Регионална икономическа политика


Категория на документа: Други
ВУ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ-ГРАД ПАЗАРДЖИК

ПРЕДМЕТ : РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

Преподавател: Доц. д-р Гена Велковска

НА ТЕМА

КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИТЕ ,

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА

Изработил:
Елена Иванова Ташева
Специалност : финанси и банково дело
ОКС: Магистър
Факултетен № 132428120010

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Кой и по кои правила извършва този контрол ? ...................... 3 стр.

2. В какво се заключва контролът на продуктите, извършван от органите , които преди това са ни сертифицирали ? ................................. 3 стр.

3. Какви са отговорностите , свързани с контрол на продуктите, пустати на пазара ? ................................................................................. 4 стр.

4. Как органите на властта ефективно да изпълняват своята задача ? Какаъв подход е най-подходящ в съвременни условия? ...............4 стр.

5. Каква инфраструктура за контрол на пазара на продуктите определя европейското законодателство? .................................................. 5 стр.

6. Общите елементи на контрола на пазара уредени с един хоризонтален закон ................................................................................................. 6 стр.

7. Санкциите - важен елемент от контрола на продуктите на пазара .. ...............................................................................................................7 стр.

8. Нарушения типични при новия начин на пускане на продуктите на пазара, уреден с европейското право ............................................... 7 стр.

Настоящият реферат има за задача да се занимае с контрола на продуктите , пуснати на пазара като го разгледа в дълбочина, за да достигне и обясни същността и особеностите му.
Думата контрол в българския език има много широка употреба. Нейните сродни думи са инспекция , надзор, проверка и др. , които понякога създават объркване. За европейската стандартизация контрол е всяко систематизирано изследване на степента , в която даден продукт съответства на изискванията , ако това включва измерване, наблюдение , изпитване или калибриране. Тези дейности са съществена част за оценяване на всеки един продукт. Следователно контрол е всяко оценяване на съответствието на продукта независимо дали то се прави преди или след пускането на пазара.
1. Кой и по кои правила извършва този контрол ?
Пуснатите на пазара продукти са обект на контрол по силата на действащите нормативни актове и на основание приетите правила в сертификацията. Контролът зависи от това за какви продукти става въпрос , тъй като на пазара попадат продукти от регламентираната област и такива, за който в европейските директиви не са определени изисквания.
Продуктите от регламентираната област се контролират от специализирани органи на властта , упълномощени за това по законодателен път. Например това са различните инспекции създадени към министерствата на съответните страни. Извършвания от тях контрол произтича от закона и се подчинява на закона. Такова задължение имат и нотифицираните органи, които са оценили съответствието на конкретни продукти като условие за пускането им на пазара . Те имат това задължение по силата на нормативните актове и по общи правила в сертификацията. Нотифицираните органи са длъжни да следят дали сертифицираните от тях продукти продължават да съответстват на изискванията.
Разликата между двата вида контрол е следната : Държавните инспекции контролират всички продукти , влизащи в обхвата на техните задължения , а органите по сертификация контролират само онези от тях , които лично са сертифицирали.
2. В какво се заключва контролът на продуктите, извършван от органите , които преди това са сертифицирали ?
Трябва да преценяват периодично и чрез внезапни проверки дали е налице продължаващо съответствие на продуктите, за които са издали сертификат. При констатирано несъответствие могат да обявят за невалидни издадените от тях сертификати. Този контрол се покрива със съдържанието на термина надзор на съответствието. Този термин означава и оценяване на съответствието , но на продукти , на които такова оценяване вече е извършено. Целта е да се установи дали продуктите продължаватх да съответстват на изискванията. Затова този контрол по същество е контрол за наличието на продължаващо съответствие. Европейската стандартизация е определила общи критерии , на които трябва да отговарят специализираните органи за контрол върху съответствието на продуктите независимо дали те са публечни или частни.
3. Какви са отговорностите , свързани с този контрол ?
Резолюция 85С/ 163/01 определя органите на властта в страните членки на ЕС , като единствено отговорни за контрола на продуктите след тяхното пускане на пазара.Те не могат да прехвърлят тази отговорност никому, нито да се осланят на контрола, извършван от нотифицираните органи. Дори трябва да следят дали тези органи упражняват своя собствен контрол.
Следователно органите на властта в дадена страна-членка на ЕС , са отговорни за цялостната организация и провеждането на контрола на продуктите , които се пускат на пазара в тази страна .Те трябва редовно да следят на техния пазар да не попадат продукти , които не съответстват на нормативните изисквания , и ако констатират това , да вземат съответните мерки.
4. Как те ефективно да изпълняват тази задача ? Какаъв подход е най-подходящ в съвременни условия?
Контролът на пазара в рамките на ЕС се основава на различни правни актове, включително тези, свързани със:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална икономическа политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.