Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi


Категория на документа: Други


5. Създаване на интерфейс на приложението

Задача 1. Интерфейс на главната форма.

Създайте ново приложение и се опитайте максимално да присъздадете интерфейса, показан на фигура 1. Основните обекти са: етикет, текстово поле, два бутона, StringGrid (намира се в раздел Additional). Да се разгледат свойствата на обекта от тип StringGrid. Да се променят броят на колоните и редовете, както и широчината на клетките. Обърнете внимание на фиксираните колони и редове - FixedCols, FixedRows. Нека сега сменим свойството Visible на елемента StringGrid от true на false. Това автоматично ще го скрие при стартиране на приложението. Идеята е той да се визуализира само ако сме открили студенти при търсенето.

Фигура 1 : Интерфейс на главната форма

Задача 2. Интерфейс на формата за добавяне. Създайте нова форма и интерфейсът, показан на фигура 2. Тази форма ще се появява при натискане на бутона "Добавяне" от първата форма.

Фигура 2 : Интерфейс на формата за добавяне
6. Разработка на приложението

Задача 3. Опитайте се да напишете подходящ код при натискане на бутона "Добавяне" на първата форма, който да визуализира втората. Да се напише код при натискане на бутона "Затвори" от втората форма, който да я затваря.

Задача 4.
* Използвайте декларацията на записа TStudent по-горе в упражнението и го добавете във Вашето приложение.
* Създайте новия файлов тип - файл от TStudent
* Декларирайте файловия манипулатор от тип - новосъздадения файлов тип.
* Декларирайте също така глобална (var) променлива student от тип: Tstudent.

Да се създаде обработчик на събитие при създаване на главната форма (onCreate), при което да се прави връзка между логическия файл (infF) и физическия (students.dat). Създаването на главната форма се осъществява при самото компилиране на приложението. Тоест кодът, поставен тук, ще се изпълни при самото стартиране на приложението. Ако се наложи бъдещо зануляване на променливи, това е най-удачното място за това.

Задача 5. Свързване на две и повече статични библиотеки.

Да се добави името на първата библиотека в секцията "uses" на втората статична библиотека. Първата библиотека би следвало да се казва "Unit1". Добавяйки я, това ще ни даде възможност да използваме всички глобални променливи, декларирани в първата библиотека, във втората. Ако не се осъществи такова свързване, тогава втората библиотека "Unit2", която отгoваря за втората форма, няма да има достъп до вече създадените типове данни и декларираните променливи в предходните задачи.

Задача 6. Добавяне на нов запис във файла.

Студентите да създадат събитие при натискане на бутона "Добави" от формата за добавяне (Form2).

Да се добави следният фрагмент от код, който съдържа грешки и неточности. Редовете, написани на кирилица, трябва да се заменят с подходящ код.
Student.fac_num := Edit1.Caption;
Student.first_name := Edit.Text;
Student.last_name := Edit3.Text;
Student.group := Edit4.Text;

Отваряне на файла за четене и запис;
Seek(infF, FileSize(infF));
Write(infF, Студент);
Затваряне на файл;
ShowMessage:='Записът е добавен';
Затваряне на формата;

Задача 7. Търсене на студенти

Студентите да създадат събитие при натискане на бутона "Търсене" от главната форма. Да се използва следният фрагмент от код, в който също има грешки.
StringGrid1.Visible := false;
students_found := 0;
Reset(InfF);
while not Eof(infF) do beginСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на програма използвайки средата за програмиране delphi 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.