Разработване на методика и стенд за програмирана и настройка на PID регулатор на база на PLC Moller


Категория на документа: Други


ТУ Варна
Катедра ЕСЕО
дисциплина ЕКА

КУРСОВ ПРОЕКТ

Разработване на методика и стенд за програмирана и настройка на PID регулатор на база на PLC Moller

Изготвил: Проверил:
Име,фамилия: Михаил Димитров гл.ас.П.Парушев
Специалност: ЕСЕО-К

Фак.номер: 41141102

Група: I
Дата:26.06.2014г.

Настройка на PLC Moeller да работи като PID регулатор.
За да работи като ПИД регулатор е необходимо да се изберат определени блокове като на всеки блок се прави настройка.Това са функционалните блокове DC-ПИД и PW-ШИМ.
В работното поле DC блока е съставен една бобина EN и три бобини за активиране на трите звена EP,EI,ED.Добавят се необходими параметри към някой от тях,понеже независимо в коя се въвежда,данните са общи за всички звена от един блок .
Настройка на блока DC01.
Задава се стойност на регулирана величина.Действителна стойност.Отклонение от регулируемата стойност,определено от разликата между зададената и действителната стойност.
Настройката на ПИД регулатора се извършва с величината Kp[%],TN[0,1s] и TV[0,1s].
Входа KP коефициент на пропорционален усилвател.Стойност 100 съответства на фактор 1, стойност 50 на фактор 0,5
Изхода QV позволява работа с DOUBLE BYTE,WORD маркери и аналогов изход
EN=1 запуска функционален блок
ЕN=0 стоп
Функция SE позволява работа в ръчен режим който се осъществява посредством състоянието на Входа MV
Вход TC определя времето за повикване на функционалния блок.То може да бъде в интервал 0,1 до 6553 сек. като при стойност 0 се определя от програмата
Настройка на параметрите на пропорционалното звено: Стойността на пропорционалния регулатор YP се определя на база коефициент на усилване Кр и диференциацията на регулирането е. Последната се изразява в разликата между зададена (Xs) и измерена стойност (Xi) за текущото време. Използва се уравнение
КР - коефициент на усилване на пропорционалния регулатор; Xs - зададена стойност; X" - измерена стойност на регулираната величина.
КР - коефициент на пропорционално звено; ТС - период на изчисление; Тп - време на интеграция (изодорм); Xs(n) - зададена стойност за текущо време п; Xi(n) - действителна стойност; Yl(n-l) - получена стойност при предходния изчислителен цикъл.
Използваните елементи които съставят DC01 блока са ,

Блок PW01 Широчинна импулсна модулация
Този блок генерира правоъгълни импулси с които се управлява дадената величина .Като зависимост от широчината на импулсите се определя продължителността на работа на (нагревателя) а разстоянието между всеки импулс представлява паузата при достигане на определена стойност.

Този блок най-често се използва за реализация на ПИД регулатор, като една добра възможност е употребата на блок PW за ШИМ с блок DC - ПИД.
Принцип на действие.
Функционален блок PW последователност от импулси с правоъгълна Продължителността на периода се определя от константа или функция от сигнал, постъпващ на входа PD като тези входове и изходи трябва да са настроени да работят на един канал . . Времето на вкл " продължителността на импулса се въвеждат от SV. Посредством вход МЕ може да се определи минималната продължителност включване.
Всеки PW е непосредствено свързан към изходи PW0|. >Q0I и PW02->Q02. Същите при употреба на PW не трябва да се използват повторно.
Основни параметри:
❖ Минимална продължителност на периода - 5 ms;
❖ Минимално време на вкл. (вход. SV) - 100 Щ равна на минималната продължителност на изкл. Ако минималното време за вкл. и изкл. е превишено то булевия контролен изход Е1 е поставен в състояние " I. Той служи за наблюдение при въвеждане в експлоатация и коректната му употреба е от изключителна важност.

Съотношение продължителност на периода (Р) към минимална продължителност на вкл. (М). Чрез съотношението Р/М се определя какъв процент от периода остава негативен. Удачно е минималното време за изкл. да се избере колкото може по малко, което позволява отношението Р/М да е по възможност по-голямо. Тези параметри трябва да се съобразят с апаратното обезпечаване, според изложените в табл.4.6.4. характеристики.
❖ Регулираща величина SV. Диапазонът на стойностите е 0 + 4095, което съответства на 0 + 100% продължителност на периода.
При необходимост да се управлява продължителността на импулса с помощта на ПИД (функционален блок DC), изход QV се присъединява непосредствено с входа PW ... SV. В този случай не трябва да се прави нормировка, тъй като диапазона на DC ... QV е същия 0+4095. Ако е необходимо да се управлява продължителност на импулса през аналоговия вход, който има 0-4023, следва да се Изпълни нормировка. В случая коефициента на нормиране е 4, а едно от възможните решения е използването на аритметичен блок AR. При необходимост управлението да се извърши със стойности със знак. трябва да се използва мащабиращ функционален блок LS.
Елементи които формират PW01 блока

Текстов дисплейСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на методика и стенд за програмирана и настройка на PID регулатор на база на PLC Moller 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.