Развитие на банковата система


Категория на документа: Други


2013 г. спрямо 1193.5 млн. евро през януари - юни 2012 г., като увеличението на излишъка бе резултат от по-големи постъпления към правителството. Дефицитът по сметка доход намаля с 20.9 млн. евро до 621.7 млн. евро главно поради по-големи входящи потоци под формата на компенсации на наетите и по-малки плащания на доход от заеми.

Свиването на търговския дефицит през януари - юни 2013 г. отразяваше растеж на номиналния износ (със 7.8%) и спад на номиналния внос (с 0.7%). Повечето стокови групи на износа отчетоха през периода нарастване, като най-висок принос за растежа имаха машини, транспортни средства, апарати, инструменти, оръжия (с 2.7 процентни пункта), продукти от животински и растителен произход, храни, напитки, тютюни (с 2.3 процентни пункта) и минерални продукти и горива (с 1.7 процентни пункта). Износът към страни от ЕС се възстанови през първата половина на 2013 г., в резултат на което за целия период приносът му за растежа на номиналния износ се изравни с
този към трети страни и възлезе на 3.9 процентни пункта.

По предварителни данни от платежния баланс за януари - юни 2013 г. притокът на ПЧИ в страната възлезе на 688 млн. евро (1.7% от БВП на годишна база), основен принос за което имаха привлечените средства по сметка дялов капитал. Инвестициите бяха насочени предимно към секторите транспорт (166.3 млн. евро) и финансово посредничество (137.9 млн. евро).През първото полугодие на 2013 г. финансовата сметка бе на дефицит в размер на 1038.2 млн. евро при излишък от 1331.5 млн. евро през същия период на 2012 г. Основен принос за дефицита имаха трансакциите на банките, които в условията на трайно нарастване на привлечените средства от депозити на резиденти продължиха да увеличават чуждестранните си активи и да изплащат външните си задължения. За полугодието банките увеличиха чуждестранните си активи с 932.8 млн. евро (общо портфейлни и други инвестиции) и намалиха чуждестранните си пасиви с 309.7 млн. евро (главно други инвестиции). Операциите на правителството също имаха принос за дефицита по финансовата сметка, като повлияха за намаляване пасивната страна на портфейлните инвестиции с 341.9 млн. евро за периода януари - юни 2013 г

През първото полугодие на 2013 г. размерът на брутния външен дълг намаля и към юни възлиза на 37.3 млрд. евро, което е с 310 млн. евро по-малко спрямо декември 2012 г. За това допринесоха секторите държавно управление, банки и други сектори, докато дългът по линия на привлечените ПЧИ продължи да нараства. Намалението на дълга на сектор държавно управление бе с 259.4 млн. евро, основен принос за което имаше изплащането на деноминираната в евро емисия български глобални облигации с падеж през януари. Дългът на банките спадна с 254.3 млн. евро през периода, което се дължеше на изплащане на краткосрочни депозити в размер на 537.2 млн. евро, но в същото време бе отчетено увеличение с 208.9 млн. евро на получените краткосрочни заеми. Дългът на други сектори се сви с 87.0 млн. евро, след като нетно бяха изплатени
270.3 млн. евро дългосрочни заеми. Прирастът на вътрешнофирменото кредитиране през първото полугодие на 2013 г. бе на стойност 290.7 млн. евро. Към юни 2013 г. делът на вътрешнофирмените заеми в съвкупния брутен външен дълг възлезе на 42.7% спрямо 41.6% към декември 2012 г. За първите шест месеца на 2013 г. бяха полученикредити и депозити в размер на 2401.7 млн. евро18, а обслужените задължения по главници бяха на стойност 2797.5 млн. евро.

По данни от анкетата за кредитната дейност на банките, провеждана от БНБ всяко тримесечие, през първата половина на 2013 г. банките отчетоха облекчаване на условията за кредитиране както за домакинства (предимно през второто тримесечие), така и за предприятия (предимно през първото тримесечие). Като основни фактори, допринесли за смекчаването на кредитната им политика, банките посочиха конкуренцията от страна на други банки, по-ниската цена и увеличения обем на привлечените средства. Същевременно те откроиха следните причини, водещи към по-строги кредитни стандарти: риска, свързан с обезпечението; кредитния риск; и развитието на макроиконо-мическата среда и бизнес климата в отраслите с голям дял в кредитните им портфейли.

