Рекламата в медиите


Категория на документа: Други


 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"Св. Св. Кирил и Методий"

По: Управление на медиите

Тема: Рекламата в медиите

Според Европейската асоциация на рекламните агенции (ЕААА): "рекламата е всяка платена форма на контролируемо въздействие, което се осъществява чрез средствата за масова комуникация за представяне и налагане на стоки или услуги в интерес на известен източник." Тази дейност вече се определя като петата сила в обществото, след печата.

Рекламата е колективно дело. Тя се проектира, създава, осъществява, разпространява и контролира от избрани представители на съвременната наука- социолози, психолози, филолози, математици, инженери, икономисти, юристи, компютърни специалисти и др. Нейната възходяща динамика и непрестанното й усъвършенстване се осигуряват с възприемането, адаптирането и прилагането на най-новите научно технически постижения в света.

Редом с хората на науката, в сферата на рекламата творят и тясно профилирани художници - приложници, моделиери, поети, текстери и журналисти, режисьори и актьори, композитори, естрадни изпълнители и др. Рекламата обединява талантите и уменията на всички тези творци за масовизиране на своеобразното изкуство да се продава, т.е. да се привличат все повече купувачи и то с възможните минимални разходи на труд, време и средства.

Рекламата може да бъде основният инструмент за формиране на фирмената комуникационна политика. Тя създава и поддържа както авторитета, така и популярността на съответните стопански, обществени, а също и политически организации, проправя пътя на техните идеи, продукти и услуги.

Международната рекламна асоциация (IAA), на своя 33-ти световен конгрес в Барселона през 1992г., изтъкна необходимостта и ползата от рекламата за обществото, поради това, че тя:
> стимулира конкурентното ценообразуване, обновяване и подобряване на продуктите;
> допринася за откриване на нови работни места;
> финансова информацията, образованието, спортни и културни събития;
> улеснява функционирането на масмедиите.

Рекламата може да представлява дългосрочна инвестиция. Нейната рентабилност зависи от своевременното й предприемане, от обхвата, интензивността, времетраенето, подбора и целенасочеността на ползваните канали, форми и средства за комуникация, но преди всичко от квалификацията и опита на съответните инициатори, организатори и изпълнители.

1. Участници в комуникационния процес

Комуникационният процес, респективно рекламният бизнес, се осъществява от заинтересованите обществени и стопански организации, а също и от физически лица, които влизат в преки или косвени връзки помежду си. Партньори в този процес са рекламодателите, посредниците, разпространителите и адресатите на рекламната информация.

1.1 Рекламодател (възложител, комуникатор, адресант)

Рекламодател (възложител, комуникатор, адресант) е личността, фирмата или организацията, от името и за сметка на която се предприемат рекламните действия. Рекламодатели са предимно стокопроизводителите и търговците, но такива могат да бъдат всички, които отправят рекламна информация относно предлагането или търсенето на определени услуги, а също и по всякакви други поводи. Те могат да разчитат на успех само когато са съумели да определят конкретна цел и посочат солидни аргументи за своята рекламна проява, акция или кампания.

Необходимостта от специфични професионални знания и опит налагат на рекламодателя да ползва консултации и евентуално посредничество на специализирани рекламни бюра и агенции. В стремежа си да бъдат независими и по-експедитивни крупните стопански предприятия обособяват собствени пропагандно-рекламни центрове, дирекции или отдели. В тяхната организационна структура тези звена са пряко подчинени на централното ръководство, респективно на директора по маркетинг. При особени случаи обаче биват ангажирани допълнително и тясно специализирани рекламни съветници и посредници. Обикновено се искат няколко оферти с идейни проекти и след сравняването им се избира тази, която се окаже най-целесъобразна, оригинална и финансово изгодна.

1.2 Рекламни посредници

Рекламни посредници - агенти, консултанти и изпълнители, обикновено са самостоятелни търговски фирми. Те генерират идеи, създават проекти, обмислят, изпълняват, разпространяват и контролират рекламата, по поръчка на възложителите, които предлагат съответните стоки и услуги. Посредническите фирми изпълняват следните функции:
> проучване и оценка на пласментния пазар, интересуващ възложителя;
> определяне на рекламната стратегия и тактическите ходове за нейното осъществяване;
> разработване на рекламна концепция и програма за провеждане на договорената акция или кампания;
> подготвяне на рекламните материали;
> съставяне и управляване на рекламния бюджет;
> откупуване на място в периодичния печат или изложбения терен, на време за излъчване на рекламата по радиото, телевизията и т.н.;
> подбиране и подготвяне на информатори, демонстратори, манекени и др.;
> отчитане на резултатите от извършена работа.

За целта рекламните агенции включват в състава си или ангажират при нужда съответно профилирани специалисти - икономисти, журналисти, текстери, художници, дизайнери, фотографи, социолози, психолози, юристи и др. Съдействието на привлечените специалисти се заплаща от сумата, която агенцията получава като комисионна за извършената работа. Обикновено комисионната е около 15% от разходите, които са изплатени за ползваните медии. Последните заделят комисионната от своите постъпления, защото посредническата агенция им осигурява професионално обработени поръчки и им спестява време и персонал за свързване и договаряне с всеки рекламодател поотделно. Ползването на рекламен посредник е безплатно за рекламодателя. Ако той реши да се свърже директно с избраната медия, ще трябва да заплати пълната сума, т.е. толкова, колкото и чрез рекламна агенция.

Посредническата дейност на рекламните агенции за осигуряване на взаимноизгодна връзка между рекламодателите и пазара на масмедиите се определя с понятието "рекламна промишленост".

1.3 Разпространители на реклама (масмедии)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекламата в медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.