Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: Други
Разработки на въпроси от конспекта по "Устойчивост на ЕЕС".

1. Разработил:Станислав Янков Иванов
2. Специалност:"Електроенергетика"
3. Факултетен №:02033447
4. Група:12

В следващия материал е използвана информация от
следните учебници,списания и разработки:

1.Учебник "Преходни Процеси в Електроснабдител- ните Системи" - автор П.Нотов

2.Автоматизация на Електроенргийните Системи - автор С.Нанчев

3.Списание "Енергетика"

4.Разработки на тема: "Режим на работа на ЕЕС на Р България през Есенно - Зимния период" на Централ-но Диспечерско Управление , НЕК - ЕАД

5.Материали открити в Интернет.

Съдържание

1.Статична устойчивост - теория ...... 3-5 стр.

2.Устойчивост на многомашинна система по из-

плъзване............................ 5-7 стр.

3.Преходни процеси при големи смущения.Дина-

-мична устойчовост.Метод на площите.8-13 стр.

4.Устойчивост и режим на работа на ЕЕС на

Р България - разработки............14-40 стр.

Статична Устойчивост

Под статична устойчивост на ЕЕС се разбира устойчивостта на установения й режим,т.е. способно-стта на ЕЕС да запазва изходния си нормален режим при всякакви достатъчно малки (теоретично безкрайно малки) изменения на режимните параметри(смущения на режима).Нарушенията на статичната устойчивост в ЕЕС могат да имат различен характер:изпадане на генера-торите от синхронизъм,ако се достигне границата на пренасяната активна мощност по електропроводната линия,която свързва генериращата и потребяващата система;нарушаване на синхронната работа на електрическите централи в системата,известно под названието "лавина на честотата",ако потребяваната активна мощност надмине определена критична стойност ;нарушаване на устойчивостта на товара, което се изразява в спиране на асинхронните двига-тели,ако напрежението в някой възел на товара стане по-малко от критичната му стойност.

При статична неустойчивост се наблюдава прогре-сивно изменение на параметрите на режима.Тези изменения в началото на процеса протичат твърде бавно.Практически след смущението те се проявяват като самопроизволно изменение,което е прието да се нарича изплъзване на режимните параметри.

Ако разгледаме схемата,показана на следващата фигура.Изходният установен режим на тази система се определя от зависимостите

където Р1 и Р2 са активните мощности ,отдавани от първия и втория генериращ източник;

Q1 и Q2 - съответните реактивни мощности;

PT и QT - активната и реактивната мощност във възела на товара.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.