Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: ДругиИзследвани са и са анализирани резултатите при два сценария:

* Изключен ЕП 400kV "Джердап - Железни врата", ЕП 400kV "Добруджа - Исакча",износ от ЕЕС на Румъния 1000MW и трифазно к.с. на шини 400kV п/ст "Цинцарени",време на изключване на късото съединение 0,5сек;
* Изключени ЕП 400kV "София запад - Ниш" и ЕП 400kV "Благоевград-Солун",ЕП 400kV "Добруджа - Исакча",износ от ЕЕС на България 1000MW и трифазно к.с. на шини 400kV п/ст "Козлодуй", време на изключване на късото съединение 0,5сек.

В двата случая се получава асинхронен ход по ЕП 400kV "Козлодуй - Цинцарени".

Направени са изчисления за определяне на ЕЦЛ в разлияни схеми.За посочените два сценария очаквано-то място на ЕЦЛ е по ЕП 400kV "Козлодуй-Цинцарени". Резултатите са представени в Таблица 4.2 дадена в Приложение 4.

Изчисленият импеданс [Z=f(t)],който ще измерва АПАХ в АЕЦ "Козлодуй" и п/ст Цинцарени е даден на Fig 4.1 и 4.2 в Приложение 4.

Честотата на хлъзгане зависи от инерционните времеконстанти на ЕЕС и от мощносния баланс небаланс между двете несинхронни части на Обедине-нието.

Получените честоти при различни смущения в ЕЕС са представени в Таблица 4.3 в Приложение 4.

Изчисленият максимален изключвателен ток на шини АЕЦ "Козлодуй" в случай на АХ по ЕП 400kV "Козлодуй - Цинцарени" при двата описани по-горе случая,дос-тига до 8,8kA.Това означава,че прекъсвачите на 400kV в АЕЦ "Козлодуй" имат технически възможности да изключват междусистемния ЕП в кой да е момент на АХ.Максималният ток на изключване на тези прекъсва-чи е 40kA.

4.5.Основни принципи,които трябва да се спазват при определяне на настройките на АПАХ:

* Появата на асинхронен ход е извънредно опасно за синхронните генератори и първич-ното обосудване в централите и подстанции-те,които се намират в близост до ЕЦЛ и по-специално за оборудването на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Турчен".

* Асинхронният ход между ЕЕС на България и Румъния трябва да бъде предотвратяван чрез изключване на ЕП 400kV "Цънцарени-Козлодуй" в първия цикъл на разлюляване и преди генераторите на АЕЦ "Козлодуй" и/или ТЕЦ "Турчен" да излязат от синхронизъм спрямо останалото Обединение.

* Препоръчително е настройките и логиката на действие на устройствата АПАХ,разположени от двете страни на ЕП 400kV "АЕЦ Козлодуй - п/ст Цънцарени",да бъдат еднакви или приб-лизително еднакви.

Настройките и логиката на действие на устройствата АПАХ на АЕЦ Козлодуй и п/ст Турчен, пресметнати на базата на описаните по-горе принципи и направени разчети,са съгласувани двустранно между представители на ЕЕС на България и Румъния.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.