Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига


Категория на документа: Други


5.Осигурени са достатъчен брой пожарогасители и други средства за гасене на пожар, съгласно нормативните документи в зоната за сигурност;

Изготвил:

Служител по сигурността на информацията
....................................... / ...................
( име, фамилия, подпис)
....../..../2014г.

Извод:

Политиката за сигурност е част от общата политика на търговския обект, тя описва необходимите мерки за защита на информацията. Разработена е на базата на компоненти, като физическа и информационна защита.След успешното разработване на документа, той се свежда до знанието на всички категории потребители в организационната единица в подходяща, достъпна и разбираема форма. Политика не бива да се изведежда извън пределите на търговския обект, ако това се слу чи трябва да се предприемат бързи и адекватни мерки, за да не се разкрие служебна информация, която може да доведе до много сериозни последствия за обекта.

Заключение

Според оценката на риска системата за сигурност на фирма с предмет на действие търговия на битова електротехника е надежна, отговаря на минималните изискванията и условията за една защитена система. Предвид резултати на анализа на риска може да се каже, че всички видове заплахи са в приемливи граници. Предприети са доста мерки, като една от тенденциите е те да се променят и обновяват периодично, в зависимост от новодошлите и бъдещите заплахи. Политиката за сигурност е разработена на базата на физическата и информационната сигурност. Тя съдържа, общите цели, важност, обхват на сигурността, намерението, управлението на сигурността, както и основните стандарти, принципи и изисквания, които са с особена важност за търговския обект. Определят се общите и специфичните отговорности на служителите. Разработената политика за сигурност, трябва да бъде разпространена до всички служители на търговския обект, в подходяща форма, достъпна и разбираема.Системата за сигурност ще бъде ефикасна, не само когато са спазени всички изисквания от нормативните документи, а се обърне внимание и на човешкия фактор, който е подчинен на трудовата дисциплина и отговорност, и спазването на вътрешните правилници.Осигуряването на сигурността е едно от най - важните неща в глобален мащаб, защото без нея могат да възникнат различни по вид последствия. Изхождайки от тези факти, можем да отбележим, че винаги трябва да търсим възможности за подобряване структурата на сигурността.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

I. Научни трудове
1. Млеченков, М. П. Информационни аспекти на сигурността - част I, II, Изд. НВУ "Васил Левски", Велико Търново, 2010, 796 стр.

II. Наредби, закони, правилници и методики
2. Наредба № 7 - за системите за физическа защита на строежите; (обн. ,ДВ, бр.70 от 19 юни 1998 г. ; попр. ,бр.82 от 1998 г. ; изм. ,бр. 52 от 1999 г. ; изм, и доп. ,бр. 84 от 2000 г. ; попр. ,бр. 93 от 14 ноември 2000 г. ).
3. Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическа сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване, приета с ПМС №-52 от 04.03.2003, обн. ДВ, бр. 22/2003.
4. ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ (Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г.).
5. ЗЗКИ (Обн., ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., попр., бр. 5 от 17.01.2003 г., изм., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г.).
6. НАРЕЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР
7. Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, приета на заседание на ДКСИ с Протокол №165 - I/30.06.2004

III. Стандарти
8. ISO/IEC 27001:2005.
9. ISO/IEC 13335 - 1:2004.
10. ISO 17799.
IV. Източници от интернет:
11.http://193.192.57.240/po/courses/problemni/mrezi/HTML/section5_theme4.html
12.http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/A6C7A1DD-7B6D-4A9D-9694-9B6F79B072E6/0/N_fizicheska_sigurnost.pdf

13.http://www.e-dnrs.org/wp-content/uploads/2007/01/Phisical-security-11.ppt
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на вариант на система за физическа сигурност на супермаркет от голяма международна верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.