Рекламата в медиите


Категория на документа: Други


> указанията за ползване, координиране и комбиниране на различните форми и средства за реклама;
> подходящото време за започване, активизиране и приключване на рекламната акция.

На различните етапи на жизнения цикъл на продукта се прилагат различни начини и форми на информация и реклама. Често в хода на предприетата акция се налага да бъдат внасяни промени в първоначално възприетата стратегия - да се засилват успешните прояви, да се подобряват посредствените и да се прекратяват неудачните. В някои случаи се налага да бъдат формулирани нови, краткосрочни, а даже и дългосрочни цели. На основата на тези цели се разработва съответната тактика и се определят варианти за нейното осъществяване.

Тактиката на рекламната дейност се проявява при съставянето на програмите за отделни рекламни прояви, акции и кампании, респ. при определянето на техните особености, последователност, интензивност, продължителност, периодичност и пр. Тактическите задачи се изразяват предимно в:
> привличане и подпомагане на посредническите фирми в процеса на реализацията;
> популяризиране на произхода и качеството на суровините, оригиналните технологически процеси и други предимства;
> издигане престижа на фирмата и марката на рекламодателя;
> разширяване кръга на потребителите на предлаганите стоки или услуги и сферите на тяхното използване;
> увеличаване обема на отделните покупки (чрез подобряване на опаковката, асортимента и пр.);
> удължаване периода на реализацията на предлаганите стоки/услуги.

В процеса на изпълнението на тези задачи се уточняват:
> разпределението на финансовите разходи;
> мястото на различните канали, форми и средства в перспективните планове и програми;
> съставите и потребностите на целевите групи.

Научнообоснованите цели и задачи са от решаващо значение за съставянето на оптималните планове за рекламни мероприятия.

3.2 Рекламен план - предпоставки, видове

Планът на рекламната акция/кампания изразява същността на конкретните изяви на рекламната политика. В него се определя рекламната тактика и се разработва рекламната програма.

Съставянето на плана е сложен процес. То се базира на предварително задълбочено проучване, при което да се установи:
> защо трябва да се рекламира, т.е. причината, необходимостта;
> какво точно ще се рекламира, т.е. характеристиката, респ. предимствата на обекта;
> за кого е предназначена рекламата - определяне на целевата група;
> как да се подходи - подбиране на рекламоносители и средства;
> къде да се проведе акцията, т.е. района/обхвата на действие;
> кога - т.е. времетраене от-до, етапи и приключване.

Проектопланът за реклама се съставя след като е напълно изяснена спецификата на рекламния обект - продукт или стокова група (технологическа характеристика, капацитет и проблеми на производството и евентуални предстоящи промени, нововъведения). Съобразно с тази информация се предприема и проучването на съответния стоков и рекламен пазар.

В опростен вид структурата на рекламния план изглежда така:

а) институционна реклама, т.е. популяризиране на фирмата рекламодател, за осигуряване на психологическите предпоставки за привличане на вниманието, интереса и доверието на обществеността към предстоящите рекламни изяви;

б) реклама по видове или групи стоки/услуги, респ. необходимите за всеки от тях рекламни материали, изложбени експонати, текстове и илюстрации за обяви, репортажи, статии, научно-технически, документални и рекламни фотоси, диапозитиви и филми, ТВ спотове и т.н.;

в) териториално насочване на рекламата, т.е. определяне на местата, където тя ще се разпространява - градове, области, райони; обозначават се конкретно предпочитаните масмедии за всяко отделно място;

г) според периода от време, за което е валиден, планът може да бъде перспективен (до 5 години), годишен и оперативен (текущ). Поради бързо изменящите се пазарни условия, най-голямо значение се отдава на оперативните, предимно месечни, рекламни планове.

Месечният рекламен план обикновено обхваща проблематиката на определен продукт и съдържа следните позиции:
> рекламно средство - обява, листовка, ТВ спот, радиосъобщение;
> време - точните дати на публикуване, респ. часове на излъчване;
> краен срок за предварителна подготовка;
> брой и честота на публикациите/излъчванията; тираж на листовките;
> рекламоносител - вестник, списание, ТВ канал, мястото за демонстрации, дегустации, прожектиране на рекламни филми и пр.;
> рекламна тема - мото за типично представяне на продукта;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рекламата в медиите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.