Рехабилитация при бронхиална астма


Категория на документа: Други


ДИПЛОМНА РАБОТА

Автор:

Специалност:

Факултетен номер:

Тема: Бронхиална астма.Рехабилитация при бронхиална астма.

БРОНХИАЛНА АСТМА
УВОД И ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕНИЕТО ЗА БРОНХИАЛНА АСТМА

Бронхиалната астма (БА) е заболяване ,характерно за човека и е известно от най-древни времена ,описанията за клиничното протичане и лечението на тази болест са свързани с имената на Артетеус от Кападокия, Херодот ,Гален ,Целз и др.Учението за БА е преминало през различни етапи в миналото , за да се достигне до съвременното разбиране на тази болест като алергично заболяване на бронхо-пулмоналния апарат. Така се създаде възможността да бъдат ограничени редица болести с различна етиология и патогенеза, протичащи с клиничната картина на бронхиалната астма.Сега тези болести са обединени в една група синдромна астма.Широко разпространените в миналото схващания за БА като невроза, гърч на диафрагмата ,интоксикация и в по ново време като типично спихо-соматично заболяване имат само историческо значение.
Досега няма общоприета дефиниция за тази болест въпреки многото усилия ,положени от многобройни групи специалности .Напълно валиден е афоризмът, ве БА лесно се пазпознава , но трудно се дефинира. Характерно за БА е съществуването на повишена реактивност на бронхиалното дърво към различни дразнители ,които предизвикват генерализирано стеснение на дихателните пътища, дължащо се на бронхоспазъм, отток на лигавицата на натрупване на бронхиален секрет.На тази основа Scadding (1977)опрделя БА като болест шпри която интрапулмоналните дихателни пътища , проявяващи се за къси периоди от време.У нас е възприето схващането на съветската щкола за БА като алергично заболяване (респираторна алергоза),при което се наблюдава пристъпен задух,предизвикан от бронхиоспазъм, хиперсекреция на бронхиалните жлези и отток на бронхиалната лигавица. Тази дефиниция обаче не е всеобхватна, тъй като някои стадии на БА пред асмата и асматичния бронхит,могат да с развият и без типични пристъпи на остър експираторен задух.Бронхиалната астма е щироко разпространено заболяване .В повечето страни Европа е Северна Америка заболяването обхваща
2--4% от населението.Сега е известно,че пазпространението на тази болест зависи от реица фактори-- генетични,географски,битови, замърсяване,докато в о.Тристан до Куья,където браковете между близки родственици са обичайно явление и всъщност

са пример на ограничено общество,над 32% от населението боледува от БА.В САЩ от БА боледуват около 10 000 000 деца и възрастни.Сред индианците в резерварите на САЩ,както и при ескимосите в Канада това заболяване се наблюдава рядко.Значителни различия в разпространението на БА са отбелязани и в Русия--най-голям е броят на астматично болните в прибалтийслките републики и най-малък---в Самарканд,където климатът е сух и горещ.Проучванията в някои райони на РБ показаха,че от БА боледуват около 1,3---1,4% от населението.Болестта се среща по-често при млади хора.До 5-годишна възраст преобладават момчетата,а от 6 до 60-годишна възраст БА се среща по-често сред жените,като след 60-годишна възраст отново преобладават мъжете БА най-често се среща в САЩ във възрастта от 0 до 9 години и достига до 550 на 100000 жители.Значителните вариации,съобщавани от редица автори,за разпространението на БА в различни страни се дължат не само на генетични,географски,битови и други,но и на различните класификации по които са кфалифицирани болните от бронхиална астма.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА.

