Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС)


Категория на документа: Други


* очакваните нива на напрежението и натоварва-ния на елементите от електрическата мрежа;
* допустимите следаварийни режими на работа по критерия (n-1) и необходимите оперативни действия за предотвратяване на опасни прето-варвания или недопустими отклонения на на-прежението в електрическата мрежа;
* условията за оптимален режим на работа на ел.мрежа при минимални загуби на ел.енергия от пренос и трансформация;
* възможностите за регулиране нивата на напре-жение в допустимите граници и необходимите за това технически средства.

1.ИЗХОДНИ УСЛОВИЯ

1.1Изходна схема

Връзки с други ЕЕС

В разработката се разглежда режим на паралелна работа на ЕЕС на Р България с електроенергийните системи на съседните страни от Югоизточна Европа: Румъния,Югославия,Македония,Албания и Гърция.

Отразено е състоянието на ел.мрежа на Югославия към 1.1.1999 г. т.е. включени са всички вътрешно-системни електропроводи 400 и 220 kV и са изключени междусистемните електропроводи с Хърватска,Босна, Херцеговина и Унгария (разделна работа на UCTE).

Възстановени са изключените и повредени ЕП 400 и 220 kV в района на Косово.

Междусистемни електропроводи:

ЕП 400kV "АЕЦ Козлодуй-Цинцарени"(две тройки) - включен;

ЕП 400kV "София Запад - Ниш" - включен;

ЕП 400kV "Благоевград - Солун" - включен;

ЕП 400kV "ТЕЦ МИ-3 - Бабаески"-отделен "остров" с обем 700MW/420MW съответно за max и min режим.

1.2.Баланс на мощностите за зимния период 2000/ 2001 г.Приети товари.

Мощностният баланс е разработен за абсолютен максимален товар 7280 MW,с прираст 5% спрямо реали-зирания абсолютен максимум на 2.2.1999г. (6923 MW).

Графиката на изменението на товара за това дено-нощие е показана на фиг.1.2.1 в Приложение 1.

За среден работен ден е разработен мощностен баланс за максимален товар 6830 MW или с 7% по-малък спрямо приетия абсолютен максимум.

За зимния минимум за среден работен ден е разра-ботен мощностен баланс за минимален товар 5780 MW, който е на нивото на реализираните минимални товари през зимния период 1999/2000 г.В следващата таблица са показани планираните работни мощности на основ-ните електроцентрали в ЕЕС на РБ в абсолютен макси-мален режим,максимален режим за среден работен ден и минимален режим за среден работен ден.Работната мощност на АЕЦ "Козлодуй" е приета при работещи 10 генератора (според ремонтната програма на АЕЦ).

В ТЕЦ "Варна" е приет в работа един генератор за абсолютен и среден максимален режим.

Потоците на мощност по междусистемните електро-проводи на изследваното обединение в абсолютен максимален режим,максимален режим за среден работен ден и минимален режим за среден работен ден са показани в приложение 1 фиг.1.2.2,1.2.3 и 1.2.4.

Товарите,приети в изчислителните модели,са определени на базата на измервания по време на контролни дни,проведени на 19 и 23 януари 2000 г.

БАЛАНС НА ГЕНЕРИРАЩИТЕ МОЩНОСТИ ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2000/2001 г.

Централи
Макс
имум
Сре
ден
МиниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка по Управление на електроенергийните системи (УЕЕС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.