Развити въпроси по информационно право


Категория на документа: Други


 Тема 1. Понятие за информационно право

1. Има две различни позиции по въпроса трябва ли да има правно регулиране в Интернет - за и против.
Интернет е свободна среда <=>Интернет е значимо социално явление
(не трябва да се регулира) (трябва да се регулира от държавата)
Аргументи за саморегулирането:
* Създаден от гражданското общество и затова по-добре да се саморегулира, отколкото държавата да се намесва
* Дава възможност за пряка демокрация, а това е по-висшата форма на демокрация от представителната, която съществува в съвременната държава
* Правото не може да регулира Интернет пространството - римското право не познава такива механизми, а и правото е далеч от математиката
* Право може да се практикува и без изучаване на информационно право
Аргументи за правно регулиране:
* В Интернет възникват все повече отношения - традиционни във виртуална среда и нови => има противоречия/конфликти
* Чрез Интернет държавата може да осъществява своите функции
* Възникват нови ценности и нови обекти във виртуалната среда

2. Действие на правото в информационното общество
* Доскоро правото е съществувало и действало само в традиционната среда. Традиционните знания и критерии са приложими към традиционното правно действие и са основа за създаване, използване и прилагане на правото на информационното общество
* Нови технологии за комуникация в информационното общество-ел.поща, блогове, чатове, РСс, УЕБ2.0
* Ново явление в информационното общество-виртуалната среда
* В информационното общество възникват нови отношения между правните субекти, които изискват правна регламентация.

3. Понятие за виртуално пространство (още "среда"/"реалност") - среда, която не съществува физически, а чрез информационни технологии.
Характеристики на тази нефизическа реалност:
1. идеално явление
4. независимост от матер. Среда
7. управляемост
2. системно създадено
5. общодостъпност
8. възстановимост
3. системно действие
6. автоматизъм на действие
9. среда за моделиране на явления/процеси
4. Традиционна среда v.s. виртуална среда
NB! До втората половина на ХХ в. правото функционира само в традиционна среда (римско право). Традиционните знания и критерии са основа за създаването, използването и прилагането на правото на информационното общество (ИО). Но във виртуалната среда на ИО възникват и нови правоотношения, изискващи правна регламентация.
Традиционна механизми/правоотношения<=>Традиционни механизми във виртуална среда
Устройство и действие на държавен орган Обмен на е-документи
Традиционно обсъждане на законопроект Обсъждане на законопроект във форуми
Сключване на сделка в трад. Среда Е-комуникация по повод сключването й
Волеизявления в писмена форма Нови начини за израз, изпращане и получаване

(е-поща, е-подпис, е-документ)
Извод: традиционните механизми се подпомагат от комуникацията в информационните технологии (ИТ). Чрез ИТ възникват нови форми за изразяване на традиционните волеизявления.

Кои са новите механизми за действието на правото във виртуална среда:

* Е-демокрация - нормативна база + информационни технологии

* Е-правителство - устройство и действие на държавни органи във виртуална среда чрез ИТ

* Е-търговия - сключване и изпълнение на сделки във виртуална сред чрез ИТ
* Онлайн решаване на спорове - специални ИТ за тази целСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развити въпроси по информационно право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.