Реферат по физическо възпитание и спорт


Категория на документа: Други


8. предприема мерки за спазване на нормите на задължителния медицински контрол в борбата срещу употребата на допинг, за сигурността на спортните обекти, както и мерки срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;
9. подпомага и насърчава юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна спортна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните нормативни актове;
10. подготвя спортни специалисти и подпомага повишаването на тяхната квалификация;
11. провежда научноизследователска, информационна и рекламна дейност;
12. финансира одобрените по съответния ред програми и проекти за общественополезна спортна дейност;
13. създава условия за развитие на публично-частното партньорство.

От друга страна общините насърчават развитието на физическото възпитание и спорта, като:
1. приемат нормативна уредба, утвърждават и финансират програми за развитието на местната спортна дейност в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 3 от закона;
2. изграждат, поддържат и модернизират спортни и туристически обекти и съоръжения на територията на общината;
3. съдействат за организирането на спортни състезания на територията на общината;
4. осъществяват финансови, стопански и контролни функции на общинската спортна дейност;
5. създават условия за развитие на публично-частното партньорство.

Гражданите също участват във физическото възпитание и спорта индивидуално или чрез спортни организации.

Процесът на обучението и тренировките в системата на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни услуги се извършват от лица, притежаващи професионална правоспособност и квалификация.

ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Министерският съвет:
1. утвърждава основни насоки на националната политика в областта на физическото възпитание и спорта;
2. предлага за приемане от Народното събрание Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта за период от 10 години;
3. приема национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта за срок 4 години, съвпадащ с олимпийския цикъл, и отчита нейното изпълнение, като внася за приемане от Народното събрание доклад за изпълнението й;
4. ежегодно осигурява необходимите средства за развитието на физическото възпитание и спорта чрез закона за държавния бюджет на Република България.

Министърът на физическото възпитание и спорта ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Министърът на физическото възпитание и спорта ръководи и представлява Министерството на физическото възпитание и спорта,както й :
* изготвя и предлага на Министерския съвет национална стратегия и национална програма за развитието на физическото възпитание и спорта;
* взаимодейства с държавните и общинските органи за развитие на физическото възпитание и спорта;
* взаимодейства със спортните организации при осъществяването на националната спортна програма и координира тяхната дейност с държавните и общинските органи;
* осъществява надзора върху дейността на спортните организации за спазването на този закон;
* в изпълнение на националната програма за развитието на физическото възпитание и спорта съвместно със спортните федерации и Българския олимпийски комитет осъществява финансирането на програма за подготовка и участие на българските спортисти на олимпийски игри;
* подпомага дейността на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, за изпълнение на държавната политика в областта на спорта и социалния туризъм;
* управлява спортните обекти и съоръжения - държавна собственост, предоставени по съответния ред на министерството съобразно нуждите, за които са предоставени;
* 9. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2010 г.) упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, в които държавата е акционер или съдружник;
* упражнява контрол по спазване режима за ползване на националните спортни обекти и съоръжения - държавна собственост, за нуждите на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм;
* назначава органите на управление на Българския спортен тотализатор и прави предложение за приемане на устройствения му правилник от Министерския съвет;
* издава, отказва, подновява и отнема лицензии на спортните федерации и на националните спортни организации за извършване на спортна дейност;
* представлява Република България пред чужди държави и международни организации за договаряне и сключване на международни договори за сътрудничество в спортната дейност в рамките на предоставената му от Министерския съвет компетентност;
* в съответствие с изискванията на международните спортни организации, след съгласуване с други държавни и общински органи, разрешава провеждането на регионални, европейски и световни първенства на територията на Република България;
* организира превенцията и контрола върху употребата на допинг в спорта;
* подпомага и взаимодейства с компетентните държавни и общински органи, както и с техните администрации в борбата против насилието в спорта;
* приема и подпомага програми за повишаване квалификацията на спортните специалисти и подготовка на инструктори за нуждите на спорта за всички;
* организира и подпомага дейността по проблемите на физическото възпитание и спорта за реализирането на държавната и местната политика;
* утвърждава критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели, както и на талантливи деца и младежи в областта на физическото възпитание и спорта;
* предлага на министъра на образованието, младежта и науката откриването, преобразуването и закриването на държавните спортни училища и назначава директорите им;
* предоставя статут на високоразряден спортист на спортисти с високи спортни резултати.
* Министърът на физическото възпитание и спорта е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и:
1. съгласувано с министъра на финансите утвърждава схема за разпределение на постъпленията от Българския спортен тотализатор;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по физическо възпитание и спорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.