Разработване на проект за участие във фондовата борса


Категория на документа: Други


Технически Университет - Габрово

Специалност: Финанси банки и борси
Дисциплина: Борси и борсови операции
ЦСДК

"Разработване на проект за участие във
фондовата борса"

Разработил: .............. Проверил:..............

Габрово 2013

Съдържание:

1.Същност на фондовата борса.
2.Видове финансови инструменти,които са използвани и защо?
3.Облигации.
4.Комисия по ценните книжа и фондовите борси.
5.Сравнителен анализ.
6.Очакван резултат.Извод.
1. Същност на фондовата борса

Фондовата борса представлява регламентиран пазар с установени от закона принципи и строги вътрешни правила,на които редовно се събират борсови посредници (брокери) или установяват контакт помежду си по електронен път, за да извършват сделки с ценни книжа, установени от търсенето и предлагането. Спецификата на търгуваната на борсата стока, позволява сделките да се сключват без реалното присъствие на ценните книжа, а типизирането и шаблонизирането на борсовите сделки дават възможност действителните крайни купувачи и продавачи да се представляват от специализирани борсови посредници и да не присъстват персонално при сключването на сделките.

Фондовата борса е един идеален пазар, на който законът на търсенето и предлагането действа най-бързо и адекватно. На него участниците в търговията на ценни книжа са гъвкави и еднакво активни в търсенето на взаимно изгодна цена. Те могат да предлагат цени за покупка или продажба или да оставят контрагента да предлага такива цени и да се конкурира с останалите купувачи и продавачи. Свободното действие на закона на търсенето и предлагането на фондовата борса води до струпването на огромни финансови капитали и пренасочването им от един отрасъл към друг, дори и от една страна към друга.

За разлика от другите пазари, за фондовата борса е характерна висока степен на организация и стриктната регламентация, предопределена от обстоятелството, че на борсата се търгува с взаимозаменяеми ценности. Всяка борса има утвърден вътрешен правилник, в който се залагат принципите и правилата за извършване на борсовата търговия. Достъпът до борсата е ограничен само за упълномощени борсови посредници. При сключването на сделки на борсата може да се избира само между няколко точно определени борсови операции, а приключването на сделките става само съгласно законоустановени норми и вътрешноборсови правилници.

Фондовата борса е неразделна част от пазарната икономика и спомага за нейното пълноценно функциониране. Тя представлява интерес както за инвеститорите, така и за нацоиналното и световно стопанство. На обикновения инвеститор тя дава възможност той да вложи свободните си парични ресурси в по-рентабилни инвестиции в сравнение с банковите депозити, като в същото време му осигурява увереността, че може по всяко време да превърне закупените ценни книжа отново в пари. За стопанските организации фондовата борса е средство за набиране на дългосрочни капитали. За националната икономика фондовата борса играе ролята на естествен регулатор на финансовите ресурси. Тя позволява пренасрочваането на тези капитали към перспективни и рентабилни предприятия, а губещите и неефективни стопански организации унищожава още преди да са се разраснали и да са станали бреме за националното стопанство. На същия принцип фондовите борси въздействат и върху световната икономика.

2.Видове финансови инструменти,които са използвани и защо?

Фондовите борси се занимават главно с три типа ценни книжа: Облигации: Това са документи, удостоверяващи задължение на акционерното дружество към свой кредитор, което трябва да се изплати на неопределена дата. Облигациите носят фиксирана неизменна лихва за целия период, през който те са в сила. Тази лихва обикновенно се изразява в процент спрямо номиналната стойност на облигацията. Номиналната стойност представлява стойността отбелязана върху самата облигация, за разлика от курсовата стойност,която се образува в зависимост от търсенето и предлагането на пазара(борсите). Облигациите емитирани от акционерното дружество не представляват участие в техния капитал и техните носители не са окционерното дружество-те са само негови кредитори. Особен вид облигация е преоформящата се облигация,която има елементи и от акция и от облигация. Тя е облигация,но при определени условие може да се превърне в акция или в сертификат за участие. Подобни възможности дава и обционната облигация, която съдържа освен обикновенните купони и обционна бележка. Залоговото свидетелство е преди всичко облигация, но тя е усигорена с допълнителна гаранция за плащане. Използват се главно от банките, които набират средства за отпускане от тях ипотечни заеми. Особена категория ценни книжа са свидетелствата за участие в инвестиционни търгове. Те представляват документи за внесени суми в организации за групово участие в операции на фондови борси от дребни индивидуални спестители. Те нямат номинална стойност и дават право за взимане на съответна част от печалбата на тръста.

