Разработване на система за организиране на документооборот


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО
**********************************************************
КАТЕДРА "Компютърни системи и технологии"

По дисциплината: "БИС"

КУРСОВ ПРОЕКТ

ТЕМА: Разработване на система за организиране на документооборот.

Изготвил: ........
Спец. КСТ, Курс: I, Група: 1, фак. № .....

Дата:11.02.2014 Проверил:...................................

Съдържание:

1. Теоретична част: 3
1.1 Описание на предметната област. 3
1.2 Избор на средства за реализация. 3
2. Практическа част: 6
2.1 База от данни за системата. 6
2.2 Програмна реализация на системата. 8
2.3 Документиране на разработката. 13
2.3.1 Ръководство за потребителя. 13
Изисквания към хардуера, необходим за работа с програмната система. 13
2.3.2. Изисквания към софтуера, необходим за работа с програмната система. 14
2.3.3. Инсталиране на програмата. 14
2.3.4. Файлове, използвани от програмата. 14
2.3.5. Работа с интерфейса и описание. 15
Използвана литература: 18

1. Теоретична част:
1.1 Описание на предметната област.

Документооборотът заема важно място в управлението. Затова разработих система за организиране на документооборот за производствен цех, където всеки един от служителките може да се регистрира и да я използва лесно от служебна работна станция (компютър) или в дома си от лично устройство свързано с Интернет. Системата е лесна за работа нужно е да се попълни коректно регистрационната форма и след това да се влезе в самата система с потребителско име и парола. Тя сама определя къде да Ви насочи спрямо вашата група и длъжност. Има два вида длъжности "началници" и "работници". Началниците имат широк набор от опции за изпращане на файлове с документи и съобщения на работниците, а работниците получават нужните документи и съобщения за тяхната дейност в работното предприятие.
1.2 Избор на средства за реализация.

За реализацията на поставената задача ще използвам WEB средства за изграждане на програмна система за организиране на документооборот.

За съхранението на информацията и данните се използва MySQL сървър. MySQL най-популярната релационна СУБД (Система за Управление на Бази от Данни) с отворен код. Според компанията разработчик, в момента в света има над 6 милиона инсталации - поддържащи уеб сайтове, складове за данни, бизнес приложения и други. Безпроблемно работи върху Linux, UNIX и Windows, което предлага по-голяма гъвкавост при разработването и внедряването на системата. Също осигурява висока скорост, сигурност и това я прави една от най-предпочитаните база от данни за малкия и средния бизнес. Осигурява приложен програмен интерфейс за C, C++, Java, Perl, PHP, Python и други програмни езици. В частност е достатъчно гъвкава и поддържана библиотека за връзка с Java. Много бърз при по-обикновени заявки, които преобладават в едно приложение от такъв тип. И не на последно място е безплатна, което не оскъпява цялостната продукция. Разбира се, позволява и закупуването на разширена версия, а също и клъстърен вариант при необходимост. За администриране на MySQL може да се използва включеното приложение, работещо от Команден ред. Също достъпни за сваляне от интернет сайта на MySQL са GUI приложения за администриране: MySQL Administrator и MySQL Query Browser или платени такива, сред които са FrontMySQL и SQLyog.

Друга технология която използвам за изграждането на системата е PHP. То е скриптов език със синтаксис базиран на C. Използва се предимно в Web среда за създаване на широк кръг от услуги. Той е един от най-популярните езици за програмиране в Интернет и популярността му расте непрекъснато. Характерно за скриптовите езици е, че за да бъдат изпълнени, се нуждаят от интерпретатор, което е и едно от предимствата им, продиктувано от нуждата за платформена независимост. PHP е език за програмиране с отворен код, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на динамично уеб(web) съдържание. PHP се разпространява под отворен лиценз, който по своята същност е BSD лиценза. Той позволява безплатно разпространяване на програмния код на езика, както и създаването на деривати под други лицензи с уговорката, че тези деривати не могат да включват PHP в името си, което го прави удачен избор за изграждане на Web сървър базирани и изцяло безплатни продукти - GNU/Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL и др. Самият език е преносим на много изчислителни архитектури и операционни системи като Windows, GNU/Linux, UNIX, Mac OS X. Съществуват множество модули (разширения) за PHP, които добавят различни функционалности и позволяват много по-бързо и ефективно разработване. Такива допълнителни функционалности към езика са:
* функции за обработка (създаване, редактиране ...) на изображения.
* функции за работа с низове и регулярни изрази.
* функции за работа с XML съдържание.
* функции за работа със сокети (гнезда).
* функции за дата и час .
* математически функции.
* функции за компресия и шифриране/дешифриране.
* функции за COM и .NET за (Windows).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на система за организиране на документооборот 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.