Реферат по физическо възпитание и спорт


Категория на документа: Други


2. разпределя средствата от постъпленията на Българския спортен тотализатор за развитие на физическото възпитание и спорта в съответствие с приетата от Министерския съвет национална програма.

Към министъра на физическото възпитание и спорта се създава консултативно звено - Експертен съвет по физическо възпитание и спорт.

Експертният съвет по физическо възпитание и спорт включва представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националното сдружение на общините в Република България, висшите училища, Националната спортна академия, Българския олимпийски комитет, спортните училища, спортни организации и други юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, както и изявени специалисти в тези области.

Експертният съвет по физическо възпитание и спорт обсъжда и дава становища по:
1. националната стратегия и националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта;
2. проекти на нормативни актове в областта на физическото възпитание и спорта;
3. научноизследователската, методологичната, експерименталната и внедрителската дейност в системата на физическото възпитание и спорта;
4. изработването и утвърждаването на критерии за обществено внедряване на видовете спорт и социалния туризъм за ефективност на системата на физическото възпитание и спорта.

Организацията на дейността на Експертния съвет по физическо възпитание и спорт се определя с акт на министъра на физическото възпитание и спорта.

Министрите и другите държавни органи разработват, съгласуват и утвърждават програми в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм с министъра на физическото възпитание и спорта.

Могат да се създават у нас СПОРТНИ ОРГАНИЗАЦИИ .Те са юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта.Такива са: спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации.Държавата поощрява създаването и функционирането на спортните организации. Спортните организации приемат и изпълняват програми за развитие на спорта, изготвени в съответствие с националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта. Министърът на физическото възпитание и спорта издава, подновява, отказва и отнема спортна лицензия на спортни федерации и национални спортни организации при условията на закона и по ред, определен с издадена от него наредба.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по физическо възпитание и спорт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.