Реализация на европроект


Категория на документа: Други


УВОД

Целта на курсовата работа е да ни запознае с изпълнеието на Европейски проект "Рехабилитация на общински парк в кв. Зла река, гр. Априлци" с Бенефициент община Априлци. Програмата, по която се изпълнява проекта е "Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.", мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места.

Община Априлци се намира в сърцето на Централна Стара планина, в подножието на северните ѝ склонове. Разположена е на територия от 238 кв. км. Административен център на общината е град Априлци. Той се състои от четири квартала (бивши села) - Ново село (център на града), Видима, Зла река и Острец.

1. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. -

Целите ѝ са насочени към подобряване на икономическите и социални условия в селските райони. Постигането на тези цели се реализира със строго определени мерки, разпределени в четири оси - Ос 1, Ос2, Ос3, Ос4 подход "Лидер".

Обща цел на Ос 3 "Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони" включва в себе си мерки 311, 312, 313, 321, 322, 341 и определя две подцели:
* Подобряване на качеството на живот в селските райони;
* Насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в селските райони.

Проектното предложение на Община Априлци е в рамките на Ос 3 - мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места", която цели да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от селските райони. Дейностите по проекта са насочени към рехабилитация на общински парк в кв. "Зла река" на град Априлци. На база съществуващи дадености, най-добро композиционно и функционално устройство на парка се предвижда обособяването на две зони: зона за отдих и зона за индивидуален отдих. Територията е допълнена с разнообразни цветарници и цветни лехи, като съществуващите се запазват максимално. Средата е допълнена и от архитектурни паркови елементи - осветителни тела, акценти, пейки, цветни клоцове и др.

Община Априлци е една от 178-те общини, които не са включени в агломерационните ареали на България. Превръщането на града в притегателно място за работа и живот е един от факторите за преодоляване на нейната изостаналост. Превръщането на града в притегателно място за работа и живот е един от факторите за преодоляване на нейната изостаналост.

2. Цел на проекта

Чрез рехабилитацията на общински парк в гр. Априлци се цели:

* Да се подобри архитектурният облик на централната градска част на гр. Априлци;

* Да се повиши привлекателността на града, включен в проекта в социално-културно и икономическо отношение, като се създадат предпоставки за здравословна жизнена среда, равен достъп до инфраструктури, здраве, култури и знание;

* Подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на населението от общината;

* Превръщане на общината в предпочитана туристическа дестинация;

* Да се популяризира приносът на ЕС за развитието на социално-икономическите процеси в региона, да се промотират възможностите за финансиране на местни инициативи, както и да се изгради и усъвършенства местен капацитет за усвояване на средства от ПРСР;

С цел повишаване на конкурентноспособността си, приоритетно за общината е да инвестира в повишаване на привлекателността на населените места, което създава предпоставки за различни дейности и мероприятия.

Общината е динамично развиваща се, стремяща се да развие ефективна, конкурентноспособна икономика, висок жизнен стандарт на цялото население на територията и да заппази културното и историческото си наследство.

Основната цел пряко кореспондира със следните специфични цели:
* Създаване на благоприятни условия, стабилизиращи местната икономика и водещи до балансирано и устойчиво развитие;
* Развитиети на културен, спортен, селски, планински, бoлнеолечебен, ловен туризъм, минен туризъм;

3. Описание на проекта

Обектът, който е включен за ремонт в инвестиционния проект е публична общинска собственост, а дейностите, които се предвиждада се извършшат са общински ангажимент и отговорност.

Общински парк Априлци е разположен по поречието на река Зла река и обхваща площи по крайречната тераса, сравнително равен терен, с лек наклон юг - север. В източна посока от парка се намира МВЕЦ - Априлци 2.

В централната част на парка е функционирал бетонов център, които сега е закрит, но са останали постройки, съоръжения и бетонови профили на склад. На север от бетоновия център е разположен рибарник, който се захранва от Зла река.

Една от характерните особености на общината е, че наред с постоянното население (около 4 000 души), сравнително висок е относителния дял на временно пребиваващите (многобройни собственици с постоянно местоживеене в други общини на вили и къщи за почивки, които са разположени на територията на общината; туристопотока на територията на общината.

През активният туристически сезон, общия брой на хората, които се намират на територията на общината достига 8 - 10 хил. души (постоянно население и временно пребиваващи).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реализация на европроект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.