Регионална икономика


Категория на документа: Други


1.2. ЦЕЛ НА АНАЛИЗА
Този анализ е изготвен от екип експерти предложени от АДЛП, ББСТП, БКШП и БСПТ, на които им е беше поставена задачата в един унифициран за всички пилотни сектори формат да опишат основните специфични фактори, които влияят върху характеристиките, състоянието и динамиката на работната сила. Тези фактори включват изследване на специфичните особености, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните изменения в сектора в България. Особено внимание се отделя за изследване на технологичните и продуктови особености, на типа и мащаба на съществуващата корпоративна структура и нейното управление, като се идентифицират факторите, които ще обуславят измененията в числеността, структурата и квалификационните изисквания на заетите в сектора.
Структурата и съдържанието на настоящия анализ ще бъдат конкретизирани, допълнени и доразвити на следващите етапи от разработването на проекта с оглед формирането и обосновката на конкретни предложения за секторна политика по отношение числеността, структурата, компетенциите и други същностни характеристики на работната сила в сектора.
Резултатите от настоящото изследване ще послужат и за агрегиране на национално равнище на данните при разработването на други предстоящи за разработване материали по Проекта, в т.ч. най-малко на:
 Анализ на възможностите и тенденциите за технологично развитие на българските предприятия, 2011 г.
 Проучване на пазара на труда в България, 2011 г.
 Анализ на основните проблеми при развитие и управление на национално, секторни и регионално ниво на оценяването на компетенциите на работната сила, 2011 г.
 Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба, свързана с повишаването на адаптивността, ефективността и качеството на работната сила, 2011 г.

1.3. ДЕФИНИЦИИ, ТЕРМИНОЛОГИЯ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Настоящия анализ има за цел да изследва различни особености и тенденции на Сектор "Текстил и облекло". Поради технологични и методологически съображения секторът е разделен на три подсектора:
 Производство на Текстил;
 Производство на Трикотаж;
 Производство на Конфекция ( тук акцентът е върху производството на облекло и не толкова върху производството на други конфекционирани изделия).

Като основни източници на информация за разработването на настоящия анализ са ползвани:
1. Доклади и анализи по Проекта, в т.ч.:
 Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на Република България (2011);
 Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2011).
2. Официални статистически източници:
 НСИ;
 НОИ;
 Евростат.
3. Други източници
 Архивите на браншови асоциации, сдружения излъчили експерти за изготвянето на анализа в т.ч. БАТЕК, ББСТП, БКШП, БСПТ;
 най-добри практики (Best practices);
 регулаторни органи, държавни ведомства и институции;
 специализирани изследвания от неправителствени организации, агенции за пазарни проучвания и др.;
 анкети и интервюта, проведени с основни участници на пазара и потребители;
 европейски и международни организации;
 собствени експертни заключения и оценки;
 методически и дидактически материали изготвени от БСК в разпространение на особеностите и ползите от внедряване на клъстърния бизнес модел

Използваната информация е на база наличните (намерените) данни и за някои проучвания тя се отнася за периода 1997-2010 г., за други времевия диапазон е стеснен, като минимумът е статистическа информация в рамките на 2 последователни години.
1.4. МЕТОДОЛОГИЯ
За целите на анализа като основен е възприет методът на вторичното изследване (Desk Research). Философията на този метод се изразява в това да се ползват като първични, данни от вече извършени други изследвания и/или анализи. В нашия случай, като източници на информация са ползвани : АДЛП, ББСТ, БКШП, БСК, СПТБ, Евростат, Еуратекс, НОИ, НСИ, публикации по теми, засягащи обекта на настоящия анализ, отчети и анализи от съответни министерства, секторни стратегии и др.
Използваната информация се отнася за Сектор "Текстил и облекло" и неговите подсектори, съобразно класификацията на икономическите дейности КИД 2008. Фокусът е върху сектора в България и се търсени сравнения с европейските партньори.
В отделни случаи е ползвана информация на по обобщено ниво предвид основната насоченост на анализа или поради това, че не са намерени достатъчно статистически данни на необходимото ниво на диференциране..
Основната цел на настоящия анализ е да се проследят и анализират тенденциите в икономическото и технологично развитите на сектора в икономиката на България. Цели се оценка на конкурентоспособността и наличието или липсата на потенциал за растеж. Всичко това е за да допринесе за изпълнение на една от основните задачи на проекта,, а именно да се разкрият въз основата на причинно - следствен анализ взаимните връзки между движещите сили в икономиката и настоящите и бъдещите изисквания към компетенциите на работната сила призвана да работи в сектора. Да се охарактеризират структурата и качеството на работната сила в практически аспект така, че да стане възможно реализирането на един по-добър сценарий, който да оползотвори потенциала на сектора за растеж и да допринесе за икономическото и социално развитие на България.
За постигане на целта, анализаторите са ползвали много производни показатели и сравнения в рамките на Европа. Тенденциите с онагледени с графики, отразяващи ги чрез полином на функцията до която те се доближават най много
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.