Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други


Най-важното 2007-13
• € 6 милиарда евро за подобряване на транспортната инфраструктура и достъпността
• € 5,5 млрд. опазване на околната среда, насърчаване на устойчивото
развитие и борбата срещу промените в климата
• € 3,6 млрд. за научноизследователска дейност и иновации
• € 2,2 млрд. подобряване на обучението, пригодността за заетост и насърчаване на социалното приобщаване.

Гърция получава помощ от фонд "Солидарност" на Европейския съюз след горските пожари през лятото на 2007 г., което са причинили тежка опустошения в няколко части на страната. Щети са изчислени на над € 2 млрд. евро. Гърция получава помощ в размер на € 90 млн. За да се справят с реконструкцията на засегнатите райони.

Мостът Рио-Антирио- обща стойност на проекта: € 500 милиона евро, като приносът на ЕС е близо 90 милиона евро. Мостът илюстрира подкрепата за политиката на сближаване за инфраструктурни проекти в полза на гръцката икономика.

Програми "Туризъм и култура"

Оперативна програма "Западна Гърция - Пелопонес - Йонийски острови

Това е програма по цел "Сближаване", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общият бюджет на програмата е около 1.14 млрд. евро,а помощта чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)е в размер на € 914 милиона. Интервенциите се отнасят главно за транспортната инфраструктура, околна среда, селско и градско развитие, културата, предприемачеството и цифрова конвергенция, социална инфраструктура и услуги, здравеопазване и социални грижи.

Предназначение и цел на инвестицията на ЕС
Насърчава нови и иновативни подходи. Трите общите цели за развитие са дефинирани, 1) да развива и модернизира транспортната инфраструктура,

2)насърчаване на цифрова конвергенция с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) подкрепа за предприемачеството

3) да подпомага устойчивото развитие и качеството на живот.

Стратегическите цели на програмата са да се увеличи привлекателността на региона.

Очакваният ефект от инвестициите
По-голямата част от средствата на ЕФРР (62%) се инжектират в интервенции, свързани с качеството на живот и устойчивото развитие. Девет депа са програмирани да бъдат изградени и се очаква, че населението ще бъде обслужвано от модерни съоръжения за третиране на отпадъци. Тринадесет пречиствателни станции са предназначени да бъдат изградени и покриване на нуждите на големите градски и селски агломерации. В областта на инфраструктурните дейности и достъпността 48 км от републиканските пътища ще се поддържат и модернизират, като има предвид, че на 245 km вторични мрежи ще се осигури достъп до основните центрове на трите региона. Що се отнася до цифрова конвергенция и предприемачеството, 720 предприятия се очаква да участват в реализацията на програмата. Модернизират се туристическите предприятия, около 13 000 еквивалентни легла, по-голямата част от тях (12 600) в района на Йонийските острови, така че да се установи този регион като международна туристическа дестинация, която предлага високо качество на услугите.

Приоритети :

Приоритет 1: Инфраструктурни дейности и достъпност в Западна Гърция
Завършването на големите транспортни инфраструктури в областта на пътища, релси и пристанища, включително модернизация, е едино от стратегическите намерения. Разработването и завършването на дейностите по инфраструктури и услуги, и по-специално създаването и функционирането на западното направление на пътя на PATHE Korinthos / Патра е от първостепенно значение за укрепване на икономическото развитие на този регион.
Приоритет 2: Инфраструктурни дейности и достъпност в Пелопонес
Този приоритет има за цел при завършване на инфраструктурните дейности да се осигурят в рамките връзка на континента основните важни градски и полу-градски центрове. Акцентът е даден за завършване на основните пътни оси, включително допълнителни интервенции в средните мрежи / транспорт, градоустройствено планиране и генериране на енергия и разпределителни инфраструктури.
Приоритет 3: Инфраструктурни дейности и достъпност в Йонийски острови
Целта на този приоритет е да се подобри основната пътна мрежа, улесняване на достъпа до континенталната част на всеки остров, включително лесен достъп до пристанища и летища, включително въпроси, свързани с управлението и сигурността. По отношение на морския транспорт също, като целта е допълване и подобряване на пристанищните съоръжения и инфраструктура ,дейности от местно и регионално значение.
Приоритет 4: Цифровата конвергенция и предприемачеството в Западна Гърция
Акцентът е в увеличаването на инвестициите в сектори с интензивно развитие на знанията и преориентиране на производствената динамика на икономиката в услуги и продукти с висока добавена стойност. Това се постига чрез укрепване на сътрудничеството между университети, изследователски институти и предприятия, на нови компании, включително модернизацията на съществуващите такива, с акцент върху иновациите и новите технологии.

Приоритет 5: Цифровата конвергенция и предприемачеството в Пелопонес
Планираните дейности са насочени към нуждите на местните органи по въпросите на иновациите и цифрова конвергенция. Това се постига чрез въвеждането и използването на информационни и комуникационни технологии, развитието и приложения на цифровите технологии в местната публична администрация, за да осъвременят своите организационен капацитет. Освен това, програмата ще подпомага малките и средни предприятия (МСП) да имат достъп до нови съвременни средства на информационните и комуникационни технологии, включително инвестиции в технологично оборудване и монтаж на персонални компютри.
Приоритет 6: Цифровата конвергенция и предприемачеството в Йонийски острови
Целта на този приоритет е да подкрепя бизнес- дейности чрез насърчаване на алтернативни туристически дейности, въвеждане на стандарти за качество и нови технологии, чрез насърчаване на включването на иновативни практики в бизнес общността.
Приоритет 7: Устойчиво развитие и качеството на живот в Западна Гърция
Тази приоритетна ос има за цел да опазва околната среда, да се осигури достатъчно и качествено водоснабдяване осигуряване на неговото рационално използване, рехабилитация на сметища, както и използването на нови технологии за предотвратяване и управление на екологични и технологични рискове. Опазване на културното наследство и паметници; намали разликата на инфраструктурата по отношение на образование, здравеопазване и социални грижи и насърчаване и подобряване на условията на живот в селските райони са стратегическите цели на тази ос.
Приоритет 8: Устойчиво развитие и качеството на живот в Пелопонес
Действия на съвместно финансиране на дейности в културата, здравеопазването, социалната инфраструктура и околната среда. Културните интервенции са насочени към подобряване на инфраструктурни съоръжения, предимно археологически музеи и съвременна култура за разширяване и диференциране на туристически продукти от региона. По отношение на здравната и социалната инфраструктура целта е да се подобрят и изградят инфраструктурни обекти, свързани с основно и средно образование, здравни центрове и социалните грижи станции. Интегрирано управление на твърдите отпадъци и модерни съоръжения за отпадъчни води, заедно с рационално използване на водните ресурси са във фокуса на екологичните инвестиции.
Приоритет 9: Устойчиво развитие и качеството на живот в Йонийски острови

Културните интервенции имат за цел да насърчават планове за защита на природното и културно наследство, да се улесни достъпа до археологически обекти и паметници на културата и подобряване на туристическите и културни услуги. По отношение на социалната инфраструктура, като целта е да се подобри и изграждане на инфраструктурни обекти по отношение на началното и средното образование. И накрая, подобряване и смекчаване на инфраструктурни обекти в областта на средното социални грижи, както и допълване на медицинско оборудване на болници и здравни центрове са някои от предвидените интервенции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.