Опитите за създаване на разционалната класификация на БА възоснова на етиологичния принцип до сега не са успешни.Поради сложността на тези класификации те са непригодни за целите на клиниката .Предложени са редица класификации ,но и до сега няма общоприета класификация,тъй като те са лишени от всеобхватност по отношение на всички форми и фази на болестта и поради съществуването на редица слабости.Все още широко разпространена е предложената през 1928 г. класификацията от F.Rackemann,според която БА се дели на две форми:
1.Екзогенна астма,причинена от екзогенни неинфекциозни фактори.
2.Ендогенна астма,която се дължи на инфекциозни процеси ,предизвикани от вируси ,микоплазми,бактерии и други инфекциозни причинители.D Aromson(1980) предлага следната класификация:
1.Екзогенна или атопична астма.
2.Ендогенна астма,при която не може да се открие етиологично действуващ алерген.
3.Смесена астма-към атопичната астма се прибавя и инфекциозен фактор.
4.Астма,предизвикана от приемане на аспирин.
5.Астма,предизвикана от физическо усилие.
6.Професионалната астма свързана етиологично с най-различни производствени процеси.Въз основа на патогеничния признак .
I.Scadding(1977)г . дели БА на 4 форми:
1.Екзогенна (атопична)астма,медиирана от реагенни антитела.
2.Екзогенна(неатопична)астма ,при която антителата участват в ефекторното звено на алергичната реакция ,не са реагини.
3.Ендогенна форма,за която е характерно наличие на автоимунен процес,предизвикващ появата на антинуклеарни ,антигладкомускулни и антипариетални автоантитела.
4.Астма,предизвикана от усилия.Към ендогенната форма на БА авторът причислява и аспириновата астма .K Austen(1980) приема съществуването на две форми-алерги1на астма,отговаряща на сегашните представи за атопичната астма,и идиосинкразична(инфекциозна )астма.Значителен напредък е постигнат с класификацията на А Д Адо и П.К. Буатов(1969),изготвена на клинико-патогеничната основа според която се приема съществуването на две форми на БА:
1.Инфекциозно-алергична.
2.Неинфекциозно-алергична(атопична).В хода на заболяването Атопичната БА може да се надслои инфекциозен компонент и тогава се получава смесена форма на БА.Обикновенно заболяването протича в три стадия:1)предастма ;2)бронхиална астма с пристъпи на остър експираторен задух,които могат да бъдат леки,средни и тежки;
3)астматично състояние.Тези стадии на болестта могат да протичат без или с белодробна и сърдечно-белодробна недостатъчност,проавени в различна степен.
II.Н.Юренов и сътр.(1978) адаптират тази класификация за нуждите на клиничната практика и разделят БА на алергична БА като заболяване si generis и синдромна бронхиална астма.Алергичната бронхиална астма се дели на две подгрупи:неинфекциозно-алергична(атопична)и инфекциозно-алергична.От своя страна синдромната астма се дели на две възпитателни изменения на бронхо-пулмоналния апарат,предшествуващи астматичния процес и неинфекциозна -психогенна,неврогенна,рефлекторна,дисхормонална астма при калогеноза и други заболявания.Садиите на развитие на БА са аналогични на стадиите,описани в класификацията А.Д Адо и П.К.Булатов.Предложената от Е Fuchs(1981)класификация на БА наподобява известна степен класификацията на П.Н.Юренов и сътр Б.А са следните групи:
1.Екзогенна(атопична).
2.Постинфекциозна или инфекциозна-алергизна.
3.Астма дължаща се на неалергизни причини:предизвикана ор психични фактори;
б)астма предизвикана от нестереоидни противовъзпалителни агенти;
в)астма предизвикана от физически условия;
г)професионална астма--екзогенна алергична или токсична.

ЕТИОЛОГИЯ НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА.

Водещите етиологични фактори на бронхиалната астма,която е бронхопулмонално заболяване (извън синдромна астма)са алергичните.Брусиловский(1977) дели алергените,предизвикващи БА, на две основни групи:акзоалергени и ендоалергени.Докато при атопичната БА главна атиологична роля играят неинфекциозните екзоалергени вероятно някои антигенни продукти от инфекциозен произход,то при инфекциозна алергичната форма водещо значение имат екзоалергените от инфекциозен произход.При инфекциозно -алергичната форма се допуска участието и на ендоалергените-автоалергени,възникващи при възпалителни,дегенератични и исхемично-некротични процеси.
Екзоалергени
Екзоалергените могат да попаднат в организма по два питя-инхалаторен и храносмилателен.Инхалаторният път на проникване на алергените има изключително значение за възникването на БА допуска се,че някои алергени.Макар и много рядко,могат да попаднат в организма и по перкутанен път и да предизвикват БА по хемотогенен път.Най-важните инхалаторни алергени,свързани с атопичната БА са домашният прах,спорите на различните плесени,гъби и полените..Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рехабилитация при бронхиална астма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.