Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: ДругиСхема на двумашинна система

Измененията на генерираните активни и реактивни мощности при малко смущение спрямо установените им стойности P0 и Q0 могат да се представят с изразите

а измененията на мощностите са

Мощностите на първичните двигатели обикновено зависят само от честотата на въртенето им(ъгловата скорост).За изходния установен режим

Изменението на мощността на всяка турбина при изменение на ъгловата скорост е

На вала на всеки агрегат в установен режим на системата съществува баланс на въртящите моменти, които в относителни единици могат да се приемат числено равни на съответстващите им мощности,т.е.

За възела на товара в установен режим също е на-лице балансът

УСТОЙЧИВОСТ НА МНОГОМАШИННА СИСТЕМА ПО ИЗПЛЪЗВАНЕ

Ще разгледаме отново дадената в предния въпрос двумашинна система,като се откажем от ограниченията U=const и =const.

В съответствие с горните уравнения се зписват двете уравнения,които изразяват баланса на мощностите на валовете на агрегатите и двете уравнения на баланса на мощностите във възела на товара 3 при изменение на режима,т.е.

Отклоненията на параметрите на режима,т.е. се намират като се решат горните уравне-ния,формирани като система,полагайки ,че и са известни.Коефициентите на системата и т.н.са определени за стойностите и на изследвания изходен режим.

Примерно

и аналогично за остана-лите неизвестни.

Горното решение обаче не е необходимо.Обикновено миньорите D11 и т.н. на детерминантата

са различни от нула.Ако обаче се окаже,че D=0, решението на главната система ще бъде неустойчиво. Това означава,че при всяко безкрайно малко измене-ние на величините и или на само една от тях ще възникват неограничено големи изменения на параметрите на режима т.е. последните ще се "изплъзват" от изходните си стойности.На практика това означава,че разглежданият режим е неустойчив.Следователно условието D=0 може да се разглежда като критерий за наличие на критичен режим.

От условията D=0,като се приемат различни ограничения и допускания,налагани от практическите особености на работата на разглежданата система, могат да се получат редица практически критерий, в това число и вече изложените.

Като пример се извежда още един частен критерий, който се оказва особено полезен при изследване на т.нар. неустойчивост на товара.Тя се изразява в самопроизволното неограничено изменение на напреже-нието във възела на товара след безкрайно малко изменение на потребяваната реактивна мощност от него.

Предполагаме запазване на баланса на активните мощности във възела на товара 3 от схемата на двумашинна система ().Тогава третото уравнение на началната система става безпредметно поради тъждествеността си.Освен това се приема,че честота-та е постоянна ().При тези условия от D=0 се получава

.

Предполага се,че агрегатите работят при , поради което .Следователно,за да се удовлетвори условието ,е необходимо и достатъчно

.

Като се означи с и се отчете,че дифе-ренцирането в се извършва по една променлива,може да се запише критерият

или .

ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ ПРИ ГОЛЕМИ СМУЩЕНИЯ

ДИНАМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.