Развитие на банковата система


Категория на документа: Други


3. MasterCard Business

Финансиране.

УниКредит Булбанк финансира специфичните потребности на бизнеса, като параметрите по всяка конкретна кредитна сделка - размер, срок, лихвени условия, обезпечения - са обект на договаряне.
* Кредити за оборотни средства
o револвиращ
o овърдрафт по разплащателна сметка
o авансово изплащане с право на регрес и при определени условия на изискуеми вземания в лева или валута по фактури, документарни акредитиви и преводи с бъдещ вальор
* Кредит под условие за обезпечаване на поети от Банката ангажименти от името на клиента и за негова сметка (издаване на банкови гаранции и/или документарни акредитиви)
* Инвестиционни кредити

Проектно и структурно финансиране.

Освен фирмените инвестиционни кредити, УниКредит Булбанк предлага и специализирано финансиране на инвестиционни проекти в България. В зависимост от проекта, размерът на инвестицията може да варира между 2 до 50 млн. евро, като при необходимост, УниКредит Булбанк организира синдикиране на кредита или външно съ-финансиране с помощта на банки-партньори от групата Уникредит.
Банката предлага инвестиционно финансиране в следните области:
* сливания/поглъщания на фирми
* инвестиционни проекти "на зелено" и проекти за разширяване на дейността
* проекти с основно участие на международни финансови институции, private equity и външни инвеститори
* публично-частни партньорства
* ре-финансиране на подобни сделки

Търговско финансиране.

УниКредит Булбанк е надежден партньор на компании с външнотърговска дейност благодарение на дългогодишния си опит и репутация в чужбина и силно развитата мрежа от банки-кореспонденти в целия свят. Консултантските екипи на Банката съветват фирмите на всеки един етап от осъществяване на външнотърговските им сделки - от подписване на договора до окончателното плащане.

Банкови гаранции.

По нареждане на клиента УниКредит Булбанк издава следните видове банкови гаранции:
* за плащане
* за участие в търг/процедура
* за добро изпълнение
* за връщане на аванс
* за гаранционно обслужване
* за митнически цели
* други според специфичните нужди на конкретния клиент

Еврофондове.

УниКредит Булбанк е първата финансова институция създала през 2005г. специализирано звено "Европейски финансов център", което предоставя консултации на настоящи и потенциални клиенти на Банката във връзка с изпълнение на инвестиционните им намерения. Сектор "Еврофондове" предлага услуги в следните области:
* предварителни консултации на фирми и общини за възможността за финансиране и изпълнение на проекти, подпомогнати от Предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и от други национални програми;
* цялостни решения за финансиране на инвестиционни проекти посредством специализирани кредитни линии, управлявани от Банката в тясно сътрудничество със съответните бизнес звена;
* информация за външни консултантски компании, които при желание на клиента могат да разработят и/или да управляват изпълнението на проект за безвъзмездна помощ при заявен от клиента до тях интерес

Банково застраховане.

УниКредит Булбанк е една от първите банки създала специализирано звено за Банково застраховане, част от Дирекция "Корпоративно и международно банкиране", което:
* предлага допълнителни застрахователни продукти и услуги на клиентите на Банката, като работи в координация със съответните бизнес звена за развитието на застрахователни продукти чрез изградените вече банкови канали за продажба, както и дистанционни такива;
* обслужващо звено, ориентирано в сферата на застраховането в банките, което подпомага банковите звена при сключването, организирането и структурирането на банково-застрахователни договори;

Публични финанси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие на банковата система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.