Регламентация и систематизиране на банковите сделки


Категория на документа: Други6. Парично брокерство;

7. Консултации на дружества;

8. Факторинг;

9. Придобиване и управление на дялови участия

10. Отдаване на сейфове под наем

11. Събиране, предоставяне на информация и референции за платежоспособността на клиенти;

12. Други сделки, определени с наредба от БНБ.
Не да ги учим наизуст, а да можем да ги различаваме!

Банките нямат право да извършват други сделки извън посочените. Банките нямат право да търгуват, купуват и продават нефинансови активи. Не могат да инвестират в недвижима собственост. Не могат да продават стоки с цел реализиране на продажба.

3. Класификация на банковите сделки.
Как могат да се групират банковите сделки, отново с уговорката, че не могат да бъдат обхванати пълните разновидности?
Как се класифицират банковите сделки според различни гледни точки.
3.1. Според продуктовия профил на сделките: депозитни сделки, кредитни сделки, гаранционни сделки, разплащателни услуги на банката, доверителното управление на инвестициите, управление на капитала, съхранение на активи и консултантски услуги.
3.2. Според клиентския профил: сделки с граждани и домакинства, с бизнеса, с търговски вериги и компании, сделки с банки и други финансови институции, сделки с държавни и местни представители на властта, неправителствени организации.
3.3. Според начина на плащане: касови (кеш) сделки - тези, които водят до ангажиране на сметка "каса" в банката; безкасови (безналични) сделки - при извършване на безкасови плащания, включително и в е-формат.
3.4. Според вида валута: сделки в местна валута (или в единна валута на икономически и монетарен съюз); сделки в чуждестранна валута - конвертируема или неконвертируема. Например, българският лев е конвертируем само на територията на страната. Но понятието свободно конвертируема валута означава, че тя по всяко време може да се обмени срещу друга на съответното място. Такива валути са еврото, щатския долар, японската йена, британският паунд, швейцарският франк
3.5. Според пазарите, на които се осъществяват сделките:1 местни, национални, регионални, международни сделки 2сделки на паричния пазар; сделки на капиталовия пазар; сделки на валутния пазар; на стоковия пазар; на междубанков пазар.
3.6. Според степента на риска: безрискови сделки (държавни ценни книжа, краткосрочни емисии - съкровищни бонове), нискорискови , рискови , сделки с висок рисков потенциал.
Банките изготвят много детайлни класификации на рисковите сделки
3.7. Според направлението на използване на ресурсите (това означава, че сделките могат да бъдат разграничени според това дали се използва или инвестира привлечения ресурс): за осигуряване на ресурси (пасивни банкови сделки/ операции); за инвестиране на ресурси (активни операции и сделки) - те се наричат активни операции, защото са в актива на банковия баланс; * комисионни или посреднически дейности на банката - в тези сделки банките не влагат собствени ресурси.
3.8. Балансово въздействащи и балансово неутрални. Една част от банковите сделки намират своето отражение в счетоводния банков баланс, предизвиквайки различни изменения в него. Други се отразяват само задбалансово, при което не настъпват изменения в банковия баланс. Например, сделки които предизвикват промени в касовата наличност, вноски в брой, привличане на ресурси, теглене на пари, т.е. всяка една сделка за осигуряване на ресурс, дори и емитирането на акционерен капитал.

Балансово неутрални - не се отразяват в баланса; сделки, които са свързани с приемането на условен ангажимент на банката; например, когато банката гарантира за платежоспособността на даден клиент - например банков акцепт, тук банката приема, че ще се издължи, ако нейният клиент не се издължи в определен срок. Тук не н астъпват промени в нейния баланс. Има само условни задължения, които могат да станат реални, и тогава вече тази сделка от задбалансова ще се превърне в балансова. Повечето ангажименти на банките, които са условни, носят със себе си идеята да не се реализират изобщо.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регламентация и систематизиране на банковите сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.