Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: Други


от РБ
Изключени ЕП 400kV "София
запад-Ниш",ЕП 400kV "Бла-
гоевград-Солун",ЕП 400kV
"Добруджа-Исакча" и една-
та тройка 400 kV "Козлодуй
-Цинцарени"


1940


2050
Изключени електропроводи
ЕП 400kV "Джердап-Портиле
де Фиор",ЕП 400kV "Добруджа
-Исакча" и едната тройка
400kV "Козлодуй-Цинацарени"


2250


1960


Високата стойност на пределите показват,че нару-шаване на устойчивостта между двете системи може да се получи при силно отслабени връзки на всяка една от системите спрямо паралелно работещите ЕЕС и в резултат на по-тежки повреди,изключени с по-голямо време от релейните защити.

4.3.Изчисляване на критичните времена за изключване на к.с.

Извършени са изчисления за определяне на критич-ните времена за изключване на трифазно к.с. на шини 400kV на пограничните подстанции и на шини 400kV на електрически централи с голяма мощност.

Изчисленията са проведени при:
* Пълна схема на електрическата мрежа;
* Ремонтни схеми с изключени:
- Изключен ЕП 400kV "София запад - Ниш";
- Изключен ЕП 400kV "Благоевград - Солун";
- Изключен ЕП 400kV "Джердап-Железни врата";
- Изключени ЕП 400kV "София запад - Ниш" и ЕП 400kV "Благоевград - Солун".

Резултатите от изчисленията са представени в Таблица 4.1,дадена в Приложение 4.

Анализът на резултатите показва:

* Най-ниските критични времена за енергийното обединение са изчислени при к.с. на шини 400kV на АЕЦ "Козлодуй" (220ms).Това показ-ва,че при правилно действие на намиращите се в експлоатация основни и резервни релей-ни защити без отказ на прекъсвач,както и при еднофазен отказ на прекъсвач и действие на УРОП късото съединение ще бъде изключено за време по-ниско от критичното и няма да възникнат условия за поява на асинхронен ход.При трифазен отказ на прекъсвач и дейс-твие на УРОП в ремонтни схеми "Изключен ЕП 400kV "София запад - Ниш"" и "Изключени ЕП 400kV "София запад - Ниш" и ЕП 400kV "Бла-гоевград - Солун"" времето за изключване на к.с. е съизмеримо с критичното време,но вероятността за наслагване на всички тези събития е много малка.

* В нормална схема и ремонтни схеми-"Изключен ЕП 400kV "София запад - Ниш"","Изключен ЕП 400kV "Благоевград - Солун"" и "Изключен Еп 400kV "Джердап - Железни врата"" при нулево салдо на ЕЕС,критичните времена на изключ-ване на късото съединение се определят от генераторите на близката централа или група централи.Синхронната паралелна работа между електроенергийните системи на Обединението се запазва.

4.4.Схеми,при които е възможно възникването на асинхронен ход с център на люлеене върху ЕП 400kV Цънцарени - Козлодуй

Изследвани са няколко ремонтни схеми при различ-ни комбинации на салдото на ЕЕС на България и Румъния.Резултатите от анализа показват,че вероят-ността от появата на асинхронен ход между двете ЕЕС е много малка.За целта е необходимо възникване на екстремна ситуация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.