Реле тип PM 2


Категория на документа: Други


KВ = Nв / N = 0,06

> Коефициент на приемственост. Определя се чрез отношението на сумата от броя на нормализираните, стандартизираните и взаимстваните детайли към общия брой детайли N. За по-удобно се използва формула, включваща броя на оригиналните детайли N0:

KПР = N - N0 / N = 0,93

Получените високи стойности на количествените показатели за конструкцията (коефициент на стандартизация и коефициент на приемственост) са показател за ниски производствени разходи поради използването на голям брой стандартизирани и взаимствани детайли и малък брой оригинални (за които е нужно да се използват скъпи специализирани оборудване и екипировка). Тези фактори са предпоставка за високо качество, надеждност и ниска пазарна стойност на разглежданото изделие.

5. Технологичен анализ на детайл.

Детайлът "Основа изолационна" е базов детайл. В него се монтират елементите на тоководещата система - тоководещ щифт и пластина тоководеща. Основните изисквания към него са свързани с необходимостта да осигурява необходимите механични и електроизолационни качества.

5.1.

5.1. Изходен материал

Изходният материал за изработване на детайла е термореактивна електроизолационна пластмаса (с търговско наименование "бакелит") в прахообразна форма и състояние на резол. Може да бъде заменен с термопластична пластмаса с подходящи за целта качества.

5.2. Базова технология

Базова технология за изработка на детайла е горещо пресуване, което е основен метод за изработване на детайли от термореактивни пластмаси. Горещото пресуване се извършва в пресформи, монтирани на подходящи преси. Изходният материал във вид на преспрах се поставя в предварително загрятата пресформа и се пресува с определено налягане, което се поддържа определено време. Под действие на загряването, материалът става пластичен и запълва пресувачното пространство. При по-нататъшното загряване в него настъпват необратими реакции на полимеризация (преминаване от състояние на резол в резит) и се превръща в монолитен материал. Основните параметри на технологията са:
- Налягане: от 15 до 50 MPa;
- Температура: от 150 до 210̊C;
- Време за пресуване: от няколко десетки секунди до няколко минути в зависимост от дебелината на детайла и вида на материала.

За получаването на гладки и плътни повърхности на детайла се налага
неколкократно отваряне на пресформата, при което се отделят газове.

Коефициентът на използване на материала К се определя по следната формула:

К = mдетайлmизх. материал = 1

Тъй като изходният материал е във вид на прах, то при правилното му дозиране във пресформата се достига коефициент на използване на материала равен на 1.

Евентуално получените отпадъци като технологичен брак не са подходящи за рециклиране. Биха могли на се използват като пълнители към други материали след съответното им натрошаване и смилане.

5.3. Допълнителни технологични операции

При правилно дозиране на изходния материал и спазване на основните технологични параметри допълнителни технологични операции не са необходими.

5.4. Качествена оценка на енергоемкостта

Използваната технология е със значителна енергоемкост, тъй като е свързана със загряване и поддържане на високи температури и налягане.

5.5. Алтернативни технологични решения

Процесът горещо пресуване на термореактивни пластмаси протича с отделяне на газове,което усложнява технологичния процес- пресформата трябва да се отвори няколко пъти за отделянето им. Затова е необходимо монтирането на аспирационна уредба, за да не се замърсява в работното помещение. Използването на подходящи специализирани термопластични пластмаси би позволило да се използва по-високо производителен и с възможност за рециклиране на отпадъците технологичен процес - шприцоване.

5.6. Контролни операции

След пресуването на детайла, той трябва да бъде подложен на следните по-важни контролни операции:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Реле тип PM 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.