Реферат по РАМТ


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Факултет: Електротехника, електроника и автоматика
Катедра: Компютърни системи и технологии

РЕФЕРАТ
по дисциплината:
"Радио антенно-фидерна и микровълнова техника"

Студент: Нора Росенова Цанева
фак. No: 123251 Проверил:

група: 31 A

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
Факултет: Електротехника, електроника и автоматика
Катедра: Компютърни системи и технологии

РЕФЕРАТ

На тема: "Телевизионни антенни устройства"

Студент: Нора Росенова Цанева
фак. No: 123251 Проверил:

група: 31 A

Съдържание:
1.Предназначение.
2.Действие.
3.Параметри.
4.Антени за метровия и дециметровия обхват.
5.Логопериодични антени.

1.Предназначение:

Предназначението на телевизионните приемни антени е да преобразуват енергията на електормагнитните трептения, излъчвани от антената на телевизиония предавате, в електрически сигнал. Приетия от антената електрически сигнал с помощта на фидер (антеноотвод) се подава на входа на телевизионния приемник. Нивото на сигнала от антената се определя преди всичко от условията на приеман, т.е. от интензитета на приемането, докато качеството на изображението върху екрана на приемника до голяма степен зависи от правилното избиране и монтиране на антената и фидера.

2.Действието:

Действието е най-простата телевизиона антена- симетричния вибратор и е пояснено на фиг.1. Явленията, които се наблздават в антената, са подобни на резонансните явления, които възникват в трептяшите LC - кръгове. В резултат на това индуктираното в антената напрежение и токовете, които протичат, са различни в различни точки от антената. Това се обеснява с факта, че къси проводници, от каквито са изработени телевизионните антени, при високи честоти може да се разглеждат като съставени от разпределени индуктивност, капацитет и съпротивление (фиг.1.а). Индуктивноста и капацитета образуват трептящ кръг, в който електромагнитните вълни, излъчвани от телевизионния предавател, индуктират електро-движещо напрежение (е.д.н.) Е. Самата антена може да се представи чрез елементите със съсредоточени параметри: индуктивност L, капацитет C и съпротивление R, като последователно на образувалия се трептящ кръг е включен еквивалентен генератор на напрежение Е (фиг.1.б). Активното съпротивление R е малко и може да се пренебрегне в този трептящ кръг възниква резонанс за определена честота на полето, което пресича антената. Сигнал от антената се получава ако се прекъсне антенния проводник и в мястото на прекъсване се включи допълнително товарен резистор Rt (фиг.1.в). Напрежителният пад върху него преставлява сигналът, приет от антената. Към антената обикновено се свързва фидер, който предава сигнала към телевизионния приемник, като товарния резистор Rt се включва на антения вход на приемника.

3. Параметри:

Параметрите на телевизионни антени са следните:
А) Входно съпротивление - определя се от отношението на максималната стойност на индуктираното в антената напрежение към максималната стойност на тока в изхода Ѝ. Входното съпротивление на Rвх зависи от констукцията на антената. При приемните телевизионни антени съпротивлението Rвх може да бъде от 15 до 600Ω. При съединява не антената с фидера трябва да се изпълнява от условието за съгласуване, което означава антената да се натовари със съпротивление, равно на входното Ѝ съпротивление Rвх . За целта на вълновото съпротивление на фидера трябва да е равно на съпротивлението Rвх . Неизпълнението на условието за съгласуване е причина за намаляване по мощност на приетия сигнал от антената към фидера.
Б) Насоченост на антената - дава се с диаграмата на насоченост, която характеризира интензитета на приетия сигнал зависимост от посоката на постъпване на електромагнитните вълни спрямо антената. На фиг.2.а е показана хоризонталната диаграма на насочест на пълновълнов вибратор. От нея се вижда, че приемните свойства на този вид антени са различни за различните посоки. Най - високо е нивото на приетия сигнал, когато посоката на постъпване на вълните е перпендикулярна на оста на вибратора. Нивото на сигнала е минимално, когато вълната постъпва по посока на оста на вибратора. Затова диаграмата на насоченост на пълновълновия вибратор в хоризонталната плоскост е с формата на два листа, които имат минимуми по оста на антената и максимуми в посока, перпендикулярна на оста в плоскоста. В плоскоста, перпендикулярната ос на вибратора, приемните свойства на антената са развностойни, т.е. диаграмата на насоченост на вибратора във вертикалната плоскост представлява окръжност (фиг.2.б). Това означава, че нивото на приетия сигнал не зависи от посоката , от която сигналът постъпва във вибратора.

Насочеността на антената се характеризира с ъгъла на отвора на диаграмата на насоченост. Това е ъгълът между двете посоки, за които индуктираното в антената напрежение спада до 0.7 Емах (фиг.2.а). Обикновенно телевизионните антени се използват за приемане на сигнал и е целеобразно диаграмата на насоченост да има един тесен лист. По този начин се избягва влиянието на смущаващи сигнали.
В) Коефициент на усливане на антената - зависи от ширината на диаграмата на насоченост и показва колко пъти сигналът е индуктиран в антената, е по-силен от сигнала Епв , получен от пълновълнов вибратор, поставен в същите условия. Определя се от отношението
Ku=EEпв
Понякога коефициента Ku се дава с децибели:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по РАМТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.