Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други


Приоритет 10: Техническа помощ
Приоритет ще се фокусира върху подкрепата на проекти и подпомагане на бенефициентите и управляващите органи в подготовката, изпълнението, мониторинга, контрола, оценката и публичността на съфинансираните действия.

"Adriatic IPA"- програма за трансгранично сътрудничество
Сътрудничеството е между три държави-членки на ЕС (Гърция, Италия, Словения). Общностното финансиране за програмата през периода г. е на стойност около 245,6 милиона евро,с допълване от всяка страна с около 43,3 милиона евро/ национално финансиране от участващите страни/. Поради това общата стойност на програмата е приблизително 298 милиона евро. Три са конкретните цели на страните-участнички.

Това са:
- С цел да се насърчи устойчивото икономическо развитие: предоставяне на подкрепа за икономическото развитие чрез подкрепа за иновациите, засилване на научните изследвания и иновациите, за да се повиши конкурентоспособността и увеличаване на развитието на Адриатическия регион чрез икономическо, социално и институционално сътрудничество.
- По-нататъшно развитие на привлекателността и качеството на живот в морските гранични региони: опазване и съвместно управление на ценните природни и културни ресурси, предотвратяване на технологични и природни рискове, защита на биоразнообразието и разширяване на устойчивото развитие на туризъма.
- Да се ​​насърчи социалното сближаване и сътрудничество: насърчаване чрез подкрепа за човешките ресурси и развитие на пазара на труда, културния обмен и трансгранични мрежи за насърчаване и развитие на транспорт и информационни и комуникационни услуги.
Приоритетни оси :
Насърчаване, подобряване и опазване на природните и културни ресурси. Подкрепата се предоставя за дейности, които са свързани с опазване на околната среда (например опазване на биологичното разнообразие, съвместно управление на природните обекти) и предотвратяване на природни бедствия. Има също така редица дейности, свързани с повишаване на информираността и образованието в рамките на местното население. Този приоритет се обръща и културни ресурси и предлага финансова подкрепа за проекти, които имат за цел да съхрани и популяризира много ценни културни обекти в региона. Сътрудничество получава насърчение за фирма, чрез съвместно развитие на културните туристически интервенции и обмен на опит и добри практики.

Модернизиране и укрепване на пристанищни и летищни съоръжения с цел оптимизиране на наличния потенциал чрез подобрения, по-добра сигурност и модернизирането на съществуващите съоръжения. Програмата има за цел да осигури ефективна, безопасна и устойчива транспортна система с оглед постигане на интегрирано развитие в Адриатическия регион и създаване на достъп до съседните територии.

"Гърция и Македония " програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.

Общият бюджет на програмата за периода е приблизително € 21,3 милиона, като помощта на Общносттае в размер на € 16,8 милиона. Допълва се с около 4.5 млн. евро национално финансиране от двете участващи страни. Целта на програмата е справяне с устойчивото развитие и неговите икономически, социални, културни и екологични компоненти, като по този начин се вземе предвид необходимостта да се определи и да се съсредоточи, от една страна социално-икономическото и измерение , от друга, на цялата природа и култура и техните взаимодействия в тази област по програмата. Програмата посвещава своите ресурси за защита и насърчаване на екологичния и културен потенциал като средство за устойчиво местно развитие.

Приоритетни оси : развитието на устойчив туризъм и опазването на общественото здраве чрез трансгранични дейности /45% от общата сума за финансиране/, подобряване на ресурсите на околната среда и културното наследство /45% от общата сума за финансиране/. Целта е да се насърчат общи действия за защита на природната и културна среда и мобилизиране на природните и културни ресурси. Акцентът е върху популяризирането и опазването на природните ресурси и на природното и културното наследство на района.

"Гърция-Албания " -програма за трансгранично сътрудничество 2007-2013 г.

Общият бюджет на програмата за периода е приблизително € 18,8 милиона, помощта на Общносттае в размер на около € 15 милиона, а допълнението е с около 3.8 млн. евро национално финансиране от двете участващи страни. Целта на тази програма е да се повиши стандарта на живот на населението чрез насърчаване на устойчиво местно развитие в трансграничния регион. Това основно се разглежда устойчивото развитие в неговите икономически, социални и екологични компоненти.
Програмата за Трансгранично сътрудничество трябва да доведе до повишаване стандарта на живот на населението чрез устойчиво местно развитие.

Стратегически приоритети:
- Сътрудничество между икономическите участници и заинтересовани страни, чрез използване на общи подходи, в резултат на подкрепа за местните икономически дейности и развитие на местните човешки ресурси, отразяващи нуждите на района.
- Екологичен и културен потенциал на района, защита и реклама като средство за устойчиво развитие.
Приоритетни оси : насърчаване на предприемачеството, развитие на туризма, както и подобряване на граничната достъпност , популяризиране и развитие на околната среда и природните и културни ресурси .Цел е да се насърчи опазването на околната среда, подобряване на природното и културното наследство и подпомагане на устойчивото развитие.

Проекти в областта на регионалната политика - предназначени за генериране на заетост, повишаване на постиженията в образованието, развитие на възобновяемите енергийни източници, повишаване на производителността. Едновременно с това бива отличавана богата история на Гърция , увеличаването на броя на туристите . Различни проекти на археологически обекти и музеи в цяла Гърция са проведени за да се включи богатството на нейните културни активи (например Акропола Музея Бенаки, византийски музеи в Атина и Солун) и са използвани , за да се допринесе за растежа, заетостта и туризма . Взаимодействията свързани с културата , туризъм, предприемачество, спомагат на Гърция да се превърне във висококачествена туристическа дестинация. Има и проекти, целящи местното развитие /Езерото Каиса - Тесалия, Гърция- проектът за има за цел тласък на местния туризъм/ .

Гръцкия туристически сектор е бавен във възприемането на предимствата на съвременните интернет технологии и услуги за привличане на по-големи обеми и по-висока добавена стойност в туризма.Към малките и средни хотели обикновено са насочени гръцките семейства, а много по-големи хотели са силно зависими от туроператорите. В резултат на това, хотели и пансиони в Гърция нямат директен достъп до по-широка клиентела от туристи и посетители от чужбина. Всъщност само 74% от гръцките хотели имат достъп до интернет и този брой се пада на 37% за малки къщи за гости. Освен това, само 63% от хотелите има уеб страница (30% за по-малки хижи), около 71% на наличните хотелски уеб сайтове не са онлайн информация за наличността на стая, около 77% липса на данни за цените, а повече от 67% от резервацията се извършва чрез традиционните канали.

СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ГЪРЦИЯ

Тя се основава на таблици за регионите от двете двете страни, отнасящи се до:

● площ кв. км.

● население

● средна гъстота

● Брутен вътрешен продукт на човек от населението

● заетост

● безработицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.