Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: Други.

Тогава разглежданото уравнение приема вида

Последното се интегрира леко.Чрез разделяне на променливите се получава

или

,
където е стойността на ъгъла на изместване в изходния режим.

Лявата част на уравнението изразява кинетичната енергия,която се запасява в ротора на агрегата в течение на преходния процес.Интегралът в дясната част е равен на площта,заключена между характерис-тиките на механичната и електромагнитната мощност при изменението на през време на преходния процес.Непрекъснатото увеличаване на кинетичната енергия,т.е. непрекъснатото нарастване на скорост-та,означава нарушаване на динамичната устойчивост на системата.

Метосът на площите може да се илюстрира,като се разгледа динамичната устойчивост на електрическата система,показана на следващата фигура.Работната точка,която характеризира изходния режим е точката а,в която турбината и генераторната мощност са равни ().Ъгълът на изместване е .В първия момент след к.с. генераторът отдава в мрежата електромагнитна мощност,на която съответства точката b от характеристиката .Възникналият небаланс между електрическата и механичната мощност причинява появата на ускорението и от-носителното преместване на ротора с ъглова скорост спрямо синхронната скорост.Това довежда до увеличаване на ъгъла и следователно до изменение на електрическата мощност съобразно ава-рийната характеристика.На долната фигура този про-цес съответства на движение от точката b до точката по характеристиката .

Определяне на ъгъла на изключване

а - изходен (предавариен режим);б - авариен режим (к.с. със симетричен трифазен шунт ;в - следавариен режим;г - ъглови характеристики и характеристиката ;I цикъл - площ абс сс'de;II цикъл - площ ede'fe площ fa'gf = ;1 - без отчитане на успокояващия ефект;2 - с отчитането му.

В момента на изключване на к.с. при ъгъл електрическата мощност мигновено се изменя в съот-ветствие с характеристиката на следаварийния режим .В този момент има максимална стойност.Но-вият небаланс на мощностите на вала на агрегата е пропорционален на отсечката сс' и има отрицателен знак,което означава,че ускорението е отрицателно, т.е. генераторът започва да спира.Кинетичната енер-гия,запасена в ротиращите маси в процеса на уско-рението през времето на аварийния режим,ще обуславя още известно време (за което >0) нарастването "по инерция" на ъгъла .Електрическата мощност ще се изменя от точката с към точка d по характеристиката на следаварийния режим .

Кинетичната енергия на ротора,запасена в процеса на ускорението,както следва от израза,е пропорцио-нална на площта abb'c , заключена между кривите на механичната и електрическата мощност при изменение на от до .Затова тази площ се нарича площ на ускорение.

В следаварийния режим роторът се забавя и следо-вателно кинетичната му енергия се намалява за сметка на отдаваната в мрежата електрическа енер-гия.Според закона за съхранение на енергията нама-лението на кинетичната енергия след изключване на к.с. трябва да бъде равно на увеличението й при ускорението на ротора в процеса на к.с.В такъв сллучай динамичната устойчивост ще се запази.

Възможното намаление на кинетичната енергия след изключването на к.с. е пропорционално на площта cc'de,която се нарича площ на спиране.Ако тази площ е по-малка от площта на ускорение,при прехода от изходния в следаварийния режим генераторът ще из-падне от синхронизъм.

В разглеждания случай енергията,изразходвана при спирането,се изравнява точно с енергията при уско-рението в точка e.Тази точка е критична,тъй като съответства на статично неустойчив режим.При най-малко отклонение на ротора от започва спиране и следващо връщане към нов устойчив режим в точката f или прогресивно нарастване на ъгъла и изпадане от синхронизъм.

Изпадането от синхронизъм след достигането на критичната точка се характеризира с постепенно
нарастване на .

За е в сила изразът

,
където изразява големината на превесната мощност в момента на смущението в части от товара при изходния режим.

Изразяването на в зависимост от се оказва особено полезно за качественото,а понякога и за ко-личественото определяне на изследваните процеси.В разглеждания случай се представя със затворе-ната крива на фигурата.Когато се взимат предвид ус-покояващите фактори,тази крива има вида 2.

Въз основа на принципа за равенство на площите през първия цикъл на колебанието съобразно с фигурата може да се запише

откъдето лесно се определя пределният ъгъл на из-ключване на к.с. ,т.е.

В случай на в горната формула се полага

УСТОЙЧИВОСТ И РЕЖИМ НА РАБОТА НА ЕЕС НА Р БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2000/2001Г.

ЦЕЛИ НА РАЗРАБОТКАТА

Настоящата разработка изследва нормалните и гра-нични режими на работа на преносната електрическа мрежа на ЕЕС на Р България през зимния период на 2000/2001 г. с цел да се определят:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.