Рейтинг на висшите училища в България


Категория на документа: Други


 Югозападен университет"Неофит Рилски"

Философски факултет

Катедра "Социология"

Курсова работа

На Елена Росенова Угринова

На тема:РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Спец.:Социология,втори курс

Фак.№ 11350222

Образованието е решаващ фактор за културния прогресна една страна и за развитието на човешките ресурси.То е единствената духовна ценност,национална добродетел,обединила стремежите и мечтите на нацията.У нас образователната система,има основна функция да реализира социални поръчки на обществото.В този смисъл е разработена национална стратегия за развитие на българското образование като дългосрочен приоритет се поставя подобряване качеството на образованието.

Макар и не напълно осъзнато и осмислено в хода на промените,висшето образование стана едно от основните средства за реализация в изграждащата се конкурентна среда.

Като типична социална дейност висшето образование е изключително интересен обект за измерване,което на всеки етап се извършва чрез различни процедури на оценяване.

Една от основните цели на университетското образование е да осигурява обучение,което да съответства както на нуждите на пазара,така и на обществените потребности,на индивидуалните очаквания и способности за реализация в професионален,личностен и обществен аспект.Тази целева постановка изисква да се изработят механизми за осигуряване качеството на обучението и оценка на крайните резултати от него.А това именно става чрез рейтинговите системи.

Встатията на Пепка Бояджиева"Висше обарзование и рейтингова система на висшите училища в България:състояние,проблеми и перспективи" се обраща внимание на висшето образование и неговата рейтингова система,чрез която се преценяват основните постижения на българските висши училища,техните проблеми и бъдещо развитие.Търсят се силните и слабите страни и на тази основа се предлагат пътища за нейното подобряване.Освен това новите развития в световното висше образование предполага и изграждането на нов модел българско висше образование с нова нормативна рамка за неговата реализация и нов модел на финансиране на българските висши училища.

Рейтинговата система има за цел да представи в обобщен и аналитичен вид основните резултати от разработването и функционирането на първата рейтингова система на висшите училища в България.Тези резултати са систематизирани от две гледни точки: 1) от гледната точка на самото висше образование - Как изглежда висшето образование у нас през призмата на рейтинговата система, какви са неговите основни постижения и проблеми и какви насоки за неговото развитие могат да се очертаят? 2) от гледната точка на рейтинговата система - Какви са "силните и слабите страни" на рейтинговата система, кои са основните критики към нея и какви са възможностите за нейното усъвършенстване и използване?

Анализът се базира на: 1) публикувани коментари и оценки на рейтинговата система в българския печат; 2) изразени мнения отпредставители на академичната общност на проведените срещи на екипа по проекта с тях; 3) аналитични материали, разработени в хода на подготовката на рейтинговата система, като доклад за резултатите от проведените социологически изследвания, анализ на интервюта с ректорите, сравнителен анализ на водещи методологии за формирането на рейтинги на висшите училища; 4) публикации по европейския проект U-multirank; 5) научни статии по проблеми на висшето образование; 6) доклади на Европейската Комисия в областта на висшето образование.

Рейтингите на университетите са едно от най-интересните и любопитни четива,защото дават насока на кандидат-студентите да се ориентират по-лесно в избора си на учебно заведение и специалности.Рейтинговите системи представляват вид класация,която подрежда разглежданите обекти по количествени и качествени методи,базиращи се на група от показатели.

Най-популярните класации се поръчват и побликуват от определени вестници,списания или държавни институции.

Идеята за рейтинг на българските висши училища е от 1999г.През 2004г. и следващите три години в "24 часа",е публикуван "Рейтингът на българските университети",които е съвместно изследване на в."Труд" и асоциалия "Дебати".Класациите на българските висши училища през 2010г. са се побликували в ежедневници като"24 часа","Капитал","Пари","Наблюдател" и др,в интернет пространството и на сайтове на някои ВУЗ-ове.

През 2010г. за първи път в България е изследвана рейтинговата система на ВУ чрез класация на висшите училища попрофесионални направления,разработена от експерти към МОМН и института "Отворено общество"-София,социологическа агенция МБМД и Сирма Груп.Класациите в рейтинговата система на МОМН са собствени стандартизирани класации по всяко едно професионално направление,които включват предварително селектирани индикатори с тегла избрани от експерти.Тези класации могат да се видят ,но не могат да се променят като се изключват показатели или променят техните тегла,както при собствените класации.

Рейтинговата система за висши училища в България подпомага потребителите на образователни услуги в избора на висши училища.

В актуалното издание на системата за 2012г. се съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България,които предлагат обучение по специалности,разпределени в 52 професионални направления.Според индивидуалните приоритети и интересите на потребителите системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от същите професионални направления.

За да се формира определен рейтинг има няколко определени условия на които трябва да отговарят висшите училища и трябва да бъдат разгледани от няколко международни и български системи за рейтинг класации на висшите училища.

В България има много голям брой ВУЗ-ове.Големият им брой,намаляването на кандидат-студентите,новооткриващите се факултети и специалности предполага нарастващата интернационална конкуренция и поставя сериозни предизвикателства пред ръководствата на висшите училища за имиджа и конкурентноспособността му.Кандидат-студентите се затрудняват да изберат ВУЗ не само по субективни причини,но и поради липсата на достатъчна и достоверна информация за рейтингът на висшите ученби заведения и предлаганите от тях услуги.

От друга страна работодателите се затрудняват с набирането,обучението и преквалификацията на кадрите си.Това са някои от основните причини,които налагат разработването на системи за сравнение и рейтинг класации на висшите учебни заведения.

Данните за ВУ се събират на базата проведени акредитации от оторизираните звена,контрол на стандартни показатели,експертни оценки,социологически проучвания и др.

Всеки университет е силен в някои направления и не чак толкова добър в други,а и самите рейтингови системи не са достатъчно обективни,поради случаен и субективен избор на индикаторите,методите на които се базират и достоверността на използваните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рейтинг на висшите училища в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.