Банките продължиха да финансират кредитната си дейност чрез набиране на депозити от резиденти - домакинства и нефинансови предприятия, като основен източник на финансиране бяха влоговете на домакинства, нараснали в рамките на първото шестмесечие с 1072 млн. лв. Като цяло прирастът на депозитите на резиденти бе в размер на 1181 млн. лв. Запазващото се нарастване на привлечените средства позволи на банките да продължат да увеличават чуждестранните си активи, да изплащат външните си задължения и да инвестират в ДЦК най-вече на българското правителство. Ликвидността в банковата система остана висока и към края на юни коефициентът на ликвидни активи възлезе на 25.9%.

Основният инструмент на банките за управление на левовата им ликвидност е търговията с резервна валута (евро) с БНБ. Чрез нея се реализира основната функция на паричния съвет - покупка и продажба при поискване на национална валута срещу евро по фиксирания в Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) валутен курс на лева. Общият оборот на валутния пазар през първото полугодие достигна 280.5 млрд. евро23, като се сви със 7.2% спрямо същия период на 2012 г. Намаление се наблюдаваше в два от основните сегменти на валутния пазар - междубанковата търговия и търговията на банките с БНБ, докато при търговията между банките и крайните им клиенти през първото полугодие оборотът нарасна. Оборотът между банките (без участието на БНБ) намаля със 141.7 млн. евро. Структурата на междубанковата валутна търговия не отбеляза съществена промяна (94.7% в евро, 5% в долари и 0.3% в други валути), но делът на сделките с долари нарасна с 1.0% за сметка на намалените сделки с евро и с други валути. При търговията на банките с крайни клиенти в сравнение със същия период на предходната година оборотът нарасна, а валутната структура се запази без съществена промяна (85.5% в евро, 13.0% в долари и 1.5% в други валути). За първото полугодие на 2013 г. на пазара с крайни клиенти банките са продали нетно на крайни клиенти 1.4 млрд. евро, а БНБ е била нетен купувач на валута в размер на 1.1 млрд. евро.Обемът на сделките на междубанковия паричен пазар възлезе на 23.1 млрд. лв. за първото шестмесечие на 2013 г. (с 10.4% повече в сравнение със същия период на 2012 г.). Общо за периода януари - юни 2013 г. депозитите формираха 65.7% от оборота, а репо операциите с ДЦК - 34.3%. При депозитните сделки преобладаваха овърнайт сделките с дял от 84.8%.

Оценка на състоянието на банковата система

През първото полугодие на 2013 г. банковият сектор продължи да адаптира своята дейност към несигурната вътрешна и външна икономическа среда. Данните от финансовите отчети на кредитните институции в края на юни показаха, че преструктурирането на балансите с цел оптимизиране на разходите и подобряване на рентабилността все още е в ход. При част от банките този процес беше свързан не само със съкращаване на персонала и намаляване на клоновата мрежа, но и с цялостна промяна в бизнес стратегията на инсти-туциите по отношение както на предлаганите услуги, така и на клиентски сегменти и икономически сектори.

През периода януари - юни кредитирането остана потиснато. Тенденцията от втората половина на 2012 г. към забавяне темпа на растеж на класифицираните кредити се запази и през първото шестмесечие на 2013 г. Нарастването на кредитите с просрочие над 90 дни продължи да оказва неблагоприятен натиск върху рентабилността по линия на свиване дохода от лихви и начисляване на допълнителни разходи за обезценка. Усилията на банките да оптимизират административните си разходи на ниво система не оказаха осезаемо позитивно влияние върху финансовия резултат и в края на юни 2013 г. размерът му бе по-нисък спрямо първото полугодие на предходната година.

Управлението на капиталовата позиция на кредитните институции спомогна за засилването на регулаторния капитал на банковия сектор. Капиталовият излишък през първите шест месеца на годината се увеличи, което допринесе за запазване на буферите, натрупани в предходни периоди. Ликвидността на банковата система остана висока, като определящи фактори и през това полугодие бяха слабото търсене на кредити и нарастването на спестяванията на населението. Намалението на лихвите по новооткрити депозити не повлия съществено върху склонността на домакинствата да спестяват и техните депозити продължиха да нарастват. Същевременно обаче от началото на годината се очерта тенденция към отслабване прираста на този основен източник за финансиране дейността на кредитните институции. През периода януари - юни 2013 г. общата сума на активите на банковия сектор се увеличи с 1.0% (786 млн. лв.) до 83.2 млрд. лв. На годишна база беше отчетено забавяне в темпа на растеж на балансовото число на системата - с 4.7% (3.8 млрд. лв.) при нарастване с 5.9% (4.4 млрд. лв.) за периода юни 2011 г. - юни 2012 г.