Превилегированите акции: За разлика от облигациите притежателят им не е кредитор на дружеството, а негов акционер. Той има права върху всички печалби, които дружеството може да реализира, но няма права спрямо самото дружество, ако то не е могло да осществи печалби и не е в състояние да му изплати никакви печалби срещу вложените средства. Подобно на облигацията превилигерованата акция носи определен дивидент, който трябва да започне да се изплаща преди да е започнало изплащането на дивидентите на обикновенните акции. Така лихвата по облигациите се изплаща още преди да са се получили печалбите на дружеството и независимо от тях. Някои превилигировани акции са кумулативни. Това означава че ако осъществената печалба на дружеството през една година не е достатъчна за да се изплатят изцяло дивидентите на превилигированите акционери, неизползваната част може да се покрие през следващите една или повече години. Сертификата за участие и сертификата за право на дивидент са подобни на превилигированите акции.

Обикновенните акции са най-важният инструмент за финансирането на деловата дейност в по-развитите страни и основен обект на сделки в фондовите борси. Само на борсата в Ню Йорк средногодишно се копуват и продават 10 милиарда обикновенни акции. Купувачът на обикновенни акции няма никакви права за гарантиран дивидент. Той има право само да дели остатъка от печалбата на дружеството след като е изплатена частта полагаща се на превилигированите акции. По този начин обикновенният акционер носи по-голяма част от риска съпътстващ дейностите на предприятието.

Емисията (издаването) на ценни книжа се поверява на няколко банки. Предварително се прави покана за подписката на ценни книжа под формата на проспект на емисията. Той съдържа някои основни данни за дружеството, организацията, или публичния орган който издава ценните книжа.

По външен вид борсовите ценни книжа обикновенно се състоят от 3 части: Тяло(или мантия), талон и купонен лист.

Тялото е същинската ценна книга съдържащо основните условия на емисията.Талонът дава право на получаване на нов талонен лист, а купонния лист е разпределен чрез перфорация на отделни купони за изплащане на дивидентите.

3.Облигации.
Облигациите могат да се разглеждат от 2 аспекта:

1) Като заем (паричен), който облигационерите дават на дружеството. Особеното е, че има много на брой заеми с еднакви условия, заемодателите разполагат с равни права, но имат и колективни права. От тази гледна точка най-ясно се разбира разликата между облигационера и акционера -облигационера е кредитор на дружеството, не участва в стопанската дейност и не носи пряко последиците от нея. Облигационерите се удовлетворяват преди акционерите.

2) Облигацията е ЦК, която се издава от АД и материализира 2 вземания - вземане за главницата и вземане за лихви. Не винаги обаче е така - може да има облигации и без право на лихви. У нас няма практика, но при сравнение с ДЦК (също облигации) по-краткосрочни ЦК няма задължение за лихва, а предимството е, че облигациите се купуват с котиране на цена по малка от номинала. Облигациите както и акциите се издават на емисии - големи групи ЦК, които материализират парва. Облигациите от една емисия с еднакъв номинал осигуряват еднакво право на вземане (чл. 204, ал. 4). Това правило крие неясноти - може ли да се издават облигации от една емисия с различни номинални стойности, изглежда може.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на проект за участие във фондовата борса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.