Разработване на проект за участие във фондовата борса


Категория на документа: ДругиВидове облигации:

- Налични и безналични - прилагат се правилата за акциите установени в този закон. ТЗ обаче урежда само наличните акции, съответно правилата му могат да се приложат и само за наличните облигации. Поименните облигации се прехвърлят джиро, а облигациите на приносител с предаване като режимът е аналогичен на акциите. Уредбата на безналичните облигации трябва да се извежда от специални закони, напр. ЗППЦК има някои приложими правила за безналичните облигации.

- От гледна точка на правата, които материализират облигациите биват обикновени и привилегировани. Привилегированите акцииматериализират допълнителни права - най-вече допълнително право на вземане. Съществуват следните възможни привилегии: 1) индексирани облигации - облигации, при които лихвата не е твърдо уговорена, а се определя от инфлацията; облигации, които дават освен номинал и дивидент, който е като на акционерите;облигации, които дават номинал, лихва и дивидент, по-малък от този на акционерите; облигации, които дават възможност за предсрочно плащане. Според Кацарски могат да съществуват облигации, които са обезпечени с реални обезпечения - залог по ЗОЗ. Законът урежда специален вид облигации, които материализират преобразуващото право да се преобразуват облигациите в акции, които също могат да бъдат определени като привилегировани.
-Облигациите могат да бъдат обезпечени - съществува режим на ипотечните облигации, който е уреден в Закона за ипотечните облигации. Само от банки могат да се издават такива облигации. Особеното за тя е, че те са обезпечени с ипотеките, които банките са получили по дадените кредити. Облигационерите обаче няма как да придобият права по ипотеките, защото титуляр е банката. Обезпечение за облигационерите е залог върху обезпечените с ипотеки вземания (кредити) - със залагането на обезпечените вземания се стига и до залог и на облигациите. Не се урежда правото на залог върху всяка отделна облигация, а със залога се фингира обезпечение спрямо цялата емисия. Това е така, защото портфейла на кредитора се мени. Понеже отделните облигационери нямат обезпечения, а емисията е заложен кредитор, законът не допуска индивидуално принудително изпълнение - облигационерите но могат да си извадят изпълнителен лист и да започнат принудително изпълнение. Облигационерите могат да се удовлетворят ако банката се обяви в несъстоятелност. Това е сериозна санкция, за да се стигне до неизплащане на облигациите.
Оценяването на облигациите може да протече по метода на сегашната стойност, като се използват двата универсални метода за оценка на инвестиционни алтернативи- чистата сегашна стойност изисква сравняването на вътрешната, теоретична стойност на облигацията Vo и цената,по която тя може да закупи на пазара Po.

NPV=Vo - Po

4.Комисия по ценните книжа и фондовите борси.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси е държавен орган за регулиране и контрол върху емитирането и сделките с ценни книжа; фондовите борси и организираните извънборсови пазари на ценни книжа; инвестиционните посредници; инвестиционните дружества, с цел осигуряване защита на инвеститорите и стимулиране развитието на пазара на ценните книжа.
Комисията е юридическо лице на извънбюджетна сметка със седалище София. Приходите по сметката се набират от извършваните дейности и от държавния бюджет, а набраните средства се изразходват за финансиране дейността на Комисията.
Комисията се състои от председател, заместник-председател и петима членове, които се назначават за срок от пет години и се освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. Председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията и нейните членове не могат да заемат друга платена длъжност, както и да получават възнаграждение по договор, освен ако упражняват научна или преподавателска дейност. Възнагражденията на председателя, заместника му и членовете на Комисията се определя от Министерския съвет.
Председателят, заместник-председателят и членовете на Комисията се освобождават предсрочно при: грубо нарушение на ЗЦКФБИД; извършено умишлено престъпление от общ характер; невъзможност да изпълняват задълженията си.
Комисията контролира фондовите борси, техните членове, инвестиционните посредници и дружества като извършва проверки. Комисията издава и отнема разрешенията, издава потвържденията, предвидени в закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Комисията решава и въпроси, които са предоставени в нейната компетентност.
Комисията има право да изисква документи и писмени обяснения и да проверява всички лица, за които има данни, че нарушават ЗЦКФБИД. Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на Комисията при осъществяване на контролните й функции.
Заседанията на Комисията са редовни, ако присъстват повече от половината от общия брой на нейните членове. Комисията взема решения с мнозинство, с повече от половината от общия брой на нейните членове.
Параграф 9 от "Предходните и заключителни разпоредби" от ЗЦКФБИД казва:
"Министерският съвет назначава членовете на Комисията по ценните книжа и фондовите борси по предложение на министъра на финансите в срок до един месец от влизането в сила на този закон (ЗЦКФБИД) и приема правилник за устройството и дейността на Комисията в двумесечен срок от влизането на този закон в сила."

5.Сравнителен анализ.

Поръчки за продажба
Курс
Поръчки за покупка
брой на предлаганите акции с натрупване
брой на предлаганите акции за всеки курс
лимит на курсовете (FRF)
брой на търсените акции за всеки курс
брой на търсените акции с натрупване
700
700
пазарен курс
-
-
820
120
230,50
145
2165
820
-
231.00
230
2020
1190
370
231,50
250Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на проект за участие във фондовата борса 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.