Динамиката в балансите на отделните банки през полугодието бе разнопосочна, което доведе до прегрупиране на институциите според размера на активите им. Така в края на юни групата на петте най-големи банки вече включваше три дъщерни дружества на банки от ЕС и две местни институции с общ пазарен дял от 49.9%. Банките с преобладаващо местно акционерно участие останаха движещ фактор за растежа на активите на системата, като увеличиха дела си до 27.3%. Пазарната позиция на дъщерните банки от ЕС се сви до 64.9% в края на юни 2013 г., а тази на клоновете на банки от ЕС - до 5.7%. Намаление на активите отчетоха и банките и клоновете на банки извън ЕС, но промяната в техния дял беше незначителна (от 2.2% към декември
2012 г. до 2.1% към юни 2013 г.).

През полугодието не се наблюдаваха съществени промени в структурата на баланса на банковия сектор. Относителната тежест в активите на инвестициите в ценни книжа плавно нарасна за сметка на намаляващия дял на паричните средства. Делът на кредитите (без тези за кредитни институции) се сви от 64.6% в края на 2012 г. до 63.5% към 30 юни 2013 г., като влияние за това оказаха увеличените пласменти в кредитни институции, както и по-големият размер на извършената обезценка на кредитите. Увеличи се ролята на авансите (пласментите в кредитни институции), които достигнаха 9.4% от активите. В рамките на шестте месеца на годината паричните средства се свиха със 770 млн. лв., а делът им в активите намаля до 10.4% (при 11.5% към декември 2012 г.). Общата сума на ценните книжа се увеличи със 775 млн. лв. в резултат най-вече от растежа при финансовите активи на разположение за продажба. Техният дял в балансовите активи се повиши до 12.4%, като над 2/3 от растежа при ценните книжа се дължеше на увеличените дългови инструменти на чуждестранни емитенти. Депозитите от населението нараснаха устойчиво, но в годишен план бе регистрирано отслабване в темпа им на растеж до 9.8% при 15.3% за периода юни 2011 г. - юни 2012 г. Свиването
на привлечения ресурс от нерезиденти, най-вече на депозитите от кредитни институции, повлия за нарастване дела на привлечените средства от резидентни източници (81.7%) през първото полугодие. На годишна база се увеличи делът на привлечения ресурс в левове - главно за сметка на този в евро. Понижената икономическа активност и все още ограниченото потребление от страна на домакинствата бяха предпоставка за свиването на кредитния портфейл на банковия сектор през полугодието. От началото на годината бяха отчетени значителни месечни колебания както по отделните сегменти на кредитния портфейл, така и по банки. Нарастването на размера на кредитите в групата на петте най-големи банки не успя да компенсира свиването при малките и средните кредитни институции и при клоновете на чуждестранни банки. В края на юни размерът на брутните кредити (без тези за кредитни институции)52 беше 57.6 млрд. лв., или с 0.4% (203 млн. лв.) по-малко в сравнение с декември 2012 г. Корпоративните заеми намаляха със 112 млн. лв. (0.3%), като растеж беше отчетен само в групата на местните институции. Потребителското кредитиране отбеляза съживяване под влияние на активността на малките и средните банки и в рамките на полугодието тези заеми нараснаха с 38 млн. лв. (0.4%). Търсенето на ипотечни кредити остана потиснато и свиването им със 75 млн. лв. (0.8%) обуслови отрицателния растеж на кредитите за домакинства за първите шест месеца на годината. Предоставените от банките кредити на некредитни институции и централни правителства отбелязаха спад спрямо края на 2012 г. Същевременно вземанията от кредитни институции се увеличиха с 953 млн. лв. (13.8%).

