Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: Други


Понятие за динамична устойчивост

Под динамична устойчивост се разбира способност-та на системата да запазва синхронна работа и да възстановява изходния си режим или режим,практичес-ки близък до изходния,след големи и резки смущения.

Големи са тези смущения,при които съпротивления-та на системата се изменят рязко вследствие на изключване на натоварени елементи (електропроводи, генератори,трансформатори) и при къси съединения; при рязка промяна на товара;при загуба на възбужда-не на някоя синхронна машина и др.

Динамичната устойчивост трябва да се осигурява при следните видове к.с. в "най-чувствителните" точки на дадена система:

за мрежи 35kV - при трифазно к.с.;

за мрежи 110-400kV - при двуфазно земно съединение;

за мрежите 500kV и повече като правило динамич-ната устойчивост се осигурява при двуфазно земно съединение;ако за осигуряване на устойчивостта при този режим са необходими неоправдано големи капи-тални вложения,допуска се осигуряване на динамична-та устойчивост при еднифазни к.с. с отчитане на неуспешно АПВ.При това изискванията към релейната защита не трябва да се понижават.

При особено отговорни електропренасяния за изчи-слително смущение се приема трифазно к.с.

При проверка на динамична устойчивост на елек-трическата система допустимата продължителност на късите съединения се приема в зависимост от напрежението на мрежата.Тя е посочена в следващата таблица.

Напрежение на мрежата,

kV
Продължителност на късото

съединение,s
35

110-220

400-750
0,25-0,30

0,18-0,20

0,10-0,12


При изследване на динамичната устойчивост се използват редица методи:
- Метод на площите
- Устойчивост при автоматично повторно включване
- Проверка за успешна точна синхронизация
- Метод на последователните интервали

Като пример за изследване на динамичната устой-чивост ще разгледаме подробно "Метод на площите".

МЕТОД НА ПЛОЩИТЕ

Най-простият метод за изследване на динамичната устойчивост е методът на площите.Използва се пре-димно за качествена оценка на електромеханичните преходни процеси при големи смущения.

Формулирането на този метод се извършва,като се интегрира еднократно уравнението

Предварително се записваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.