Реферат по увод в общото езикознание на тема етапи в усвояването на езика


Категория на документа: Други


 ВТУ "Св. Св. Кирил и Методи"

Филологически Факултет

Р е ф е р а т

по

Увод в общото езикознание

На тема:

Етапи в усвояването на езика

Изготвил: Проверил:

Пролетка Антова Петрова гл. ас. д-р Мирослава Вътова

Специалност:

Български език и история

Фак. № : 75-БИз

Велико Търново
2013

Това, което отличава човека от животното са интелекта, езика и речта. Още от най-ранно детство, от първите месеци новороденото, заедно с плача, започва да издава различни звуци, гледайки и слушайки своята майка и заобикалящите го близки. Децата възприемат и започват постепенно да възпроизвеждат езика и речта така естествено, както се научават и да ходят. Прави се разлика между език и реч, защото те са самостоятелни явления. Те са индивидуални сами по себе си, но и са свързани тясно. Това, което чуваме е реч. Текста, който четем е писмена реч. Речта е конкретна и е свързана с психиката на човека. Езикът е система от знаци и е социален продукт на речта. При връзката език-реч се използват термините: език, реч, речева дейност, текст. Учени, психолози и педагози се занимават с развитието на психиката и речта. Обект на науката са най-вече децата, защото човека се оформя като личност още в най-ранната си и крехка възраст. Първият бурен разцвет на деската лингвистика, наречена педолингвистика, преживява още след възникването си в края на 19век и началото на 20век. Един от първите лингвисти занимаващи се с детската реч е и българският учен, психолог и историк на философията професор д-р Иван Андреев Георгов. Той пише редица книги и научни статии, свързани с етапите в развитието на езика и речта при децата. По това време много важна роля в тази насока оказват и две книги, издадени и оказали изключително благотворно влияние върху проучванията на българската реч. Първата от тях е на Корней Чуковски "От двух до пятих" (1957). Това е книга, която е издавана многократно на руски език и е преведена и на български - една енциклопедия на детския свят, която представя на достъпен и забавен език проблемите на детското развитие - овладяването на езика и оформянето на характера.

Развитието на речта при човека започва, разбира се, от най-ранният етап - детството. Той е свързан с овладяването на родния език и на умението да се използва този език. С изучаването на развитието на речта се занимава психологията. Речта има две взаимно свързани функции - комуникативна и знакова. Речта може да бъде пасивна (слушане) и активна (разговорна).

Усвояването, развитието и възпроизвеждането на речта и езика преминава през различни етапи. Тези етапи са проследявани от много учени, лингвисти и психолози, за да се разбере още по-добре човека като индивид, като психологична система и да се обясни неговото развитие като цяло.

Кога възниква езика при детето? Много учени са на мнение, че това е периода, в който детето прави връзка и изказвания между две думи. Това е така наречената "телеграфна реч". Но в началото на процеса има и друг момент, в който детето произнася единични думи, които предхождат телеграфната реч.

Развитието на речта може да се разглежда като етапно. Разбира се, първите реакции са чисто инстинктивни и не могат да се нарекат етап в усвояването на езика. Но бебетата също изразяват своите чувства с помоща на детския плач. Те плачат по различен начин, според това, дали са гладни, дали изпитват болка или се страхуват от нещо. Руският психолог Виготски нарича тези реакции "предсоциални". През вторият месец след раждането се появяват смеха, жестовете и други неясни звуци. Това вече са социалните реакции.

Първият етап на развитие на езика е в периода на първата година. Това е етапа на гукането. Бебето издава гърлени звуци, наподобаващи звуковете г, к, х, които през третият месец стават по-ясни. От начало издава тези звукове като ответна реакция на въздействия от страна на родителите, а по-късно издава такива и когато се е наспало, нахранило, доволно е от нещо. Най силно и продължително е гукането през четвъртият и петият месец. В края на този период детето започва, макар и рядко, да произнася всички видове звукове с изключение на звуковете, които се произнасят с помоща на зъбите (ж, ч, ш, з, щ).

Вторият етап е постепенното преминаване от гукане към "бъблене" (или "бъбрене", "джумолене", на руски "лепет"). Седем-осеммесечното бебе произнася голям брой различни звукове, сред които най използвани са устните съгласни (б, п, в, м) и езичните (д, т, л). В този период детето не само изговаря тези звукове но и започва да образува и сричкови съчетания като ма-ма-ма, ба-ба-ба, та-та-та и други. Но това не са думи, а само срички. Те не се свързват с никакъв смисъл. Но това "бъблене" е важно, защото по такъв начин се развива способността на бебето да подражава на звукове от чужда реч.

През десетия-единадесетия месец детето просто реагира с някаква сричка на казваната от близките дума "тате" или "мама". Но към края на първата година това е по-организирано. Детето произнася това, което чува. На чутото "да-да" повтаря точно "да-да" и казва сричката толкова пъти, колкото я чува.

До края на първото шестмесечие от втората си годинка детето използва вече около тридесет-четиридесет думи, но те се употребяват самостоятелно, а не в съчетание с други. Тези използвани думи, обаче, съответстват на цяло изречение. "Топа" може да означава "Това е топката.", "Дай ми топката!", "Вземи топката!", "Къде е топката?" и тн.. Тези думи се наричат думи-изречения.

През второто шестмесечие на втората година броят на използваните думи се увеличава многократно, защото детето вече може да ходи добре опознава околните предмети и научава техните имена с помощта на родителите си. Думите към края на втората годинка са около 300-400.

Още в началото на това шестмесечие детето започва да свързва да свързва в едно изречение в начало две, а после и повече думи, без да подчинява това свързване на определени граматични правила. Детето чува различни думи, употребявани в различни ситуации под една или друга форма и се опитва да ги употреби по един и същи начин като подръжава. Но граматичните форми са много и различни и на него му е трудно, дори невъзможно да използва думите и словосъчетанията в правилните им форми.

По мнението на проф. И. Георгов: "Във връзка с тази своеобразна безформеност на първите думи те често се наричат "аморфни" (т. е. "безформени", "морфологически неразчленени")"
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реферат по увод в общото езикознание на тема етапи в усвояването на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.