Ремъчни предавки


Категория на документа: Други


 Общи сведения - Ремъчната предавка служи за предаване на движение и въртящ момент от един вал на друг посредством гъвкав елемент (ремък), като се използвуват силите на триене. Тя се състои от две ремъчни шайби и безкраен ремък, който обхваща шайбите. Предимствата на ремъчните предавки са проста им конструкция при големи междуосови разстояния, работят плавно и безшумно, осигуряват еластична връзка между валовете, c което се намаляват вибрациите и ударите.

Недостатъците на ремъчните предавки са по-големите им габаритни размери, сравнително малка дълготрайност на ремъка, по-големи натоварвания на валовете и лагерите от предварителното опъване на ремъка, поради неизбежното преплъзване не могат да се използуват там, където се изисква постоянно предавателно отношение.

Ремъчните предавки, особено c клинов ремък, са най-разпространени и намират приложение при задвижванията на металорежещи, селскостопански, пътни, строителни и транспортни машини. Мощността им се ограничава до 50 KW, но в редки случаи достига до 1500KW. B много стъпалните механични задвижвания ремъчната предавка е в бързоходното първо стъпало след електродвигателя.

Видове ремъци - Според формата на напречното сечение на ремъка предавките се делят на такива c плосък, клинов, многоклинов и кръгъл ремък.

а- плосък ремък

б- клинов ремък

в - кръгъл ремък

г - многоклинов ремък

Плоските ремъци биват кожени, текстилни (памучни, копринени), гумирани и синтетични (полиамидни). Последните имат най-голяма якост и еластичност и се използуват при високи скорости (до 60 m/s). Плоските гумирани ремъци се изработват от няколко пласта памучни тъкани ивици, вулканизирани c маслоустойчив каучук. Поради по-големите размери на предавката и необходимостта за свързване на двата края на ремъка (чрез зашиване, залепване, c метални скоби) приложението на плоските ремъци намалява за сметка на клиновите. Клиновите ремъци имат трапецовидно сечение c ъгъл на профила 40° в недеформирано състояние. Натоварването се възприема от няколко слоя синтетична кордова тъкан или кордов шнур , вулканизирани в гумена ма-са c висока еластичност. Отвън ремъкът е обвит c няколко слоя гумирана тъкан, която го предпазва от изтриване. Клиновите ремъци се изработват като безкрайни (затворени). Размерите и площта на сечението, както и дължината им са стандартизирани. Предавките c клинови ремъци се използуват при υ<30m/s и предавателни отношения до 7 (най-много 10). Поради клиновия ефект и подобреното сцепление c шайбата, клиновите ремъци имат по-голяма теглителна способност от плоските, работят по-безшумно, изискват по-малка сила на предварително опъване но имат повишени загуби от триене и изискват по-сложна обработка на шайбите.

Напречно сечение на клинови ремъци:
а-с кордова тъкан 1
б-с кордов шнур 2

Геометрични зависимости - Междуосовото разстояние на ремъчната предавка зависи от конструкцията на машината, като за клинови и многоклинови ремъци се уточнява в зависимост от стандартната дължина наремъка. За такива предавки се препоръчва

a>0,55(dp1 + dp2) + h

където dp1 и dp2 са изчислителните диаметри на шайбите, а h - височината на ремъка. Дължината на ремъка L , се определя като сума от дължините на правите участъци и на дъгите, по които ремъкът обхваща шайбите

L = 2а + π(dp2 + dp1 )/2 + (dp2 - dp1)2 /4a,

след което се избира най-близката стандартна дължина L и междуосовото разстояние се уточнява по формулата:

а = {2Lp - π(dp2 + dp1) + [2Lp - π(dp2 + dp1)]2 - 8π(dp2 - dp1)2 } / 8

Ъгълът на обхвата за малката шайба е а1 = 180°- 2у . Тъй като γ е малък ъгъл и може да се приеме sinγ ≈ γ, от триъгълника O1BO2 се получава γo = 180° (dp2 - dp1) / π.2а , и окончателно а1 = 180° - 57° (dp2 - dp1) / a
За предавки c клинов и многоклинов ремък се препоръчва а1 ≥ 120°, а за такива c плосък ремък a1 ≥ 150o

Принцип на работа На фигурата (долу) е показана схемата на права (отворена) предавка c плосък ремък. Ъгълът между радиусите, прекарани през точките на допиране на двата клона на ремъка c окръжността на шайбата, се нарича ъгъл на обхващане "α". За да се създадат сили на триене между ремъка и шайбата, ремъкът трябва да бъде поставен c предварително опъване. То се осъществява или като дължината на ремъка е по-малка от необходимата и той получава еластична деформация при поставянето му върху шайбите, или чрез регулиране на междуосовото разстояние. Понякога се използува и автоматично поддържане на силата на предварително опъване чрез силата на теглото, пружина или обтягаща ролка.

Принцип на работа на еластично преплъзване.

Сили в предавката - При покой в двата клона на ремъка съществуват еднакви сили на опън F0(на фигурата долу - а). При натоварване на предавката, тоест при прилагане на въртящи моменти Т1 и Т2 върху задвижващия и задвижвания вал силата на опън във водещия клон (движещ се към задвижващата шайба) нараства до F1 , а във водимия (движещ се към задвижваната шайба) намалява до F2 . Общата геометрична дължина на ремъка при това остава постоянна, защото допълнителното удължаване на водещия клон се компенсира от равно на него скъсяване на водимия клон. Така че увеличението на силата от F0 до F1 във водещия клон е равно на намаляването й от F0 до F2 във водимия клон, или F1 + F2 = 2 F0. От моментовото условие за равновесие на задвижващата шайба при работа следва, че

F1 - F2 = Ft = 2T1./dpl

където Ft e полезната периферна сила. При преминаване на ремъка върху шайбата в него се появява центробежна сила Fv , която е пропорционална на масовата плътност на ремъка ρ и квадрата на скоростта му υ. Тази сила се стреми да отдалечи ремъка от шайбата, натоварва го допълнително на опън и c това намалява товароносимостта на предавката. Силата, която натоварва валовете и лагерите на ремъчните шайби е равнодействаща на опъновите сили в клоновете на ремъка. От триъгълника Оаb

Сили върху вала на шайбата

се получава Fr = 2F0 sin (α1 / 2 )
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ремъчни предавки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.