Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други


2.ОП "Северна Ирландия , граничния район на Ирландия и Западна Шотландия " / финансиране, цел, приоритетни оси/...............................13 стр

3.ОП "Англия- Франция" / финансиране, цел, приоритетни оси/........13-14с

7.Гърция
~ географско разположение ......................................................................15 стр

~ присъединяване .......................................................................................15 стр

~ региони по NUTS 2 ................................................................................15 стр

~ НСРР/Национална Стратегическа Референтна Рамка/-стратегически цели, приоритети,инвестиции,финансиране по Структурните Фондове...15

~ оперативни програми- обхват на целите, европейски инвестиции...18-20 с

~ програми " Туризъм и Култура" :

1. "Западна Гърция- Пелопонес- Йонийски острови" /финансиране, цел, приоритетни оси/.........................................................................................20 стр

2. "Adriatic IRA" /финансиране, цел, приоритетни оси/..........................22 стр

3. "Гърция - Македония" /финансиране, цел, приоритетни оси/............24 стр

4. "Гърция - Албания" /финансиране, цел, приоритетни оси/...............24 стр

~ проекти в областта на туризма...............................................................24 стр

8. Сравнителна характеристика между Великобритания и Гърция
~ таблици по региони за : ...............................................................25-26 стр
1.площ кв км
2.население
3.средна гъстота
4.БВП/ч
5.заетост
6.безработица
7.леглова база
8.реализирани нощувки

9.План "2020" за Великобритания и Гърция ...............................28 стр

10.Използвана литература.............................................................29 стр

Европейският съюз е уникално по рода си икономическо и политическо партньорство между 27 европейски държави / Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Швеция, Финландия, Австрия, Полша, Унгария, Чехия, Литва, Латвия, Естония, Словакия, Словения, Малта, Кипър, Румъния и България/ , покриващо голяма част от континента. Той представлява регионална организация. Създаден е след Втората световна война. Първите му стъпки са за насърчаване на икономическото сътрудничество, тъй като се смята, че търгуващите помежду си страни са икономически зависими една от друга и по този начин е по-вероятно да бъдат избегнати конфликти. На 25.03.1957 г. в Рим се подписва Римския договор. Резултатът е създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО) и засилването на икономическото сътрудничество между шест държави: Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция. Взема се решение за реформиране на Римския договор - създава се ЕЕА / Единен Европейски Акт / , който влиза в сила през 1986 г. като страните-членки са обединени в ЕО- Европейкса Оощност. От 1993 г. ЕО започва да се нарича ЕС. Започнал съществуването си като чисто икономически съюз, ЕС прераства в организация, обхващаща всички области на политиката - от помощи за развитие до околна среда.

Европейският съюз провежда регионална политика, чиято основна цел е социалното и икономическо сближаване. Тя се основава на финансовата солидарност, доколкото част от приноса на страните- членки към бюджета на Общността се насочва към по-малко проспериращите региони и социални групи.Тя е специфична сфера на дейност по управление на социално-икономическо и политическо развитие в регионален аспект, отразявайки както връзката на държавата с отделните региони така и връзката между самите региони. Различията на природните условия и развитието на човешката дейност в отделните части на всяка страна водят до формирането на обособени райони, населението на тези райони се характеризира със специфика в развитието и културните традиции, опита, религията и своята история. Основно средство за управление на процесите и явленията на дадена територия е регионалната политика. Силната и целенасочена регионална политика :
● води до повишаване на конкурентноспособността и заетостта на регионално равнище чрез инвестиции в области с висок потенциал за растеж
● подпомага всеки регион да достигне пълния си потенциал
● подпомага и допринася за бързото повишаване на жизнения стандарт.
Трайните затруднения, които се дължат на географската отдалеченост; социалните и икономически промени и последиците от предходни централнопланови икономически системи са основните причини за неравенството между регионите. Ефектът от тези неблагоприятни фактори се изразява в социални лишения, висока безработица и неадекватна инфраструктура. Идеята на регионалната политика е да се допълва програмата на ЕС за стимулиране на растежа и заетостта, като прави страните и регионите по-привлекателни чрез подобряване на достъпността ,предоставяне на качествени услуги и опазване на екологичния потенциал.Тя насърчава иновациите, предприемачеството и икономиката на познанието чрез развиване на информационни и комуникационни технологии и създаване на работни места.

Европейската солидарност се изразява преди всичко чрез четирите Структурни Фонда. Във всички страни-членки те имат мултипликационен ефект върху икономическите и социалните фактори , като стимулират развитието по този начин. Те не са единен финансов източник , работят съвместно , като всеки от тях има своя специфична област. ЕФРР / Европейски фонд за регионално развитие / финансира инфраструктурата , инвестира в създаването на работни места, проекти за местно развитие и подкрепа на малките фирми- всичко това се отразява благоприятно на по-бедните и изостанали региони . ЕСФ / Европейски социален фонд/ насърчава връщането на безработните и неблагодетелстваните групи към пазара на труда , главно чрез финансиране на мерки за обучение и на системи за набиране на работа- това също е помощ за не толкова богатите региони . ФИОР / Финансов инструмент за ориентиране на рибарството / подпомага адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия . ЕФОГЗ / Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието / финансира мерки за развитието на селското стопанство и фермерите , основно в изоставащите райони. Фонд " Сближаване" финансира индивидуални проекти за подобряване на околната среда и развитието транспортните мрежи - той оказва подкрепа на по-слабо развитите държави за подготовката им за икономическия и валутен съюз. Финансира 15 страни, чиито жизнен стандарт е под 90% от средното за ЕС/ в това число и Гърция/.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.