Реферат по физическо възпитание и спорт


Категория на документа: ДругиКазано накратко, физическото възпитание цели осигуряване на хармонично развитие и физическо съвършенство у човека. Критерии за постигане на основната цел са здравословното състояние, физическата работоспособност и творческото дълголетие на ума. В различните периоди на човешкия живот, тази основна цел има конкретни съдържателни измерения в предучилищна възраст.
* В предучилищна възраст, физическото възпитанието е насочено към формиране на двигателни умения и навици, развиване на физически качества и подобряване на координационните способности.
* В училищна възраст е базирано на основополагащите компоненти в предучилищно детство и следва възрастови тенденции на развитие. Наблюдава се затвърдяване и усъвършенстване на придобитите двигателни умения и навици, осъзнаване важността на физическите урпажнения за здравето на организма и формиране на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.
* В гимназиална възраст до навършване на пълнолетие, физическо възпитание следва да бъде докрай утвърдено като, базова потребност. Самостоятелно или с помощ от семейството си, бъдещият млад човек следва да интегрира спортната и физическа активност в стила сина живот, така че да гарантира личното си здраве.

Тези подцели, оформящи пътя към развитие в хармония, се постигат чрез поставяне на три вида задачи: образователно, оздравителни и възпитателни.

Образователни задачи

Физическото възпитание като педагогически процес дава възможност и знания за най-рационалното използване на физическите упражнения за придобиване на двигателни умения и навици, необходими за ежедневната физическа активност на подрастващите. В по-късна възраст именно то следва да образова младия човек за здравните рискове, свързани с работната обездвиженост, превзела днешното урбанизирано общество. Добре физически образованият младеж не е непременно атлет, но е наясно с базовите потребности от движение и как да ги интегрира в живота си.

Оздравителни задачи

Тази група задачи се осъществява основно в училищна възраст. Тук физическото образование надхвърля училището, тъй като освен затвърдяване и усъвършенстване на целите, които периодът поставя, могат да бъдат постигнати и затвърдени цели, далеч надхвърлящи нормативите. Важно за периода е задачите да водят до укрепване на опорно-двигателния апарат, уплътняване на кости, правилно формиране на стойка (извивка на гръбнака и позиция на рамене/таз), свод на стъпалата, равномерно развитие на мускулатурата по сектори на тялото (пропорции) и др. Оздравителните задачи са задачи и на семейството, като това включва семеен спорт през уикендите и спортен туризъм.Търсен е елемент на закаляване срещу физиологичен стрес и неблагоприятни условия на околна среда.

Едно от ключовите, но пренебрегвани днес правила е в правилното разпределение на време, което детето отделя за физически и психически труд. Пример за това са полагането на извънредните часове по математика при липса на проблем с предмета, и пренебрегване на времето за спорт. Както вече подчертах, именно спортът увеличава капацитета на тялото. Ако сравним информацията с мляко, а капацитетът на младия организъм с чаша, то това, което прави допълнителното мляко в чашата е да прелива, докато спортът увеличава размера на чашата в перспектива. Правилният път е в баланса.

Възпитателни задачи

В едно с прираста на двигателен интелект, физическото възпитание подобрява също аналитичния, емоционалния и логичния интелект. В това влизат подобрена памет, развиване на въображението, подобряване на способностите за наблюдение, сравнение, синтез, анализ, обобщение и др. Необходимо е децата да бъдат възпитавани на практика да използват уменията си и информацията, с която разполагат, като ги превръщат в трайни навици.

Спортът, провеждан като част от физическото възпитание, е основа за формирането на физическа и здравна култура, която на свой ред се явява важно звено в културното богатство на възрастния индивид.

Социокултурните задачи на спортното възпитание са развиване на активност (анти-мързел), инициативност (анти-скука), солидарност (анти-егоизъм) и нямат общо с активното поощряване на спортна злоба, която на по-късен етап се изражда в егоцентризъм. Нещо, което много млади родители следва да научат.

Началото на трудовото възпитание започва със спортното възпитание, а когато второто бива пренебрегвано с години, се стига до проблеми с професионалната интеграция в колективи.

В Република България нормативно със закон са уредени обществените отношения, свързани с физическото възпитание и спорта.

Целта на физическото възпитание и спорта е подобряване на здравето и физическото развитие на нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от всички възрасти.

Създаването на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт, както и за издигане на спортния престиж на нацията, е приоритетно направление от социалната политика на държавата и общините.

Физическото възпитание и спортът осъществяват образователни, здравни, социални, културни и възстановителни функции.

Основните принципи на системата за физическото възпитание и спорта, установени в закона за физическото възпитание и спорта са:
1. взаимодействие и съгласуване усилията на държавните и обществените институции за изграждане и ефективно функциониране на системата за физическо възпитание и спорт;
2. комплексно обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването и почивното дело, образованието и културата в единна функционална система за увеличаване на нейното балансирано въздействие върху всички слоеве от населението;
3. осигуряване на демократичност и самоуправление при сдружаването на гражданите и избора на средства и начини за занимания с физически упражнения, спорт и туризъм;
4. прилагане на системност, научност и диференциран подход при заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл на човека;
5. спазване на общоприетите в света принципи на физическото възпитание и спорта и на международното спортно сътрудничество.

Държавата насърчава развитието на физическото възпитание и спорта, като:
1. признава заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм за вътрешно присъща потребност и право на всички български граждани да поддържат и усъвършенстват своите двигателни възможности;
2. осигурява възможности и подходящи условия на гражданите, независимо от тяхната възраст, социално и обществено положение, да спортуват за здраве и дълголетие;
3. създава нормативна уредба за физическото възпитание и спорта в страната;
4. създава условия и подпомага спорта за всички, детско-юношеския спорт, ученическия спорт, университетския спорт, както и цялостната общественополезна спортна дейност за подобряване здравословното състояние на нацията;
5. създава условия за развитието на спорта за високи постижения и осигурява подготовката и участието на национални и олимпийски отбори в международни състезания и олимпийски игри;
6. изгражда, поддържа, модернизира и управлява спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, контролира условията и реда на тяхното използване по предназначение;
7. подпомага, координира, регулира и контролира дейността на спортните организации;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по физическо възпитание и спорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.