Регионална политика на Гърция и Великобритания


Категория на документа: Други1/3 от бюджета на ЕС - 350 млрд. €-са за регионално финансиране.

За да повиши въздействието и се осигури постигане на възможно най-добрите резултати , 94 % от средствата по структурните фондове се концентрират върху три цели, определени като приоритети. Първата цел е териториална- подпомагане на регионите ,чието развитие изостава например чрез изграждане на базова инфраструктура , насърчаване на инвестициите в развитие на бизнеса .Тя обхваща 50 региона в ЕС , или 22 % от населението на Съюза, като тук са съсредоточени 70 % от наличните финансови средства .Втората също е териториална- тя включва подпомагане на индустриални , селски , градски или зависими от риболова области. 18 % от населението живеят в такива региони , като за тях са разпределени 11,5 % от общото финансиране.Третата цел е тематична- включва модернизиране на системите за обучение и насърчаване на заетостта .Тази цел покрива всички региони , с изключение на тези по цел 1 . Тук са 12,3 % от общата финансова подкрепа.

Цел "Сближаване" се отнася до райони, характеризиращи се с ниски нива на БВП и заетост , където БВП на глава от населението е по-малко от 75% от средния за ЕС.
"Регионална конкурентноспособност и заетост "е приложим към останалата част на ЕС. Тя има за цел да повиши конкурентоспособността и привлекателността на регионите, както и да увеличи техните нива на заетост.

Туризмът е ключов сектор на европейската икономика. Голямо е разнообразието от продукти и дестинации и включва много различни участници, както публични, така и частни, с области на компетентност, много децентрализирани, често на регионално и местно равнище. Туристическата индустрия на ЕС генерира повече от 5% от БВП на ЕС, около 1,8 милиона предприятия работят ,около 5,2% от общата работна сила (около 9,7 милиона работни места). Когато се вземат предвид свързаните с него сектори, прогнозираният принос на туризма към БВП е много по-висок: индиректно туризмът генерира повече от 10% от БВП на Европейския съюз и осигурява около 12% от работната сила. Договорът от Лисабон признава значението на туризма .Той очертава специфична компетентност на Европейския съюз в тази област и позволява решенията да се вземат с квалифицирано мнозинство. Конкретен член на туризма посочва, че Съюзът допълва действията на държавите-членки в сектора на туризма, по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в този сектор. Приносът на туризма за заетост и регионално развитие, както и на други важни цели на ЕС, като устойчиво развитие, подобряване на природното и културното наследство и формирането на европейската идентичност, е бил признат от всички институции на ЕС в редица случаи. Повишаването на конкурентоспособността на туристическата индустрия на ЕС играе важна роля за постигането на растеж и заетост на ЕС, цели на стратегията. От решаващо значение за туристическия сектор е успешно да се справи с редица предизвикателства, включително застаряващото общество, нарастващата глобална конкуренция.

На 01.01.1973 г. към ЕС се присъединява Великобритания.

Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия е островна държава в Западна Европа. То се състои от четири историко-географски области: Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. Великобритания е името на най-големия от британските острови, на който се намират Англия, Уелс и Шотландия, но без Северна Ирландия. Обединеното кралство е конституционна монархия и парламентарна демокрация.

Класификацията на ЕС - NUTS класификация (Номенклатура на териториалните единици за статистически цели) -е йерархична система за разпределяне на икономическата територия на ЕС за целите на:

1.Събиране, разработване и хармонизиране на регионална статистика на ЕС.

2.Социално-икономически анализи на регионите.

3.Формиране на регионалната политика на ЕС.

По NUTS 2: основни региони за прилагането на регионалната политика във Великобритания са -

NORT EAST
~Tees Valley and Durham
~Northumberland and Tyne and Wear
NORT WEST( Inc Merseyside)
~Cumbria
~Cheshire
~Greater Manchester
~Lancashire
~Merseyside
YORKSHIRE and THE HUMBER
~East Yorkshire and Northern Lincolnshire
~North Yorkshire
~South Yorkshire
~West Yorkshire
EAST MIDLANDS
~Derbyshire and Nottinghamshire
~Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
~Lincolnshire
WEST MIDLANDS
~Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
~Shropshire and Staffordshire
~West Midlands
EASTERN
~East Anglia
~Bedfordshire and Hertfordshire
~Essex
LONDONСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионална политика на Гърция и Великобритания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.