, чрез които можем да ги наблюдаваме представляват индивидуални, операционализирани измерители на това явления. Те могат да бъдат някакви признаци, качествата или свойства на даденото явления, но могат и да бъдат отделни индивидуални измерители. Обикновено едно явление не може да се характеризира пълно с един индивидуален измерител. Това налага използването на група измерители, които го характеризират. Най-благоприятният случай за изследване, когато можем да измерим изучаваните явления - количествено. За съжаление е невъзможно да се конструират адекватни количествени измерители.Основният инструмент за обективно измерване на такива явления са скалите за измерване.
Класификацията на скалите е изключително важна от гледна точка на иконометричният и статистически анализ на качествените данни. Статистическите скали се разделят на две групи:
(1) Силни - интервална и пропорционалната
(2) Слаби - номинална, ординална и рангова
**Проблеми при приложението на методите за анализ при категорийни (неметрирани) данни:Когато в анализът и моделирането участват само количествени променливи могат да бъдат прилагани и най-мощните статистически методи, както за анализа на състоянието на явленията и за изследване на връзките и зависимостите м/у тях така и за класифициране на единиците в дадена съвкупност по различни групи.
***НОМИНАЛНА- при ном.скала измерването на дадено явление се състои класифициране на единиците по еднородни'групи,представляващи отделни значения на проявление на явлението.
**ОРДИНАЛНА-има известни прединства по отнош на обработката и обобщаване на данни,представени на нея.Това произтича от факта,че при тази скала значенията нямат реални

числови еквиваленти,но могат да се съизмерват
по между си.
***ДИХОТОМНА-при нея формално 2те алтернативни значения могат количеств да се изразят с помощта на 0 и 1. Важно предимство на ДС,е че могат да се изчислят специф величини,които имат важно място при стат.анализ за връзки и зависимости.

**Видове'иконометрични анализи (изследвания)
----Описателни Емперични изследвания -имащи за цел да покажат състоянието на дадено явление или процес в определен момент. Статистическите показатели описващи състоянието на явление в статика са свързани с характеризирането на така наречените емперични честотни разпределения. Тези разпределения могат да бъдат едномерни, двумерни и многомерни.
----Диагностични емперични изследвани - свързват се с крива на основните фактори и причини обославящи състоянието на дадено явление. Те са насочени към изучаване на съществуващи корелационни връзки и зависимости м/у масовите явления и процеси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработени теми по иконометрия за студенти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.