Реферат по квалитология


Категория на документа: Други


Име:
Факултетен номер:

Реферат по Квалитология на тема "Качеството - социална категория"

1. Увод
* Качество
Качеството е категория, която описва характеристиките на даден обект. Етимологически думата се появява в старобългарския език като калка на гръцкото ποιότης, което произлиза от ποῖος, "какъв". Съответно качеството на даден предмет е неговата "каквина".
Качеството е основна логическа категория във философиите на Аристотел, Кант и Хегел. Съществено място заема разбирането и разграничаването между първични и вторични качества във философията на Новото време в лицето на мислители като Бейкън, Декарт и Лок. В наше време качеството е обект на сериозен дебат в социалните и икономическите науки и е едно от основните понятия, върху които се изграждат редица политически, управленски и организационни теории.
Качество е всичко , което задоволява клиента-дори повече от колкото е очаквал.
* Качеството в икономиката и обществото
Качеството става централна тема на внимание, дискусии, изследвания и организационни дейности в областта на производството и услугите през втората половина на 20 век. Икономическите основания за това се дължат на съзряването на пазарите и пазарните отношения, които водят до усилена конкуренция и повишават изискванията на потребителите. Качеството се превръща във фактор за успеха и оцеляването на отделните икономически субекти. Заедно с това се повишава и политическата значимост на темата, доколкото качеството на публичните услуги влияе на конкурентността на гражданите и организациите и играе съществена роля в състезанието между отделните държави за привличане на инвестиции и повишаването на авторитета и влиянието им в международен аспект. Толерирането на некачествени продукти и услуги започва да се счита, също така, за деструктивно и пилеещо човешките способности и таланти и в крайна сметка за пречка пред постигането на удовлетворение и щастие.
Икономическата необходимост и свързаните с нея политически инициативи дават силен тласък на значителна научна и организационна работа по разработване на теории, стандарти, практики и системи за управление на качеството. Както в теоретичен, така и в практически план се оформят няколко широки области, в които разбирането за същността на качеството имат своя специфика.
* Качество на образованието
Качеството на образованието се измерва обективно чрез одити и класации. Основни показатели са ниво на учителите, постижения на отличени обучавани и други. Когато това е смислено (средно и висше образование), значение има и кариерното развитие на възпитаниците.
Във висшето образование съществуват установени класации за сравнение на университетите. В тях фактор е и научната дейност в университета. В световен мащаб популярни са тези на Times Higher Education и академичната класация на световните университети, развивана в Китай. В България от 2010 съществува рейтингова система за висшите училища в България разработена съвместно от МОМН и институт Отворено общество.

2. Качеството - социална категория или качество на живот
* Качество на живота
Качеството на живота е понятие, което се използва в области като здравеопазването, политологията и международното развитие, за да се обозначат и синтезират обективни и субективни критерии и оценки за благосъстоянието на отделните хора и обществата. Интересът към темата в близките години се засилва, благодарение на разработки върху субективното благоденствие и психологията на щастието. Съществуват няколко международни класации, които сравняват качеството на живот в отделните държави. Най-известна сред тях е Индексът на човешкото развитие.
Качество на живота е синоним на качеството в социален смисъл. Качество на живота е широко понятие, което се отнася до степента на благополучие и лична удовлетвореност, изпитвано от даден човек или група от хора. Въпреки че в някои контексти то може да се свързва с понятието "жизнен стандарт" (отколкото с понятието "качеството като социална категория), в това понятие се влага неизмеримата по икономически показатели субективна и динамично променлива оценка за личното благосъстояние, формирана по много и разнообразни критерии от физическо, психологическо и социално естество.
* Физическото благосъстояние най-общо включва доброто здравословно състояние, физическия комфорт, режима на хранене и физическа активност, предпазването от болки и заболявания, както и способността за самостоятелно извършване на дейности, свързани с личните потребности на индивида.
* Психологическите аспекти на качеството на живота са свързани с психичното здраве, различните състояния на стрес, тревогите и удоволствията в ежедневието, различните положителни и отрицателни емоционални състояния, самооценката.
* Социалното благосъстояние е най-разнообразно и трудно измеримо, тъй като включва активността в интимния живот и семейството, приятелските отношения, професионалната реализация, развлеченията в свободното време, социалната среда и живот, придобитото образование и култура, околната среда и други.
В чисто медицинския контекст, в който понятието се среща, повишаването на качеството на живота е основна цел на палиативната медицина, която се изразява в грижи за пациенти със сериозни заболявания за намаляване или елиминиране на ефектите от заболяванията и свързаните с тях негативни психологически и социални ефекти.
* История на понятието "качество на живот"
Терминът качество на живот се използва с цел да се оцени общото благосъстояние на отделните индивиди или цели общества. Той се използва в широк контекст, включително и в международното развитие, здравеопазването и политиката. Качеството на живота не трябва да се бърка със стандарта на живот, който се асоциира главно с приходите на отделните хора. Главният смисъл на концепцията за "качество на живот" е:
* да бъде алтернатива на концепцията за предимно материалния и икономически растеж;
* да съдейства за еманципирането на човека от прекомерното доминиране на материално-икономическите цели в обществото;
* да утвърди принципа, че при вече постигнато високо икономическо равнище, не количество на стоките, а качество на живот на хората е най-важното (не това "колко", а "как, доколко добре");
* да покаже, че добро (перфектно, отлично) е онова общество, в което има добро качество на живот на хората;
* да подчертае, че освен собственост, пари и материални вещи, хората трябва да имат и добри знания, добро образование, интересна работа и пълноценен отдих, успехи в личностното развитие, добър семеен и общностен живот.

* Концепция за качеството като социална категория
Докладите на EQLS осигуряват голям набор от политически свързана информация, служеща да разкрие - ако не една нова Европа- то поне съвременна такава. В доклада се набляга на аналитичната насока, която подчертава голямото измерение на качеството като социална категория заедно с връзката между обективни състояния и субективната човешка оценка на тези ситуации и важността на времевия фактор и човешкото възприятие за качеството на обществото. Основната идея на тази концепция за качеството като социална категория се състои в триадата на "да имаш, да обичаш и да бъдеш", съотнесени респективно към материални ресурси, персонални и социални взаимоотношения. Концепцията разкрива и друга насока - връзката между индивидуалното добро състояние и общото "качество" на обществото.
Специфичните теми, засегнати в доклада на EQLS са:
* Удовлетвореност от живота
* Щастие и чувство на принадлежност
* Неравенства в доходите и бедността
* Социалния аспект на жилищата
* Семейства, работа и социални мрежи
* Качество на работа и качество на живот
* Градско-селски различия
* Оползотворяване на времето през житейския път
* Участие в гражданското общество
Тези теми представляват съчетание от информация, която основана на преценката на хората относно техните собствени условия за живот, ни показва една по-обширна картина на днешна Европа.
Концепцията за качеството - социална категория обхваща 3 насоки в изготвянето на целите на политиките на Европа. Първо, субективното "да бъдеш добре" ни осигурява важна допълнителна информация относно степента, до която нуждите на населението са задоволени. На второ място,искането на мнението на хората относно качеството им на живот е един от най-добрите начини да разбереш какво те наистина желаят. И на трето място, концепцията и нейните насоки са съответстващи на природата на днешните общества в Европа - където персоналният избор се цени високо и където хората имат големи очаквания относно възможностите и преживяванията, достъпни за тях.
EQLS тества шест ключови области за качество на живот:
* работа;
* икономически ресурси;
* семейство и домакинства;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по квалитология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.