Динамика на кредитния портфейл

Динамиката в отделните сегменти от кредитния портфейл се отрази върху валутната структура на кредитите и авансите. В края на полугодието делът на позициите в левове се повиши до 35.9%, в други валути остана почти без промяна - на ниво от 4.2%, докато този в евро се понижи до 59.9%. В годишен хоризонт брутните кредити (без тези за кредитни институции) на системата нараснаха с 817 млн. лв. (1.4%) с основен принос на корпоративното кредитиране, а при заемите за населението бе отчетен спад. През първите шест месеца на 2013 г. привлечените средства нараснаха с
544 млн. лв. (0.8%). Темпът им на растеж се забави както спрямо отчетения през първата половина на 2012 г. (3.7%), така и на годишна база (4.5%). Увеличението на привлечения ресурс от фирми и граждани и домакинства (общо с 1.3 млрд. лв.) напълно компенсира намалението на ресурса от кредитни институции (с 849 млн. лв.). Склонността на домакинствата да увеличават спестяванията си не се повлия съществено от намаляващите лихвени проценти по депозитите и за първите шест месеца на годината ресурсът се увеличи с 1.2 млрд. лв., или с 3.4%. Местните кредитни институции формираха малко над половината от прираста на депозитите от населението, в резултат на което тяхната пазарна позиция в този сегмент достигна 32.3%. Привлечените средства от институции, различни от кредитни, нараснаха със 134 млн. лв. (0.6%) също с активното участие на местните банки. Подчиненият срочен дълг и дългово-капиталовите (хибридните) инструменти се увеличиха с 45 млн. лв.
(2.2%). С промените в структурата на източниците на финансиране делът на средствата от граждани и домакинства се увеличи до 52.1%.

В рамките на периода юни 2012 г. - юни 2013 г. депозитите от граждани и домакинства нараснаха с 3.3 млрд. лв. (9.8%). Увеличението (със 716 млн. лв.) на привлечените средства при институциите, различни от кредитни, не бе достатъчно да компенсира свиването на ресурса при кредитните институции (със 747 млн. лв.). Динамиката допринесе за промяна във валутната структура на привлечените средства, като левовият компонент достигна 48.3% (при 45.8% в края на юни 2012 г.). Съответно делът на ресурса в евро се сви до 44.7%, а този в други валути - до 7.0%.

Спрямо края на 2012 г. балансовият капитал на банковата система се увеличи с 1.7% (183 млн. лв.), а на годишна база съответно с 4.2% (445 млн. лв.). През първото шестмесечие на 2013 г. емитираният капитал нарасна с 28 млн. лв., премийният резерв - с 81 млн. лв., а резервите (включително неразпределени печалби) - с 301 млн. лв. Намаление беше регистрирано в преоценъчните резерви, най-вече от финансови активи на разположение за продажба (18 млн. лв.). Финансовият и оперативен доход на банковия сектор намаля с 41 млн. лв. (2.2%) в сравнение с първото шестмесечие на 2012 г. Беше отбелязан спад не само при приходите от лихви (със 121 млн. лв., 5.0%), но и при разходите за лихви (с 43 млн. лв., 3.9%). През полугодието бяха извършени разходи за обезценка за 499 млн. лв., или със 7.9% по-малко спрямо същия период на предходната година. Нелихвените доходи бяха 557 млн. лв., или с 16 млн. лв. повече от
отчетените преди една година, а размерът на административните разходи (855 млн. лв.) се увеличи със 7 млн. лв. Отчетената печалба към 30 юни 2013 г. в размер на 318 млн. лв. беше с 6 млн. лв. по-ниска от тази за първото шестмесечие на 2012 г.

През първото полугодие на 2013 г. кредитните институции съумяваха дауправляват рисковете си без негативен ефект върху размера и качествотона акумулираните в балансите им буфери. Кредитният риск остана водещ,като качеството на активите извън кредитния портфейл се запази добро.Въпреки отчетеното забавяне в темпа на растеж на класифицираните кре-дити малкият размер на новоотпуснатите кредити и свързаните с него лих-вени приходи не можаха да компенсират негативното влияние на разходитеза обезценка върху доходността на институциите. Влошеното качество накредитните портфейли в комбинация с продължаващия растеж на привлеченияресурс повлия върху решенията на банките да намалят цената на привлеченияресурс с цел оптимизация на нетния лихвен доход. Капиталовата позиция наотделните кредитни институции продължи да бъде адекватна на рисковия импрофил. Запазената висока ликвидност на банковата система бе резултат отнарастващите депозити на домакинствата при сравнително слаба кредитнаактивност от страна на фирмите и гражданите.

Задание 2. Анализ на предлаганите продукти и услуги на банка "УниКредит Булбанк"

"УниКредит Булбанк" е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд.лева към края на юни 2010 год. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.
Активи:11,08 млрд.лева
Собствен капитал:1.53 млрд.лева
Депозити:6.63 млрд.лева
Кредитиране:7.38 млрд.лева
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на банковата система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.