Реферат по методология и методика на социалните изследвания


Категория на документа: Други


Реферат

по

Методология и методика на социалните изследвания

Върху тема:

Емпирично и теоретично знание в обществените науки.Преходът от емпирично към теоретично социално знание.Място и роля на емпиричните изследвания за развитие на социалните теории.

Човешкото общество е една огромна система на производство и потребление. Хората живеят организирано в общества. За да живеят те трябва да произвеждат и потребяват.Това са двете основни водещи функции.Историята на човешкото общество е история на тези две човешки дейности. Когато извършва тези две функции обществото се сблъсква с различни проблеми, революции. От тук възникват и множество проблеми - екологични проблеми, бедност, войни и др. Хората многократно са се сблъсквали с тях, но не са могли да ги разберат, така се изгражда и науката като система. Тласък за създаването на тези системи са големите промени. Тогава възниква и необходимостта от намиране на информация как да се преодолеят тези проблеми. Познанието е процес на опознаване на действителността. Това означава да познаваме фактите, явленията и процесите. Продукта на познанието е самото знание. Най-висшата форма на знанието е теорията.Концепцията също е форма на познанието.Така научното знание се свежда до научните теории и познанието в съзнанието на хората.Тук основните характеристики са три и са задължителни за теорията : Теорията е задължително да бъде последователна; Работещата теория да се съгласува със съществуващите факти на социалната действителност; Добрите теории позволяват да се проверяват непрекъснато.Развитието на методологията в средата на 20 век променя самия подход към науката и живота. Теорията е временен инструмент, но живота е богат на промени и всяка теория може да бъде променена чрез емпирични изследвания. Теориите са израз на теоритичното знание. Това е знание, при което човешките явления се описват, обясняват и предвиждат без да се свързват с дадени времеви и териториални ограничения. Има две равнища на социално познание:

Емпирично и теоритичното знание. Емпиричното винаги се свързва с дадено място и време, в които се описват и обясняват явленията на човешкото поведение. За това теориите и емпиричните изследвания се разглеждат като две степени на знанието по-високата висша и по-ниската конкретна.Социалното теоретично познание е знание в което социалните явления се обясняват, описват без да има значение мястото и времето. Връзката между емпиричното и теоритичното знание е двупосочна.Разликите при тях са,че:

Емпиричното винаги отразява реални обекти.А теоритичното включва и предвижда бъдещи хипотези, които още не са реалност. Освен това теориите създават конструкции като идеята за свръхестественото което по принцип не е реален обект. Емпиричното знание е за единични неповторими обекти. Теоритично знание - отразява повтарящото се в обектите, то се абстрахира от случайни и несъществени характеристики и фиксира устойчивото, закономерното в тях. При отделните изследвания получаваме огромна маса от фактологически материал, който сам по себе си е знание, но не систематизирано отнасящото се към отделните обекти на изследването, включващо в себе си както общото, така и единичното случайното. Преминава се от индивидуална информация отнасяща се до отделни обекти към информация отнасяща се към съвкупността като цяло. Този преход се извършва като по етапно се издига на по високо равнище на разглеждане. Съпоставят се изводите от дадените изследвания. С резултати получени от други изследвания отнасящи се до същия обект, но за друго място и време. С резултатите от други изследвания отнасящи се за други обекти от същия клас респективно за друга група обекти. Построената по този начин теория се смята, че е емпирично обоснована. Това се смята за истинска теория подплатена, но това не е единствения подход за изграждане на теория.Проблемът може да се появи като факт от социалната действителност, който е в противоречие с теорията.Между теоритичното и емпиричното изследване има една двупосочна връзка.
Емпиричната служи като основа за теоритичните обобщения, а също и за тяхната проверка.Теоритичното служи като методология и начин по който да правим изследвания на основата на които правим емпиричните изследвания. В хода на емпиричното изследване възникват различни хипотези и въпроси, които са основания за нови изследвания, с които става обогатяване на нови или други теории. Една вечна спирала. Терминът изследване, така както то се разбира в науката, е процес на събиране на информация за определени явления или процеси на действителността. Последните се наричат още обект на изследване, т.е. нещо, към което е насочен изследователският интерес. В комбинация с термина "емпирично", терминът "изследване" означава събиране на информация за определени единични факти и елементи на действителността. Изследването по принцип е процес, характерен за живота на всеки индивид и се извършва с цел изграждане на верни представи за обкръжаващият го свят - хора, процеси, явления, вещи и пр.

Логическата структура на емпиричното изследване обхваща няколко етапа:

1. Изграждане на представа за изследвания обект .
2. Формулиране на хипотеза за обекта на изследване .
3. Събиране на факти за емпирична информация с цел потвърждаване или отхвърляне на формулираните хипотези .
4. Обобщаване на фактите с цел вземане на решение за потвърждаване или отхвърляне на хипотезите.
Независимо от различията между повседневната изследователска практика на хората и базираните на науката емпирични изследвания описаната логическа структура на изследователския процес по същество е една и съща. Различията все пак са съществени и се свеждат най-малко до следното:

Първо, теоретичния модел на обекта на изследване в науката най-често не съдържа само онова, което е налице в главата на изследователя. Прилаганите в научната практика теоретични модели задължително отчитат натрупаното до момента знание в дадена област. Теоретичния модел не е просто представа, а е информация, основана на научния опит представа.
Второ, научното знание и опит, в това число и използваните в научната практика теоретични модели са публични. Теорията, от която се изхожда в изследователския процес е преминала през ситото на критиката на научната общност и етапа на обсъждането в нея. В този смисъл това е проверено знание и гаранциите за неговата вярност са по-големи от несподеленото индивидуално повседневно знание и представи. Освен критика, много често валидните в даден момент теории преминават през филтъра на проверката.Емпиричната проверка предполага събиране и представяне на доказателства за приемане или отхвърляне на дадена теория. Процесът на проверка и неговите резултати също са публични. Трето, в науката преминаването през всеки от описаните по-горе логически етапи на изследователския процес следва определени методически и методологически правила. Те засягат начините за формулиране на хипотези, изискванията за проверка на хипотези и обосноваване на изводите и заключенията, изискванията за набиране на емпирична информация и пр. в това отношение всяка наука, в зависимост от нейния специфичен обект на изследване, приема специфични методи и правила за работа, които научната общност приема да спазва. Тези правила са валидни до момента, в който бъдат надеждно опровергани или заменени от по-ефективни правила. Така едно знание може да бъде наречено социологическо, ако е посветено на проблемите, с които се занимава социологията като наука.Социологическия характер на изследването гарантира, че то изхожда от теорията на социологията и свързани със социологическия подход към обществения живот.Решаващ в този аспект е неговият предмет.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по методология и методика на социалните изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.