Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi


Категория на документа: Други


Файл от тип запис с последователен достъп
1. Цел и задачи на упражнението

Да се проектира и реализира Windows приложение за работа със студенти, използващо файл от тип запис с последователен достъп.

Тази цел се постига чрез решаване на следната последователност от задачи:
* Изясняване същността на структурни типове данни - записи.
* Изясняване методиката на файлове с последователен достъп.
* Изясняване на работата с файлове от тип запис в Delphi.
* Създаване на интерфейс на приложението.
* Разработка на приложението.
* Тестване на приложението.
* Проектиране на Sequence диаграма на приложението.
* Допълнителни задачи.
2. Изясняване същността на структурни типове данни - записи

В примерите и демонстрациите до момента използвахме данни, които бяха от т. нар. скаларни типове. Предстои ни да се запознаем и със структурните типове данни. Скаларните (прости) типове данни са тези, които се състоят от една компонента. Например, ако Х е променлива от тип integer, тя може да приема стойност в един момент стойност 10, в следващ 20 и т.н. С вас вече използвахме целочислен, реален, символен и логически тип данни. Те са скаларни.

В зависимост от типа на изграждащите ги компоненти, структурните типове данни се разделят на два вида:
* еднородни - всички компоненти са от един и същи тип (еднородни множество, масив, стринг).
* нееднородни - компонентите са от различен тип (запис, файл).

Записът е структуриран тип данни, който се състои от предварително определен брой елементи от различен тип. Елементите на записа се наричат полета. Казано с други думи, записът се състои от полета от различен тип.
3. Изясняване разликата между видовете достъп до паметта

Съществуват три основни вида достъп до паметта:
* Последователен достъп
* Директен достъп
* Индексиран достъп

Файлове от тип запис с последователен достъп - това е вид компютърна памет, при която четенето на запаметените данни се извършва последователно от първия елемент до последния. Основното предимство на този тип търсене е, че с едно обхождане на файла могат да бъдат открити няколко записа, отговарящи на критерия на търсене. Пример: търсене на студенти по група; търсене на студенти с име "Иван". Недостатък е, че трябва да бъдат обходени всички записи (от първия до последния), което при файлове с милиони брой записи би отнело много време.

Добавяне на нов запис - добавянето се извършва винаги в края на файла. Необходимо е да позиционираме файловия указател (file pointer) до края на файла и да запишем необходимата информация. Когато файлът е празен тогава позиционирането в неговия край и позиционирането в неговото начало са две сходни действия.

Съхранение на информацията - при 1000 добавени записа, техните позиции ще са от 0 до 999. Това означава, че файлът е толкова голям - колкото записа има в него.
4. Изясняване на работа с файлове от тип запис в Delphi.

Създаване на нов ТИП запис - създаването на нов тип данни, каквито и да са те, става в раздела type на статичната библиотека, без значение преди декларацията на класа или след нея. Ето примерна декларация на запис с няколко полета:
TStudent = Record

fac_num: string[6];

first_name: string[25];

last_name: string[25];

group: integer;
end;

Деклариране на атрибут от тип запис - както вече стана ясно декларирането на атрибути става частта private на класа. Синтаксисът е сходен като декларирането на скаларни атрибути.
student: TStudent;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.